Investering eller kostnad?

Immaterielle eiendeler

Forskning og utvikling

 • Utvikling av nye eller vesentlig endrede systemløsninger og programmer for salg eller utlisensiering til andre.
 • Kommersialisering av forskningsresultater ved UiO gjøres ikke i UiO, men gjennom ett heleide datterselskaper, Unirand AS. UiO har også eierinteresser i Inven2, som eies sammen med Oslo universitetssykehus. Med bakgrunn i dette er det kun i unntakstilfeller at forskning og utvikling skal aktiveres i regnskapet til UiO.
 • Ta kontakt ved tvilstilfeller - kontakpunkter for regnskap.

Art ved kostnadsføring: Benytte art tilpasset kostnadens egenart

Art ved investering: Blir tildelt ved behov

Art ved investering: Blir tildelt ved behov

Økonomisk levetid: Vurderes individuelt, normalt minimum 5 år


Rettigheter og lignende immaterielle eiendeler herunder programvare og lisenser

 • Kategorien består av kjøpt programvare som ikke direkte relateres til annet teknisk utstyr, apparatur, eller infrastruktur.
 • Kjøpt programvare kan også omfatte lisenser for bruk av systemer. For at lisensen (rettigheten) til å benytte programvaren skal aktiveres som et anleggsmiddel må den ha en levetid på mer enn 3 år på anskaffelsestidspunktet og ha en verdi som overstiger kr. 50.000,-.
 • Eksternt anskaffet programvare samt tilhørende eksterne konsulenttjenester tilknyttet implementeringen skal balanseføres til anskaffelseskost. Det er kun konsulenttjenester knyttet til utvikling av programvaren som skal aktiveres. Konsulenttjenester knyttet til eksempelvis opplæring, kursing og løpende drift etc. skal ikke aktiveres, men kostnadsføres.

Skille mellom eierskap og ikke-eierskap:

Skille mellom eie og ikke-eie er avgjørende for vurdering om anskaffelsen skal balanseføres eller kostnadsføres.

Ved eierskap må man stille seg spørsmålet? Kan virksomheten benytte programvaren ved terminering av avtale? Er svaret ja, så har virksomheten eierskap til programvaren og anskaffelsen skal balanseføres.

Ved ikke-eierskap må man stille seg spørsmålet? Kan virksomheten benytte programvaren ved terminering av avtale? Er svaret nei, så har virksomheten ikke eierskap og anskaffelsen skal kostnadsføres.

 

Eierskap = Balanseføring

Ikke-Eierskap = Kostnadsføring

 

Eksempler:

 • Økonomi-, lønns- personal- og saksbehandlingssystemer.
 • Logistikk- og biblioteksystem
 • Administrative systemer (låne-, student- pasient- og eiendomssystemer)
 • Systemer for organisering av store datamengder
 • Systemer for dokumentasjon av vedlikehold av materiell /utstyr og når anlegget er tatt i bruk.

Art ved kostnadsføring: 6420 Leie datasystemer, 6422 Programvare/dataprogrammer (lisenser)

Art ved investering: 1040 Lisenser/programvare (3 år) og 1060 Immaterielle eiendeler (5 år)

Art ved investering: 1070 Immaterielle eiendeler under utførelse. Overføres til anleggsregisteret etter ferdigstillelse

Økonomisk levetid: 3-5 år

 

Ta kontakt ved tvilstilfeller - kontakpunkter for regnskap.


Tomter, bygninger og annen fast eiendom (herunder anlegg under utførelse)

Driftsbygninger

 • I henhold til statlig regnskapsstandard skal driftsbygninger dekomponeres i den enkelte komponent i bygget. Som følge av dette er det opprettet følgende komponenter:
  • Bygningskropp
  • Ventilasjon
  • Varme / Sanitær
  • El. kraft
  • Tele/automatikk
  • Andre installasjoner
 • Driftsbygninger inkluderer kontor og administrasjonsbygninger, undervisningsbygninger, lagerbygninger, garasjer og mer tekniske bygninger.
 • Det må foretas en vurdering hvorvidt utgiften er å regne som en påkostning eller løpende vedlikehold, se tabell ovenfor som beskriver dette.
 • All påkostning (aktivering) på eksisterende bygningsmasse skal foretas ved hjelp av art 1130 Anlegg under utførelse og ikke konteres direkte på artene 1100 – 1106. Ved avslutning av påkostningsprosjektet skal det foretas fordeling av utgiftene på den enkelte komponent. Årsaken til dette er at avskrivninger ikke skal påbegynnes før påkostningen er ferdig. Ved ferdigstillelse av anlegg under utførelse fylles Skjema for kapitalisering av anlegg under utførelse ut og leveres Seksjon for regnskap.
 • Før oppstart av påkostningsprosjekter knyttet til driftsbygning med tilhørende dekomponering skal Seksjon for regnskap kontaktes på e-post slik at ytterligere informasjon/veiledning kan formidles.

Art ved kostnadsføring: 66 Reparasjon og vedlikehold

Art ved investering:

 • 1100 Bygningskropp
 • 1101 Ventilasjon
 • 1102 Varme / Sanitær
 • 1103 El. Kraft
 • 1104 Tele/automatikk
 • 1105 Andre installasjoner
 • 1106 Påkostning leide lokaler

Art ved investering: 1130 Anlegg under utførelse. Overføres til anleggsregisteret etter ferdigstillelse og når anlegget er tatt i bruk.

Økonomisk levetid: 

 • Bygningskropp: 60 år
 • Ventilasjon: 25 år
 • Varme / Sanitær: 30 år
 • El. kraft: 25 år
 • Tele/automatikk: 10 år
 • Andre installasjoner: 30 år

Påkostning leide bygg (bygningsfaste installasjoner)

 • Vurdering påkostning / vedlikehold på prosjektnivå (se definisjoner under)
 • Dekomponering av driftsbygninger. Regnskapsseksjonen skal kontaktes.
 • Påkostning på leide bygg som:
  • Kontor og administrasjonsbygninger
  • Undervisningsbygninger
  • Lagerbygninger
  • Garasjer
  • Tekniske bygninger
 • All investering/påkostning knyttet til leide bygg skal registreres via art 1130 Anlegg under utførelse på unikt prosjektnummer. Ved ferdigstillelse overføres saldo på prosjektet i kombinasjonmed art 1130 til art 1106
 • Påkostning leide bygg. Dersom andre enheter enn TA igangsetter påkostningsprosjekter knyttet til leide bygg skal regnskapsseksjonen alltid kontaktes.
 • Ved ferdigstillelse av anlegg under utførelse fylles Skjema for kapitalisering av anlegg under utførelse ut og leveres Seksjon for regnskap.

Art ved kostnadsføring: 66 Reparasjon og vedlikehold

Art ved investering:

 • Først: 1130 Anlegg under utførelse

 • Overføres til spesifikk art etter ferdigstillelse: 1106 Påkostning leide bygg

Art ved investering: 1130 Anlegg under utførelse. Overføres til anleggsregisteret etter ferdigstillelse og når anlegget er tatt i bruk.

Økonomisk levetid: Gjenværende leieperiode eller økonomisk levetid på påkostningens egenart

Tomter og andre grunnarealer

 • Alle tomter og/eller andre grunnarealer skal balanseføres til anskaffelseskost.

Art ved kostnadsføring: IA

Art ved investering: 1150 Tomter og andre grunnarealer

Art ved investering: IA

Økonomisk levetid: Avskrives ikke

Personalboliger, andre boliger, leiligheter, barnehager mv

 • Se retningslinjer for driftsbygninger

Art ved kostnadsføring: 66 Reparasjon og vedlikehold

Art ved investering:

 • 1100 Bygningskropp
 • 1101 Ventilasjon
 • 1102 Varme / Sanitær
 • 1103 El. Kraft
 • 1104 Tele /automatikk
 • 1105 Andre installasjoner
 • 1106 Påkostninger leide bygg

Art ved investering: 1130 Anlegg under utførelse. Overføres til anleggsregisteret etter ferdigstillelse og når anlegget er tatt i bruk.

Økonomisk levetid: 

 • Bygningskropp: 60 år
 • Ventilasjon: 25 år
 • Varme / Sanitær: 30 år
 • El. kraft: 25 år
 • Tele/automatikk: 10 år
 • Andre installasjoner: 30 år

Driftsløsøre – maskiner, transportmidler, inventar mv.

Maskiner, verktøy og anlegg

 • Maskiner, utstyr og anlegg som kan relateres til UiOs drift og som ikke omfattes av de øvrige mer spesifikke kategoriene.
 • Eksempler:
  • Verkstedsmaskiner og -materiell
  • Vaskemaskiner etc.
  • Andre driftsmidler som ikke passer inn under de øvrige kategoriene (merkes spesielt).

Art ved kostnadsføring: 6500 Maskiner – driftskjøp, 6516 Verktøy - driftskjøp

Art ved investering:

 • 1200 Maskiner, verktøy og anlegg – 3 års levetid
 • 1201 Maskiner, verktøy og anlegg – 5 års levetid
 • 1202 Maskiner, verktøy og anlegg – 10 års levetid
 • 1203 Maskiner, verktøy og anlegg – 15 års levetid

Art ved investering: 1210 Maskiner, verktøy, andre anlegg og vitenskapelig utstyr under utførelse. Overføres til anleggsregisteret etter ferdigstillelse og når anlegget er tatt i bruk.

Økonomisk levetid: 3 - 15 år

Vitenskapelig utstyr

 • Vitenskapelig utstyr som kan relateres til UiOs drift.
 • I enkelte tilfeller vil ikke utstyret som skal aktiveres kunne kjøpes ferdig, dvs. at det må utvikles/bygges før det kan tas i bruk. I disse tilfeller skal arten Maskiner, verktøy, andre anlegg og vitenskapelig utstyr under utførelse benyttes inntil alle utgifter er pådratt og utstyret kan tas i bruk. Ved ferdigstillelse overføres utstyret fra anlegg under utførelse til riktig art under vitenskapelig utstyr (avhengig av anslått økonomisk levetid). Årsaken til at anlegg under utførelse skal benyttes i disse tilfellene er at utstyret ikke skal avskrives før det tas i bruk.
 • Eksempler:
  • Analyseapparater
  • Laboratorieutstyr med vitenskapelig preg
  • Teknisk forskningsutstyr

Art ved kostnadsføring: 6503 Teknisk/vitenskapelig utstyr – driftskjøp

Art ved investering:

 • 1204 Vitenskapelig utstyr – 3 års levetid
 • 1205 Vitenskapelig utstyr – 4 års levetid
 • 1206 Vitenskapelig utstyr – 6 års levetid
 • 1207 Vitenskapelig utstyr – 8 års levetid
 • 1208 Vitenskapelig utstyr – 10 års levetid

Art ved investering: 1210 Maskiner, verktøy, andre anlegg og vitenskapelig utstyr under utførelse. Overføres til anleggsregisteret etter ferdigstillelse og når anlegget er tatt i bruk.

Økonomisk levetid: 3 - 10 år

Skip

 • Flytende/sjøgående innretninger som kan relateres til UiOs drift.
 • Eksempler:
  • Skip
  • Lektere
  • Rigger
  • Båter
 • Før aktivering av skip (flytende/sjøgående innretninger) skal Seksjon for regnskap kontaktes på e-post slik at ytterligere informasjon/veiledning kan formidles.

Art ved kostnadsføring: Benytte art tilpasset kostnadens egenart

Art ved investering: Blir tildelt ved behov

Art ved investering: Blir tildelt ved behov

Økonomisk levetid: 40 år

Transportmidler andre enn skip

 • Rullegående innretninger som kan relateres til UiOs drift.
 • Eksempler:
  • Personbiler
  • Varebiler
  • Lastebiler
  • Traktorer og anleggsmaskiner

Art ved kostnadsføring: 

Art ved investering:

 • 1232 Personbiler
 • 1233 Varebiler
 • 1234 Lastebiler
 • 1246 Traktor og anleggsmaskiner
 • 1248 Andre transportmidler

Art ved investering:  1210 Maskiner, verktøy, andre anlegg og vitenskapelig utstyr under utførelse. Overføres til anleggsregisteret etter ferdigstillelse og når anlegget er tatt i bruk.

Økonomisk levetid:

 • Personbiler: 8 år
 • Varebiler: 8 år
 • Lastebiler: 10 år
 • Traktorer og anleggsmaskiner: 12 år
 • Andre transportmidler: 10 år

Inventar og innredning

 • Ulike typer inventar og innredning.
 • I forbindelse med vurdering knyttet til aktivering / kostnadsføring er det foretatt en beslutning om en pooltilnærming. Det innebærer at man ser UiOs totale innkjøp på tvers av fakultet / enheter under ett i forbindelse med vurdering opp mot beløpskriteriet på kr 50.000.
 • Vurderingen blir i all hovedsak knyttet opp mot type inventar/innredning og ikke i like stor grad mot beløp. Eksemplene nedenfor gir en indikasjon på hvilke typer inventar/innredning som skal aktiveres innenfor de ulike underkategorier.
 • Eksempler på aktivering/investering:
  • Kontorinnredning: kontorstol, skrivebord, hyller/oppbevaring, besøksstoler etc.
  • Laboratorieinnredning: benkeplasser, stoler, hyller, skap etc.
  • Innredning til bibliotek / museer: Hyller, bord, stoler, montere, resepsjonsdisker etc.
  • Annen innredning: hyller, arkivskap, skap, samlingsbord, møtebord, stoler, tavler, øvrige sitteplasser etc.
 • Eksempel på kostnad:
  • Lamper, bilder (som ikke går under kategorien kunst), mindre rekvisitabokser og -hyller, søppelkasser etc.
 • Det er ikke nødvendig å splitte store fakturaer som inneholder eksempelvis kontorlamper dersom dette kun utgjør en mindre andel av totalbeløpet og at fakturaen gjelder nyinnredning av et kontor eller lignende.

Art ved kostnadsføring: 6541 Inventar/utstyr - driftskjøp

Art ved investering:

 • 1250 Kontorinnredning
 • 1251 Lab. innredning
 • 1252 Innredning til bibliotek / museer
 • 1258 Annen innredning / inventar

Art ved investering: 1211 Innredning under utførelse. Overføres til anleggsregisteret etter ferdigstillelse og når anlegget er tatt i bruk.

Økonomisk levetid:

 • Kontorinnredning: 10 år
 • Laboratorieinnredning: 15 år
 • Innredning til bibliotek/museer: 10 år
 • Annen innredning/inventar: 10 år

IT- og kommunikasjons- utstyr

 • Ulike typer IT og kommunikasjonsutstyr.
 • I forbindelse med vurdering knyttet til aktivering / kostnadsføring er det foretatt en beslutning om en pooltilnærming. Det innebærer at man ser UiOs totale innkjøp på tvers av fakultet / enheter under ett i forbindelse med vurdering opp mot beløpskriteriet på kr 50.000.
 • Det betyr at vurderingen i all hovedsak blir knyttet opp mot type IT- og kommunikasjonsutstyr og ikke i like stor grad mot beløp. Eksemplene nedenfor gir en indikasjon på hvilke typer IT- og kommunikasjonsutstyr som skal aktiveres innenfor de ulike underkategorier.
 • Eksempler på aktivering/investering:
  • Datautstyr: datamaskiner og skjermer.
  • AV utstyr: prosjektorer, TV utstyr, etc.
  • Server og nettverksutstyr: servere etc.
  • Andre kontormaskiner: printere, skanner, kopimaskiner, fakser etc.
 • Eksempel på kostnad:
  • Mindre anskaffelser som mus, usb penner, mobiltelefoner og øvrig driftsrekvisita.

Art ved kostnadsføring: 

 • 6568 Mobiltelefoner, personsøker, telefonutstyr – driftskjøp
 • 6514 Driftsrekvisita
 • 6800 Kontorrekvisita

Art ved investering: 

 • 1280 Datautstyr
 • 1281 AV utstyr
 • 1282 Server- og nettverksutstyr
 • 1283 Andre kontormaskiner

Art ved investering: 1210 Maskiner, verktøy, andre anlegg og vitenskapelig utstyr under utførelse. Overføres til anleggsregisteret etter ferdigstillelse og når anlegget er tatt i bruk.

Økonomisk levetid:

 • Datautstyr: 3 år
 • AV utstyr: 5 år
 • Server- og nettverksutstyr: 4 år
 • Andre kontormaskiner: 5 år

Kunst og museumsgjenstander

 • Ulike typer kunst og museumsgjenstander- billedkunst, skulpturer og annen utsmykning, eksklusiv veggfaste arbeider eller installasjoner som anses inkorporert i bygget. Kunst og museumsgjenstanden verdsettes som en del av bygget. 
 • Eksempler:
  • Billedkunst
  • Skulpturer
  • Tekstilkunst mv.
 • Enkeltgjenstander (kunstverk) med kostpris mindre enn kr 50.000 bør normalt kostnadsføres.
 • Det er ikke noe krav om å balanseføre kunstverk som mottas som gave.

Art ved kostnadsføring: 

Art ved investering: 1299 Kunst og museumsgjenstander

Art ved investering: 1210 Maskiner, verktøy, andre anlegg og vitenskapelig utstyr under utførelse. Overføres til anleggsregisteret etter ferdigstillelse og når anlegget er tatt i bruk.

Økonomisk levetid: Avskrives ikke

Av SR/GIFA
Publisert 5. mai 2015 15:24 - Sist endret 30. juni 2020 10:15