Budsjettdisponeringsmyndighet (BDM)

En BDMs oppgave er å bestemme hva budsjettmidler skal brukes til, herunder myndighet til å inngå avtaler og gi tilsagn som medfører økonomisk binding for staten. Alle disposisjoner som medfører økonomiske forpliktelser skal bekreftes av en med budsjettdisponeringsmyndighet.

BDM skal påse at:
  • det er hjemmel for disposisjonen
  • det er budsjettmessig dekning for disposisjonen
  • disposisjonen er økonomisk forsvarlig

Se opplæringstilbud

Publisert 26. mai 2015 14:42 - Sist endret 7. mai 2019 10:44