Rutine for søknad om virksomhetskort ved UiO

Bruksområde for virksomhetskort

Et virksomhetskort er et kredittkort hvor UiO har betalingsansvar, men som er tilknyttet en tilsatt. Som hovedregel skal betaling til UiOs leverandører utføres ved at vedkommende leverandør sender faktura. Enkelte leverandører tilbyr ikke kreditt, men krever forhåndsbetaling for varene/tjenestene med kredittkort over internett.

Det er kun for dette formålet det er mulig å søke om virksomhetskort, ettersom ingen annen bruk av virksomhetskort er tillatt etter Retningslinjer for tildeling og bruk av virksomhetskort ved UiO, heretter kalt Retningslinjene.

Det er innført et unntak for universitetets øverste ledelse (universitetsdirektør, assisterende universitetsdirektør og Rektoratet), som kan benytte seg av virksomhetskort på reiser og til representasjon. Slik bruk vil kun godkjennes for disse kortene, jfr Retningslinjene.

Hvem kan søke om kort?

Virksomhetskort kan i utgangspunktet kun utstedes til tilsatte som innehar budsjettdisponeringsmyndighet. Dette kravet kan fravikes dersom enheten i søknaden sannsynliggjør at det vil være mer hensiktsmessig at kortet utstedes på en annen tilsatt ved enheten. Det er også en forutsetning at enheten har et gjentakende behov av en viss størrelsesorden for å benytte seg av en slik form for permanent betalingsordning, og ikke bare et enkeltstående tilfelle.

Hvordan søke om virksomhetskort?

Søknadsskjema for virksomhetskort samt søknadsskjema til kortselskapet(eurocard.no) fylles ut og sendes via nettskjema for søknad og egenerklæring. disse ligger lenket opp i neste avsnitt. I forbindelse med søknad om virksomhetskort, plikter søker å underskrive på at vedkommende godtar at ureglementert bruk av virksomhetskortet, vil medføre trekk i lønn samt umiddelbar inndragning/stenging av kortet, se for øvrig Retningslinjene.

Søknaden vil bli vurdert opp mot det beskrevne behovet og de gjeldende retningslinjene for bruk. I de tilfeller der det er vurdert at behovet ikke er tilstrekkelig dokumentert eller sannsynliggjort, vil søknaden avslås. Avslag begrunnes nødvendigvis ikke.

Søknadsskjema for virksomhetskort

Publisert 11. mai 2015 16:04 - Sist endret 13. mars 2018 13:22