Budsjett og prognoser

UiOs hovedprinsipp for økonomistyring er rammestyring i et 5-årig rullerende perspektiv.

 • Alle enheter følges opp tertialvis.
 • Enheter som har økonomisk risiko følges opp spesielt.
 • Enhetene må iverksette tiltak som fører til akkumulert budsjettbalanse i planperioden.
 • Hvis enhetene akkumulerer underskudd, fryses perspektivet for oppnådd balanse.
 • De 5-årige prognosene må også inkludere den eksternt finansierte virksomheten.
 • Prognosene skal gi et realistisk bilde av enhetenes totaløkonomi i perioden slik at handlingsrom og risiko tidlig identifiseres.
 • Rutine for budsjett og prognoser
   

Verktøy


BUDDY - budsjett- og prognoseverktøy

KUBEN - system for analyse av økonomidata

 • Analysegrunnlag for økonomi (regnskap- og budsjettall) og årsverksdata er gjort tilgjengelig i et Excel-ark med Pivot-funksjonalitet til bruk for ledere og økonomifunksjonen.
 • Kuben - brukerveiledning (pdf)

Tableau- styringsinformasjon

Styringskartet i Tableau

Publisert 13. mai 2015 16:09 - Sist endret 31. mars 2020 09:23