Reduksjon av midlertidighet ved UiO

Universitetet i Oslo skal sørge for at en større andel av de ansatte er i faste stillinger. Reduksjon av midlertidighet er ett av flere elementer i en helhetlig personalpolitikk. Midlertidighetsarbeidet må sees i tett sammenheng med blant annet UiOs rekrutteringspolitikk, stillingsstruktur og karrierepolitikk.


Bakgrunn

Rektor oppnevnte i 2018 en partssammensatt arbeidsgruppe for å identifisere hovedutfordringene i arbeidet med å redusere midlertidighet og foreslå noen sentrale områder å konsentrere det videre arbeidet om. Arbeidsgruppen har levert et omforent notat (pdf) med beskrivelse av dagens situasjon, overordnede mål og premisser for UiOs videre arbeid med midlertidighet, samt forslag til konkrete tiltak, som universitetsstyret sluttet seg til (pdf) 12. mars 2019.

Mål

UiO har som mål at en større andel skal ansettes fast, og at UiO skal framstå som en enda mer attraktiv arbeidsgiver med trygge arbeidsplasser. Det er ønskelig for institusjonen å bygge robuste og stabile miljøer som bevarer kunnskapskapitalen over tid, samtidig som midlertidige ansattes bidrag til faglig fornying og kompetanseutvikling må anerkjennes.

Det er stor variasjon i rammebetingelser og hva som er de største utfordringene på de ulike enhetene ved UiO. Konkrete mål for reduksjon av midlertidighet på relevante områder for de ulike enhetene vil derfor bli etablert og fulgt opp gjennom styringsdialog og utviklingsavtaler.

Premisser for UiOs arbeid med midlertidighet

Det er et lederansvar å følge opp forventningene om redusert midlertidighet. Løsningene må plasseres i en tydelig verdibasert ramme og være forpliktende. Følgende punkter vil danne bakgrunn for videre arbeid med tiltak for å få en større andel faste ansatte:

  1. UiO forholder seg til arbeidslivets lov- og avtaleverk og følger statsansattelovens regler om faste og midlertidige ansettelser. UiO forholder seg også til vedtatte strategier og planverk samt KDs forventningene om redusert midlertidighet.
  2. UiO skal utøve en tydelig personalpolitikk og god personalledelse. Løsningene må tuftes på en institusjonell politikk som gir god forutsigbarhet og muligheter for den enkelte ansatte, men som samtidig gir enhetene handlingsrom til å møte sine særskilte utfordringer.
  3. UiO skal fortsette å være et ledende europeisk forskningsuniversitet. Dette forutsetter åpen og internasjonal konkurranse om ledende vitenskapelige stillinger, og at den akademiske friheten ikke svekkes.
  4. UiO vil arbeide politisk for en større basisbevilgning. Innenfor dagens finansieringsmodell utgjør eksterne prosjektmidler likevel et verdifullt tilskudd til faglig utvikling. Der er derfor viktig for UiO å gi gode rammebetingelser og forskerstøtte ved søknader om eksterne prosjektmidler. Tiltakene for å redusere midlertidighet må gjennomføres innenfor rammene av forsvarlig økonomisk drift.
  5. UiOs ansatte, både faste og midlertidige, er universitetets viktigste ressurs. Dersom manglende finansiering gjør nedbemanning nødvendig skal UiO vurdere nøye om ansattes kompetanse kan brukes i andre passende stillinger andre steder i organisasjonen. Der dette ikke er mulig skal oppsigelsesprosessene være ryddige og gjennomføres i god dialog med en ansatte. 
  6. Redusert midlertidighet i forskerstillinger skal ikke føre til flere midlertidige ansettelser i form av stipendiat- og postdoktorstillinger.  Stipendiat- og postdoktorstillinger er åremålsstillinger som bare skal brukes i bruke i tråd med dagens stillingsstruktur og formålsbestemmelsene i forskrift for ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat.
  7. UiO skal ha et aktivt forhold til rekrutteringspolitikken og ta den i bruk som et virkemiddel også i midlertidighetsarbeidet.

Tiltaksplan for større andel fast ansatte ved UiO

Vedtatt av universitetsstyret 12. mars 2019

Tiltak Ansvarlig

Midlertidighet skal dokumenteres og følges opp jevnlig i universitetsledelsens styringsdialog med enhetene. I utviklingsavtalene med enhetene settes konkrete mål for reduksjon av midlertidighet på relevante områder for de ulike enhetene.

Universitetsdirektør

UiO vil utrede muligheter og ulike modeller for å gjøre finansielle avsetninger for å etablere en form for økonomisk buffer for å finansiere tiden mellom ett prosjekt opphører og et nytt starter.

AP/VØS

UiO skal gjennomgå bruken av postdoktorstillinger ved UiO og vurdere tiltak for å sikre at stillingen brukes i tråd med forskriftens intensjon.

AP

Enhetene skal gjennomgå ansettelser ut over tre år og følge opp omgjøring til fast stilling i henhold til statsansatteloven.

Lokal linjeledelse

UiO skal gjennomgå maltekster for kunngjøringer, tilbudsbrev og arbeidsavtaler med særlig fokus på mer differensierte og tilpassede kontrakter for faste ansettelser med ekstern finansiering. Malene må kunne tilpasses ut i fra forutsetningene for den konkrete ansettelsen, for eksempel om ansettelsen er knyttet til et bestemt prosjekt eller ikke. Det må være tydelig både for den ansatte og for arbeidsgiver hvilke rettigheter som følger av ansettelsesforholdet.

AP

Lokale enheter skal jevnlig analysere bruken av midlertidig ansettelse i egne miljøer, identifisere eventuelt potensiale for fast ansettelse og iverksette løsninger tilpasset lokale utfordringer og faglige hensyn.

Lokal linjeledelse

Det skal avholdes årlig drøftingsmøte mellom det enkelte fakultets ledelse og tjenestemannsorganisasjonene om fakultetets bruk av midlertidig ansettelse, status, utvikling og tiltak for å redusere andelen innen. Møtene avholdes innen 1. mai. Midlertidighetens innvirkning på arbeidsmiljøet skal være et av temaene i den årlige drøftingen. Referat sendes universitetsdirektøren.

Fakultetsledelse

Det skal avholdes årlig evaluering og drøftingsmøte mellom UiOs sentrale ledelse og tjenestemannsorganisasjonene om UiOs bruk av midlertidig ansettelse, status, utvikling og tiltak for å redusere andelen. Møtet avholdes innen 1. juni. Midlertidighetens innvirkning på arbeidsmiljøet skal være et av temaene i den årlige drøftingen.

Universitetsdirektør

UiO skal holde systematisk og tilpasset opplæring av personalmedarbeidere og relevante ledernivåer i regler for bruk av midlertidige ansettelser, muligheter for omplassering og vilkår for oppsigelse.

AP

UiO skal videreutvikle rutiner og maler for oppsigelse grunnet virksomhetens forhold, med en målsetning om å få til flere omplasseringer til annen passende stilling som alternativ til oppsigelse. Dette vil innebære et særlig fokus på kartleggingsprosessen. I den forbindelse bør det også vurderes om UiO skal etablere en policy for fordeling av ansvar og kostnader ved intern mobilitet i form av midlertidige omdisponeringer der det ikke finnes annen fast passende stilling, men hvor det finnes muligheter for midlertidige arbeidsoppgaver ved annen enhet.

AP

Kontrollspørsmål

UiO utarbeidet i desember 2011 kontrollspørsmål til hjelp for ledere og personalmedarbeidere valg mellom fast eller midlertidig ansettelse i eksternfinansierte stillinger.

Publisert 15. des. 2015 15:07 - Sist endret 6. jan. 2021 15:37