Ordliste

 • Aktivering: Anskaffelsen føres i balansen som en eiendel. Kostnadene ved anskaffelsen fordeles via avskrivninger over den tid anskaffelsen gir verdi for selskapet (fordeling av kostnader over en inntektsperiode, se avskrivninger).
 • Anleggsmidler: Eiendeler som er anskaffet til varig eie og bruk i virksomheten. Vurderes til innkjøp av driftsmidler som har en bruksverdi over 3 år og kostpris over 30 000 kroner. Driftsmidler under 30 000 kroner og bruksverdi over 3 år vil kunne aktiveres dersom de er en del av en pool.
 • Anskaffelseskost: Verdien på transaksjonstidspunktet – kjøpspris med tillegg av kjøpsutgifter som frakt- og monteringsutgifter, toll og andre offentlige avgifter.
 • Avgang anleggsmidler: I første rekke salg av anleggsmidler. Blir anleggsmidler ødelagt eller utslitt (kassert) regnes dette også som avgang.
 • Avhending/salg: Materiell overdras til andre (ekstern part).
 • Avskrivning: Systematisk periodisering av et anleggsmiddel som følge av at normalt forbruk reduserer anleggsmiddelets fremtidige inntjeningsevne.
 • FA-register (fixed assets-register): Begrep for Anleggsregister og Utstyrsregister
 • Immaterielle eiendeler: Med immaterielle eiendeler forstås ikke-pengeposter uten fysisk substans som virksomheten benytter for administrative gjøremål, og som er identifiserbare og kontrolleres av foretaket slik at de representerer fremtidige økonomiske fordeler som forventes å tilflyte foretaket.
 • Kassasjon: Tar ut materiell som er nedslitt eller ødelagt/skadet og som ikke uten uforholdsmessige store kostnader lar seg reparere.
 • Lineære avskrivninger: Innebærer at kostprisen fordeles med like store beløp over anleggsmiddelets antatte økonomiske levetid.
 • Påkostning: Anskaffelser som gir anleggsmiddelet en varig forbedring eller økt funksjonalitet – forlenget levetid, økt kapasitet/ytelse/funksjonalitet eller reduserte driftskostnader slik at verdien av den grunn øker. Påkostninger aktiveres også når verdiøkningen er lavere enn 30 000 kroner.
 • Tilgang: Investeringsbeløpet som føres på aktiveringskonto i balansen (kjøp av anleggsmiddel).
 • Utrangering: Brukbart materiell som går ut av bruk, fordi det ikke lenger er egnet til sitt opprinnelige formål eller fordi man ikke har behov for det lenger.
 • Varige driftsmidler: Materielle eiendeler som er ment til varig eie og bruk i forvaltningsorganets virksomhet.
 • Vedlikehold: Anskaffelser som utføres for å bringe utstyret tilbake til den stand det opprinnelig har vært i.
 • Økonomisk levetid: Perioden det er lønnsomt å beholde anleggsmiddelet fremfor å selge eller bytte det ut.
Av SR/GIFA
Publisert 5. mai 2015 15:24 - Sist endret 10. apr. 2019 12:01