Kontostreng

UiOs kontostreng består av fem segmenter: Art - Sted - Prosjekt - Tiltak - Motpart. Alle transaksjoner som skal bokføres i regnskapet, må angis med gyldig verdi for disse fem segmentene.

I tillegg til de fem segmentene ART - STED- PROSJEKT- TILTAK - MOTPART, må det også fylles ut en fast verdi for AKTIVITET (000000) og FIRMA (01).

En gyldig kontostreng kan for eksempel se slik ut:

Art Sted Prosjekt Tiltak Motpart Aktivitet Firma
3470 152200 141950 120000 00 000000 01

Art

Dette segmentet refererer til det man som oftest kaller (regnskaps-)konto.

Det første sifferet forteller hvilken type inntekter/kostnader vi bokfører.

Det første sifferet i artskoden angir kontoklasse. 

 • Artsklasse 1 og 2 indikerer henholdsvis eiendeler og gjeld/virksomhetskapital.
 • Artsklasse 3 angir inntekter
 • Artsklasse 4 angir varekostnader (varer innkjøpt for videresalg)
 • Artsklasse 5 angir lønns- og personalkostnader
 • Artsklasse 6 og 7 angir vare- og driftskostnader
 • Artsklasse 8 er forbeholdt finansposter og årsoppgjørsdisposisjoner.

UiOs artskontoplan med kontoveiledning

Sted

Sted (kostnadssted) angir hvilken del av organisasjonen transaksjonen hører til. Alle kostnadssteder består av 6 siffer.

Sifrene i stedkoden angir som hovedregel

 • De to første sifrene angir fakultet
 • De to neste sifrene angir institutt
 • De to siste sifrene identifiserer forskergrupper eller andre organisasjonsenheter på enheten

Stedkoder ved UiO (xlsx)

Prosjekt

Prosjekt identifiseres ved hjelp av et sekssifret prosjektnummer og kan være eksternt eller internt.

Prosjektnummer på eksternt finansierte prosjekter

Eksterne prosjekt kategoriseres etter prosjekttype og hovedfinansiør. Prosjektnummer tildeles prosjektet i forbindelse med oppretting av prosjektet, innenfor gitte prosjektnummerserier. Alle prosjekter settes opp med en sluttdato og er knyttet til et fast eiersted.

Tiltak

Tiltak består av et seksifret nummer. De første to sifrene indikerer hovedtiltak, og viser innenfor hvilke deler av UiOs innsatsområde inntektene og kostnadene er ført (forskning, forskerutdanning, etter- og videreutdanning osv.).

Tiltaket benyttes på ulike måter fra sted til sted, og fra enhet til enhet. Tiltak opprettes derfor på anmodning fra enheten og kan tilpasses den enkelte enhets behov for spesifikasjon i regnskapet. Tiltak benyttes særlig for å skille midler som bevilges over enhetens budsjett. For eksempel har mange vitenskapelig ansatteen egen tiltakskode for sine personlige driftsmidler.

Søknad om opprettelse av nye tiltak ligger under "Oracle kontosegment - registreringssøknad" på nettsiden Kodeverk og skjemaer.

Oversikten over gyldige tiltak finner du i Tiltaksregister.

Motpart

Motpart består av to siffer og har kun to gyldige verdier: 00 og 01. Dette segmentet benyttes for å skille mellom eksternee føringer og internhandel på UiO.

Alle bilag må balansere (debet=kredit) på motpartssegmentet.

Motpart 00

For alle transaksjoner der motparten (leverandør, kunde, bidragsyter eller mottaker) er ekstern brukes motpart 00.

Eksempler:

 • Lønnsutbetalinger
 • Bevilgning fra Kunnskapsdepartementet eller andre bidragsytere
 • Inn- og utgående fakturaer der leverandør eller kunde er en annen juridisk enhet enn UiO.

Motpart 01

For alle transaksjoner internt på UiO (mellom fakulteter/avdelinger eller innad på egen enhet) brukes motpart 01. Internhandel er definert som kjøp og salg av varer og tjenester internt på UiO. Enheten som selger varer eller tjenester inntektsfører disse i artsklasse 3 (inntekter), mens enheten som kjøper varen eller tjenesten kostnadsfører denne i korrekt artsklasse i forhold til hva en anskaffer.

Eksempler:

 • Kjøp/ salg internt av analyser, kopier, konsulenttjenester, undervisning m.m.
 • Intern husleie
 • Frikjøp av personell fra ordinær drift/ ekstern prosjekt til eksternt prosjekt
 • Omposteringer og korrigeringer hvor det opprinnelig er benyttet motpart 01

Aktivitet

Dette feltet skal alltid fylles ut med 000000.

Firma

Dette feltet skal alltid fylles ut med 01.

Av SR/GARK
Publisert 13. mai 2015 12:03 - Sist endret 26. aug. 2019 08:51