SFF Sentre for fremragende forskning

Sentre for fremragende forskning (SFF) er en toppforskningssatsning finansiert av Norges forskningsråd. Forskningsstøtte viser mer informasjon om SFF.

Et SFF skiller seg fra et institutt ved at SFF'et utelukkende bedriver forskning og formidling, og hvor NFR er med å finansierer grunnbevilgningen. Senteret skal søke på eksterne forskningsmidler på lik linje som et ordinært institutt, såkalt tilleggsfinansiering.

Grunnbevilgningen til et SFF kommer fra henholdsvis:

  • SFF-bevilgning fra NFR
  • Vertsinstitusjonens egenbidrag
  • Samarbeidspartneres egenbidrag/bidrag

Bevilgningen fra NFR er ikke tilknyttet spesifikke stillinger eller aktivititerer, og kjernevirksomheten anses således som en samfinansiering.

Utover grunnbevilgningen har et SFF en tilleggsfinansiering som består av underliggende eksternt finansierte prosjekter, for eksempel NFR, EU og øvrige bidragsytere.

Ved UiO er det etablert en økonomimodell for håndtering et SFF. Ved eventuelt samarbeid så vil modellen kun håndtere UiO sin del av SFF’et. Modellen innebærer til forskjell fra ordinære EFV-prosjekter, at senteret i tillegg til prosjektkode får sin egen stedkode direkte underlagt vertsinstituttet. Stedkoden benyttes for å knytte underliggende prosjekter (tilleggsfinansiering) til SFF’et.  

  • Basisvirksomheten til SFF’et, dvs grunnbevilgningen fra NFR og eventuell egenandel, totalkostnads- og inntektsføres på prosjektkoden, tilsvarende ordinære prosjekter.
    • Nettobidraget fra SFF’ets basisvirksomhet rendyrkes til vertsinstituttet
  • Nettobidraget fra tilleggsfinansiering tilføres Senteret som eier av underliggende prosjektportefølje, dvs SFF’ets stedkode. Eventuell avtalt viderefordeling til vertsinstuttet må håndteres manuelt.  
  • Stedkoden og SFF - prosjektet utgjør tilsammen det økonomiske styringsgrunnlaget for senterets basisvirksomhet.