Begreper som brukes i overordnet økonomistyring ved UiO

Gruppe for virksomhets- og økonomistyring (VØS) og Seksjon for prosjekt/prosessforbedring (SPP) har etablert en enhetlig begrepsbruk, gjeldende fra 2016. Begrepene brukes av ADS/VØS, men vi anbefaler at øvrige enheter ved UiO også bruker de. Begrepene brukes til UiOs internregnskap, virksomhetsrapportering m.m. (vil kunne avvike noe i finansregnskapet).

To hovedtyper virksomhet

Begrep

Definisjon

Kommentarer/utdyping

Eksternt finansiert virksomhet

Den del av virksomheten som er finansiert fra eksterne kilder, i form av prosjektfinansiering.

Eksternt finansiert virksomhet kan inndeles i to undergrupper (se nedenfor).

Basisvirksomheten

Den del av virksomheten som ikke defineres som  eksternt finansiert virksomhet.

Denne virksomheten finansieres i hovedsak gjennom UiOs bevilgning fra Kunnskapsdepartementet, men også gjennom f.eks. bevilgninger fra direktorater og salgsinntekter. Nettobidrag fra eksternt finansiert virksomhet bidrar også til basisvirksomheten.

Begreper vi ikke bruker i denne sammenheng:

  • «Bevilgningsfinansiert virksomhet»
    Begrepet har i noen grad vært benyttet synonymt med «basisvirksomheten». Basisvirksomheten omfatter imidlertid mer enn det som i streng forstand er bevilgningsfinansiert, og vi søker derfor å unngå begrepet i denne betydningen.
  • «Prosjektvirksomheten»
    Begrepet har i noen grad vært benyttet synonymt med «eksternt finansiert virksomhet». Også deler av basisvirksomheten er imidlertid prosjektorganisert, og vi søker derfor å unngå begrepet i denne betydningen.

To typer eksternt finansiert virksomhet

Den eksternt finansierte virksomheten kan inndeles i to underkategorier. Inndelingen er basert på Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer (regjeringen.no) - BOA-reglementet.

Begrep

Definisjon

Kommentarer/utdyping

Bidragsfinansiert virksomhet

Virksomhet som er prosjektfinansiert, men der institusjonen har stor grad av autonomi mht utførelsen av prosjektene.

Omfatter bl.a. tilskudd fra Norges Forskningsråd, EU osv.

Oppdragsfinansiert virksomhet

Virksomhet der finansiør har tydelig definerte krav om motytelser.

Omfatter bl.a. utredningsarbeid m.m.

«Økonomisk resultat»

Begrep

Definisjon

Kommentarer/utdyping

Mer-/Mindreforbruk

Begrepene brukes om «bunnlinjen» i UiOs regnskap (det som i private virksomheter omtales som «overskudd»/ «underskudd»).

Begrepene benyttes for basisvirksomheten.

Mer-/mindreforbruket viser differansen mellom bevilget/opptjent og forbrukt beløp på basisvirksomheten. Mer-/mindreforbruket bør, i hvert fall på noe sikt, være tilnærmet lik null (d.v.s. aktivitetsnivået bør tilsvare inntektsnivå).

Saldo

Begrepene brukes om «bunnlinjen» i UiOs regnskap.

Begrepet benyttes for eksternt finansiert virksomhet.

Saldoen viser differansen mellom innbetalt og forbrukt beløp i eksternt finansiert virksomhet på måletidspunktet. Det er ikke nødvendigvis en målsetting at saldoen skal gå i null.

Isolert/

Akkumulert

Benyttes foranstilt hhv «merforbruk»/«mindreforbruk» /«saldo». «Isolert» beskriver effekten som har oppstått i gjeldende periode, mens «akkumulert» beskriver den akkumulerte effekten (summen) av tidligere pluss gjeldende perioder.

Isolert mer-/mindreforbruk motsvarer det man i andre virksomheter omtaler som «underskudd» eller «overskudd», mens akkumulert mer-/mindreforbruk har enkelte likhetstrekk med det man i andre virksomheter omtaler som «egenkapital».

Begreper vi ikke bruker i denne sammenheng:

  • «Resultat», «overskudd», «underskudd»
    Begrepene benyttes gjerne av virksomheter har andre typer målsettinger for «bunnlinjen» enn UiOs. Vi søker derfor å unngå disse begrepene i denne sammenheng.
Publisert 27. juni 2016 09:16 - Sist endret 30. okt. 2017 16:04