Rutiner ved fratredelser fra USIT

For å sikre at fratredelse og avvikling av ansettelsesforhold skjer på en sikker og forsvarlig måte, har USIT opprettet en egen fratredelsesrutine, der personal, linjeleder, lokal IT og IT-sikkerhetssjefen har oppgaver og punkter som skal fylles ut i et skjema.

Når rutinen følges, skjer fratredelsen på en ordnet måte og kravene i Rutine for avvikling av IT-rettigheter i LSIS blir fulgt.

Merk: I tillegg til nedenstående rutiner, skal også UiOs generelle rutiner ved fratredelse følges.

 

Varsling av personal

Når en medarbeider i USIT sier opp stillingen sin, går av med pensjon eller går ut i en lengre permisjon, skal varsel om dette (oppsigelse, varsel om fratredelse for pensjon eller permisjonssøknad) sendes til nærmeste leder. Lederen skal sende hele oppsigelsen eller varsel om fratredelse for pensjon eller permisjon, til personalavdelingen på USIT. Det kan sendes som e-post eller på papir som internpost. Dette varselet setter i gang USITs fratredelsesrutine.

Beskrivelse av rutinen

  • Når personal mottar en oppsigelse eller varsel om fratredelse for pensjon eller permisjon, tar personal kopi av USITs fratredelsesskjema og lagrer det på USITs nettsted for rapporter ved fratredelse, med navnet til den som skal fratre, som filnavn.
  • Personal fyller ut persondata og datoangivelser, og sender standard-e-post til den fratredendes nærmeste leder, lokal IT og IT-sikkerhetssjefen med melding om at fratredelsesskjema er lagret. I e-posten lenkes det til skjemaet hvor de ovenfornevnte skal fylle ut punktene etterhvert som de utfører sine deler av rutinen. 
  • Personal sender ut påminnelse om fratredelsesrutinen til de involverte 6 uker før fratredelsesdato.
  • De siste punktene i fratredelsesskjemaet utføres av IT-sikkerhetssjefen. Når disse er utført, sender IT-sikkerehtssjefen e-post til USITs personalavdeling om at skjemaet kan arkiveres.

Lurer du på noe i forbindelse med denne fratredelsesrutinen?

Kontakt personalavdelingen på USIT.

 
Publisert 9. nov. 2015 16:04 - Sist endret 2. mars 2020 18:15