Forpliktelsesmodellen for bokføring av anleggsmidler

Alle tilganger av anleggsmidler (investeringer) skal balanseføres.

Investeringer føres i balansen i kontoklasse 1.

Resultatet blir belastet med total investeringssum, og belastningen blir automatisk kontert debet på inntektskonto 3911 ”Investeringer i anleggsmidler” og kredit 2151 ”Ikke inntektsført inntekt knyttet til anleggsmidler”.

Forpliktelsesmodellen skal være resultatnøytral. For hver aktivering av et anleggsmiddel i balansen oppstår det dermed en tilsvarende forpliktelse på gjeldssiden i balansen.

Føres av den enkelte enhet:

 • Konto 1xxx (eiendel): Debitering av investeringsbeløp (balanseføring)
 • Konto 2400 Leverandørgjeld: Kreditering av investeringsbeløp

Automatiske føringer:

 • Konto 3911 Investeringer i anleggsmidler: Debitering av investeringsbeløp (kostnadsføring) (konto 3911 for prosjekter)
 • Konto 2151 Ikke inntektsført inntekt knyttet til anleggsmidler (forpliktelse): Kreditering av investeringsbeløp (konto 2152 for prosjekter)

Avskrivningene belastes i kontogruppe 60. Avskrivningskostnaden ”oppveies” ved at det krediteres tilsvarende beløp på konto 3931 ”Inntektsføring for avskrivning anleggsmidler”. Dermed vil ikke avskrivningene gi noen resultateffekt, og budsjettet påvirkes ikke.

På den enkelte budsjettenhet vil følgende fremkomme:

 • Konto 1xxx Akkumulerte avskrivninger (periodens avskrivning): Kreditering av avskrivning (balanseføring)
 • Konto 60xx Avskrivninger: Kostnadsføring av periodens avskrivninger
 • Konto 3951 Inntektsføring for avskrivning anleggsmidler: Kreditering/Inntektsføring av kostnadsført avskrivning (3951 for prosjekter)
 • Konto 2151 Ikke inntektsført inntekt knyttet til anleggsmidler (forpliktelse): Debitering av avskrivning

Bokføring av salg og kassasjon

 • Bokføring av salg og kassasjon føres motsatt av tilgang/aktivering.
 • Tilgang og akkumulerte avskrivninger vil nullstilles. Det vil si at inntekten krediteres og forpliktelsen debiteres, i forhold til bokført beløp/restverdi på salgstidspunktet/kassasjonstidspunktet, jf. forpliktelsesmodellen.
 • I de fleste tilfeller vil det være forskjell mellom bokført beløp/restverdi og salgssum, og her vil det oppstå en regnskapsmessig gevinst eller tap. Dette vil ikke gi noen resultateffekt i regnskapet.
 • Skjema for salg og kassasjon
 • På dette skjemaet skal det fremkomme årsak til at anlegget er solgt eller kassert. Ved tyveri av anlegg skal anlegget føres som et salg, og det skal føres tap på konto 3859 Tap ved avgang anleggsmidler.

Ved salg genereres utgående faktura av den enkelte enhet og følgende føring gjøres:

 • Konto 1500 Kundefordringer: Debitering av salgsbeløp
 • Konto 3801 Salg avgang anleggsmidler: Kreditering av salgsbeløp

Den enkelte enhet er ansvarlig for å gi melding til Regnskapsseksjonen om at salget har skjedd via ”Skjema for salg og kassasjon av eiendeler i FA-registeret”.

Føres sentralt:

 • Konto 1xxx (eiendel): Kreditering av investeringsbeløp (balanseføring)/tilbakefører investeringsbeløp
 • Konto 1xx9 Akkumulerte avskrivninger: Debitering av avskrivninger på anlegget/tilbakefører akkumulerte avskrivninger
 • Konto 3859 Motkonto balanseverdi ved avgang anleggsmidler: Debitering av bokført verdi/restverdi anlegget
 • Konto 2151 Ikke inntektsført inntekt knyttet til anleggsmidler: Debitering av gjenværende forpliktelse på salgstidspuntket/kassasjonstidspunktet (konto 2152 for prosjekter)
 • Konto 3969 Inntektsføring rest forpliktelse v/avgang: Kreditering av gjenværende forpliktelse på salgstidspunktet/kassasjonstidspunktet (konto 3969 for prosjekter)
Artsbruk anlegg Debet Kredit
Investeringer 1xxx 2400
- basis og interne prosjekter 3911 2151
- eksterne prosjekter 3911 2152
     
Avskrivinger 6xxx 1xxx
- basis og interne prosjekter 2151 3951
- eksterne prosjekter 2152 3951
     
Kassasjon 1xxx og 3859 1xxx
- basis og interne prosjekter 2151 3969
- eksterne prosjekter 2152 3969

Ved registrering av anlegg er det svært viktig at det benyttes korrekte konti som gjelder for det konkrete anlegget.

Ved bruk av feil konto risikerer man at anleggsmiddelet ikke blir avskrevet eller blir avskrevet med feil sats (se veiledning i Beslutningstabell for aktivering eller kostnadsføring).

 

Av SR/GIFA
Publisert 5. mai 2015 15:24 - Sist endret 27. jan. 2020 10:50