English version of this page

Likestillingsarbeid

Arbeidet med likestilling mellom kjønnene er definert som et sentralt strategisk anliggende for universitetet. UiO har forpliktet seg til å ha likestilling som et bevisst element i all sin virksomhet. Dette gjelder også fakulteter, museer og sentre.

Denne siden henvender seg til alle som har en aktiv rolle i utformingen og implementeringen av UiOs likestillingspolitikk.

Informasjon om aktuelle tilbud til kvinnelige postdoktorer og førsteamanuenser er samlet under Likestillingstiltak.


Ansvar og roller

Følgende aktører innehar sentrale roller i utviklingen og implementeringen av UiOs likestillingspolitikk:

Rektoratet

Rektoratet har det overordnede ansvaret for at det drives et målrettet likestillingsarbeid ved UiO.

Linjeledelsen

Det direkte ansvaret for arbeid med likestilling ligger på dekaner, institutt- og senterledere og andre ledere med ansvar for personal- og/eller studiesaker. Disse personer skal sørge for at likestillingsarbeidet integreres med regulær virksomhet innenfor sitt ansvarsområde. De skal aktivt bidra til likestilling og følge opp universitetets likestillingspolitikk og tiltaksplaner. Hvordan dette arbeidet er organisert på fakultets- og grunnenhetsnivå, varierer fra enhet til enhet, se enhetens egne nettsider.

Koordineringsgruppe for likestilling

UiO har oppnevnt en egen Koordineringsgruppe for likestilling med representanter fra ledelsen ved fakultetene og museene, kjønnsforskningsmiljøet, studentene og forskningsadministrativ avdeling. Gruppens hovedoppgave er å bidra til strategiske diskusjoner og målutforming av likestillingsarbeidet ved UiO. Rektor Svein Stølen leder gruppens arbeid og likestillingsrådgiver er sekretær.

Gå til gruppens medlemsliste og møteplan

Likestillingsrådgiver

UiO har en likestillingsrådgiver som arbeider med oppfølging og utforming av universitetets likestillingspolitikk. Likestillingsrådgiver Hege Elisabeth Løvbak er tilknyttet Avdeling for personalstøtte.

Policy-dokumenter

Følgende dokumenter danner grunnlag for arbeidet med likestilling ved UiO:

Fokusområder i 2020

Likestillingsarbeidet ved UiO har i 2020 følgende fokusområder:

Rapportering

Oppfølging av overordnet policy og handlingsplaner rapporteres jevnlig til Universitetsstyret, jf.  Likestillingsrapport 2019 (pdf) og rapporter fra tidligere år.
 

Publisert 10. nov. 2008 13:33 - Sist endret 6. jan. 2021 15:35