Oppdrag eller bidrag?

Prosjekter må plasseres i riktig prosjektkategori og prosjektserie. Dette er viktig for at finansregnskapet til Universitetet i Oslo skal bli korrekt, og at vi regnskapsfører i henhold til relevante lover og regler.

 

Kategorisering - oppdrag eller bidrag?

I søknadsfasen må man avklare hvorvidt prosjektet er et oppdrag eller bidrag.  Det er viktig å lese nøye igjennom utlysningtekst/anbud for å avklare prosjektets karakter og derigjennom riktig kategorisering. Dette for å unngå brudd på på statens økonomiregleverk, lov om merverdiavgifts, ESAs regler om statsstøtte og forbud mot konkurransevridning. I tillegg vil det kunne medføre brudd på KD sitt reglement for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA-reglementet (regjeringen.no)). Feil kategorisering vil også kunne gi feil ved fakturering og mva - vurderinger - og dessuten kunne påvirke UiOs virksomhetskapital.

For å vurdere hvorvidt man har med oppdrag eller bidrag å gjøre er det en rekke momenter som må hensyntas, og vektelegges for å kunne gjøre en vurdering.

Med oppdragsfinansiert aktivitet forstås prosjekter institusjonen utfører mot betaling fra ekstern oppdragsgiver, med klare krav til leveranser ved avtale/kontraktsinngåelse. Med andre ord kan man si at det foreligger en omsetning mellom partene.

    

Om det faktisk skjer en omsetning kan være vanskelig å vurdere. Følgende momenter taler for at det foreligger omsetning:

 • Direkte kobling mellom betaling og utført arbeid (dvs vi får ikke pengene dersom jobben ikke gjøres, eller vi ville ikke gjort jobben dersom ingen betalte for den)
 • Eierskap til resultatene tilfaller helt eller delvis finansiør (oppdragsgiver), dvs de får rettigheter til å forhandle om evt kommersialisering av forskningen
  PS. UiO skal ikke frasi seg retten til videre forskning og publisering av forskningsresultatene.
 • Krav om utsatt publisering
 • Finansiør krever å få være med på utforming og gjennomføring av prosjektet.
 • Vi har levert svar på et anbud
 • Initiativet til prosjektet ligger hos finansiør
 • Finansiør er næringslivsaktør; næringslivsaktører har i utgangspunktet få eller ingen incentiver for å finansiere vår forskning, uten at en eller flere av disse momentene er innfridd
 • Resultatene av aktiviteten, enten det er forskning eller annen aktivitet, er primært tiltenkt brukt av finansiør.
 • Finansiør har rett til å kreve erstatning for mangelfullt utført arbeid

Med bidragsfinansiert aktivitet forstås prosjekter hvor institusjonen henter støtte fra nasjonale og internasjonale finansiører uten krav til leveranser (uten motytelse) vedavtale/kontraktsinngåelse. Typiske trekk ved bidragsprosjekter er:

 • Forskerinitiert, dvs vi søker om støtte til aktivitet vi selv har initiert
 • Rettigheter til eierskap og publisering ligger hos UiO
 • Finansiør påvirker ikke utforming og gjennomføring av prosjektet
 • Finansiør har ingen egennytte av prosjektresultatene

Praktisk konsekvens av kategorisering

Oppdragsprosjekt

 • Skal være fullfinansiert av ekstern finansiør,dvs tillater ikke egenfinansiering fra institusjonen (unngå konkurransevridning)
 • Skal budsjetteres med fortjeneste
 • Oppdragsprosjektene er normalt avgiftspliktig omsetning, i henhold til lov om merverdiavgift, med mindre tjenesten omfattes av unntak eller fritak i henhold til loven.

  Bidragsprosjekt

 • Kan delfinansieres ved egne midler (Grunnbevilgning)
 • Innebærer som regel ikke mva-pliktig omsetning, men kan ha mindre elementer av omseting (f.eks konferanseavgift)

 

Om "samarbeidsprosjekter"

UiO deltar i en rekke samarbeid med eksterne enheter og personer. Det være seg prosjekter hos oss hvor eksterne inviteres inn, eller vår deltakelse på prosjekter hos andre enheter.

Samarbeidsbegrepet er ikke entydig og kan derfor like gjerne benyttes på oppdragsprosjekter som bidragsprosjekter. I visse tilfeller vil også rene tjenestekjøp/salg også kunne benevnes som samarbeid.

Samarbeid er dermed et språklig begrep som ikke gir konkrete føringer for kategorisering av prosjekter eller håndtering av merverdiavgift.

 

Valg av prosjektnummerserie

Når prosjektnummer skal opprettes i regnskapssystemet, må prosjektet plasseres i riktig prosjektserie. Prosjekter plasseres i prosjektserier etter finansieringskilder og hvorvidt de er definert som oppdrag eller bidrag. Prosjekt med flere finansiører kan kategoriseres og gis en prosjektserie etter den finansieringskilden som har størst andel av finansieringen. Dette forutsetter at de øvrige finansiørene ikke krever rapportering på egen tildeling.

 

 

Av SR/GAPI og SPP
Publisert 8. mai 2015 12:15 - Sist endret 11. sep. 2019 14:21