Salg og kassasjon av eiendeler eller overføring mellom enheter ved UiO

Uansett hvilken form for avhending som skjer, skal melding gis fra ansvarlig enhet til Regnskapsseksjonen som sørger for bokføring. Utrangering og kassasjon av materiell eller utstyr skal foretas på den måten som er mest fordelaktig for universitetet.

Salg

Verdikorrigering/nedskriving

 • Gi melding om verdifallets størrelse i skjema for salg og kassasjon (xls)
 • Gjelder i de tilfeller hvor anleggsmiddelet delvis fjernes eller av en annen grunn reduseres i verdi.
 • Er den virkelige verdi lavere enn balanseført verdi og dette skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående skal eiendelen nedskrives i den utstrekning det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk.
 • Nedskrivninger klassifiseres normalt som driftskostnader på lik linje med ordinære avskrivninger og vil som en følge av forpliktelsesmodellen gi en resultatmessig null-effekt.
 • Alle slike forhold meldes av fakultet eller tilsvarende enhet/saksbehandler via ”Skjema for salg og kassasjon av eiendeler”.
 • Tilsvarende felter som ved kassasjon fylles ut i skjemaet.

Kassering

Overføring internt mellom enheter ved UiO

 • enheter som antas å ha en viss nytteverdi for andre enheter ved UiO kan meddele dette internt via e-post eller annonse i Uniforum.
 • Overdragelsessummen bestemmes av representanter fra kjøper og selger.
 • Inntekten ved salget tilfaller selger.
 • Salget registreres som ordinært salg via skjema for salg og kassasjon som leveres Regnskapsseksjonen. Kan også leveres via RT til aktivering-utstyr@admin.uio.no

Attestering

Skjemaet skal attesteres av den som utfører salget/kassasjonen samt person med budsjettdisponeringsmyndighet.

Salg og kassasjon av eiendeler i FA-registeret

Ansvar: Fakultet eller tilsvarende enhet/saksbehandler

Ved salg av anleggsmiddel:

 • Registrer salgsordre på kunden i OA og generer faktura.
 • Ordren konteres på art 3801 Salg avgang anleggsmidler.

Ved salg av utstyrsregistrert enhet:

 • Registrer salgsordre på kunden i OA og generer faktura.
 • Ordren konteres på art 3105 Salgsinntekt brukt utstyr.

Følgende felter MÅ fylles ut:

 • Ved salg
  • Aktivanummer/inngående fakturanummer
  • Beskrivelse
  • Salgssum
  • Utgående fakturanummer
 • Ved kassasjon
  • Aktivanummer
  • Beskrivelse
  • Årsak til kassasjon

Skjemaet attesteres av person med budsjettdisponeringsmyndighet (BDM) og sendes Seksjon for regnskap (RS). Kan også leveres via RT til aktivering-utstyr@admin.uio.no

Finn frem aktuelt utstyr i FA-registeret ved å søke på oppgitt aktivanummer. RS sørger for korrekt kontering og at utstyret slettes fra FA-registeret.

Restsaldo på eiendelen i anleggsregisteret posteres bort både ved salg og kassasjon, dvs. gjenstående saldo på balansekonto for selve anleggsmiddelet og for akkumulerte avskrivninger.

Kassasjon registreres i FA som nedskriving

Av SR/GIFA
Publisert 5. mai 2015 15:25 - Sist endret 26. juni 2019 13:05