Organisering og roller

Organiseringen av økonomi- og innkjøpsfunksjonen ved Universitetet i Oslo skal preges av robuste fagmiljø, spesialisering av kompetanse og standard rolle-, prosess- og rutinebeskrivelser.