Budsjett på JUS

Årsbudsjettet vedtas av fakultetsstyret på grunnlag av tildelt ramme fra UiO. Intern fordeling bygger på fakultetets finansieringsmodell.

Budsjett 2020

Enhetenes årsbudsjetter for basisvirksomhet og eksternt finansiert virksomhet finner du til høyre.

Langtidsbudsjett

Langtidsbudsjettet  er et 5-årig planleggingsverktøy for styring av virksomheten.

Langtidsbudsjettet (LTB) synliggjør utviklingen på en rekke viktige områder. LTB gir grunnlag for beslutninger for fakultetsledelsen.

Sentrale faktorer i langtidsbudsjettet:

  • Stillingsplan med avganger og tilsettinger
  • Undervisnings- og eksamenskostnader
  • Studieplasser og produksjon av studiepoeng
  • Produksjon av publikasjonspoeng og doktorgrader
  • Inntekter fra eksterne finansiører

Gjeldende langtidsbudsjett (basis) for JUS (pdf)

Grunnlagsdata for resultatindikatorer i langtidsbudsjettet

Publisert 20. mai 2015 18:39 - Sist endret 22. jan. 2020 13:28