Valutatap og valutagevinst

Ved handel i fremmed valuta påløper det gjerne et tap eller en gevinst i tidsrommet mellom bestilling og betaling. Under følger rutinen for hvordan dette håndteres og bokføres ved UiO.

Bokføring av valutagevinster og valutatap ved UiO

Valutagevinster og valutatap belastes UiO sentralt, slik at fakulteter og institutter ikke trenger å bekymre seg for om den endelige kostnaden/inntekten blir vesentlig forskjellig fra hva den var på bestillings-/fakturatidspunktet. Denne praksisen er valgt da UiO anser at det viktigste for innkjøpere når det gjelder handel i fremmed valuta, er å redusere usikkerheten knyttet til endelig kostnad i NOK. Ettersom dette praktiseres likt for alle enheter ved UiO, og volumet er stort, kan vi ha denne praksisen uten at det historisk sett har medført noen nettokostnad for UiO. Dette skyldes at alle gevinster og tap er samlet på ett kostnadssted. UiO tilbakefører derfor verken valutagevinster eller -tap til de enkelte enhetene.

Valutakurs

Innkjøp i fremmed valuta

Gjeldende valutakurs for kjøpende enhet styres av fakturadato på den inngående fakturaen. Denne verdien vil bli endelig plassert på fakturaen ved bokføring i OA. Hvis du vil vite endelig kostnad før fakturaen er overført, se gjeldende dagskurser (norges-bank.no). Merk at i fakturasystemet IP vil den oppgitte verdien på fakturaen i NOK kun være veiledende, siden denne beregnes med utgangspunkt i gjeldende valutakurs den dagen fakturaen sendes på sirkulasjon. Tilsvarende gjelder for innkjøpssystemet PM, der verdi i NOK, beregnes med utgangspunkt i valutakursen på bestillingsdato.

Utfakturering i AR - salg i fremmed valuta

Gjeldende valutakurs for selgende enhet styres av fakturadato på den utgående fakturaen. Endelig inntekt i NOK vil synes ved å søke opp fullført faktura i skjermbildet Kontodetaljer.

Av SR/GARK
Publisert 19. apr. 2016 14:24 - Sist endret 10. apr. 2019 09:24