Leders ansvar ved sykefravær

Nærmeste leder har hovedansvaret for å tilrettelegge og følge opp sykmeldte ansatte på arbeidsplassen (se eget ansvarskart for TF).

Se hva dette innebærer og hvordan du best kan ivareta dette ansvaret.

Anbefaling

Deltidsansatte

Sykmeldte deltidsansatte skal følges opp av leder på samme måten som heltidsansatte. Det er imidlertid noen forhold som krever spesiell oppmerksomhet.

Oppfølgingsoversikt

Fra dag 1: Kontinuerlig dialog med den sykmeldte

Oppfølging av sykmeldt Administrativ oppfølging
 1. Hold løpende kontakt med den sykmeldte. Vis omsorg.
 2. Avklar:
  • Forventet sykeperiode
  • Sykmeldtes funksjonsevne
  • Behov for tilrettelegging
  • Mulighet for reduksjon/behov for økning av sykmeldingsprosenten

Kontroller og godkjenn sykefraværet:

Innen 4 uker: Oppfølgingsplan

Oppfølging av sykmeldt Administrativ oppfølging

Inviter den sykmeldte til en samtale (møte/telefon) og utarbeid i felleskap en oppfølgingsplan. Planen skal inneholde:

 • Vurdering av sykmeldtes oppgaver og arbeidsevne
 • Avklaring hvorvidt sykefraværet skyldes forhold på arbeidsplassen
 • Vurdering av tilrettelegging, gradert sykmelding (nav.no) og andre tiltak som arbeidsgiver kan gjennomføre
 • Dato for neste møte og mål som skal oppnås i mellomtiden

Ressurser:

 1. Send kopi av oppfølgingsplan til sykmelder.
 2. Arkiver oppfølgingsplan i personalmappen til sykmeldt  i ePhorte, jf. personalrutine for oppfølgingsplan.

Innen 7 uker: Dialogmøte 1

Oppfølging av sykmeldt Administrativ oppfølging

Innkall den 100 % sykmeldte til et dialogmøte for å evaluere oppfølgingsplanen og evt. finne nye løsninger som kan hjelpe den sykmeldte tilbake i arbeid. Ved gradert sykmelding gjennomføres et dialogmøte hvis det vurderes som hensiktsmessig.

Unntak fra å avholde dialogmøte foreligger:

 • når sykdoms- eller skadetilfellet er av en slik art at sykmeldt arbeidstaker uansett vil vende tilbake til jobb uten at det er nødvendig med særlige tilretteleggingstiltak.
 • ved alvorlige sykdomstilstander hvor det kan fastslås at arbeidstaker mest sannsynlig ikke vil være i stand til å vende tilbake til arbeid.

Deltakere i tillegg til leder og sykmeldt hvis én av partene ønsker det:

Ressurser:

Send kopi av oppdatert oppfølgingsplan til sykmelder og til NAV.

Innen 6 måneder: Dialogmøte 2

Oppfølging av sykmeldt Administrativ oppfølging

NAV innkaller sykmeldt, arbeidsgiver (nærmeste leder) og sykmelder til dialogmøte 2:

 • Sykmeldt arbeidstaker (hvis det er medisinsk forsvarlig) og du som representant for arbeidsgiver har møteplikt.
 • Ved behov kan også Enhet for bedriftshelsetjeneste innkalles.
 • Tema er evaluering av oppfølgingsplanen og ikke prøvde muligheter for løsninger på arbeidsplassen.
 • Ved behov kan også rehabilitering eller arbeidsrettede tiltak i regi av NAV diskuteres.
 1. Revidert oppfølgingsplan skal sendes NAV senest én uke før møtet. Planen skal vise hvilke  virkemidler som er tatt i bruk og hvilke som er vurdert.
 2. Arkiver oppdatert oppfølgingsplan i personalmappen til sykmeldt  i ePhorte, jf. personalrutine for oppfølgingsplan.

7 - 10 måneder: Oppfølging av langtidssykmeldte

Oppfølging av sykmeldt Administrativ oppfølging
 • Ved rundt 8 måneders fravær sender Gruppe for fravær og NAV-refusjoner i Seksjon for lønn en epost med forespørsel om et møte til den sykmeldte og nærmeste leder, med kopi til personalkonsulent.
 • I møte med Gruppe for fravær og NAV-refusjoner avklares:
 • Ved rundt 10 måneders fravær sender Gruppe for fravær og NAV-refusjoner brev med endelig maksdato til den sykmeldte.
 1. Bistå Gruppe for fravær og NAV-refusjoner i å finne møtetid og -sted og delta på møtet.
 2. Evt. søke om unntak fra arbeidsgiverperioden ved langvarig/kronisk sykdom, jf. personalrutine for søknad om fritak fra arbeidsgiverperioden

1 år: Friskmelding

Oppfølging av sykmeldt Administrativ oppfølging
 • Avklar om det er behov for fysisk og/eller organisatorisk tilrettelegging etter gjeninntredelse i stillingen.
 • Så lenge det er behov for det ha jevnlige møter med den friskmeldte for raskt å kunne forebygge evt. nytt fravær.

Ressurser:

 1. Informer Gruppe for fravær og NAV-refusjoner om arbeidstakerens friskmelding og gjeninntredelse, jf. personalrutine for friskmelding.
 2. Gruppe for fravær og NAV-refusjoner kansellerer evt. søknad om uførepensjon til SPK.

1 år: Syk over 1 år

Oppfølging av sykmeldt Administrativ oppfølging

Den sykmeldtes rett til sykepenger opphører, utbetalinger fra UiO stoppes og avløses av andre ytelser iht. utfallet av innsendte søknader til SPK/NAV, se Syk over ett år.

 • Innvilg uførepermisjon fra stillingen ved UiO uten lønn i inntil ett år.
 • Hold jevnlig kontakt med medarbeideren for å vise omsorg og følge utviklingen.
 • Klinmed: Er du leder ved Institutt for klinisk medisin, skal du følge Klinmeds rutine for oppfølging av sykemeldt over ett år.
Arkiver søknad og innvilgelse av uførepermisjon i personalmappen til medarbeider i ePhorte, jf. personalrutine for søknad om permisjon ved uførepensjon.

2 år: Syk over 2 år

Oppfølging av sykmeldt Administrativ oppfølging

Hvis medarbeideren fortsetter å være syk etter to års fravær, avklarer leder i samråd med medarbeideren om det unntaksvis er hensiktsmessig å forlenge permisjonen eller om medarbeideren skal fratre stillingen, jf. UiOs praksis om uførepermisjon.

Følg personalrutinene ved uførepensjon og fratredelse.

 

 

Publisert 19. feb. 2014 13:58 - Sist endret 18. des. 2017 12:44