Refusjon av foreldrepenger fra NAV

Informasjon og veiledning til økonomimedarbeidere, personalkonsulenter og personalledere om refusjon i forbindelse med svangerskap, fødsel og adopsjon


Refusjon

Ftl §§ 22-3 og 8-30

 • Den som er i permisjon beholder sin lønn fullt ut.
 • UiO får refusjon etter den lønn vedkommende hadde på tidspunktet for permisjonsstart, beregnet etter gjennomsnittlig ukeinntekt på dette tidspunktet. 
 • Foreldrepengegrunnlaget kan ikke overstige seks ganger grunnbeløpet i folketrygden.
 • Refusjonen utgjør ca. 75 prosent av lønnsutgiftene; lønnsutgifter utover dette må dekkes av enhetens eget budsjett.
 • Foreldrepengerefusjonen fra folketrygden tar utgangspunkt i en dagsats basert på den ansattes pensjonsgivende inntekt. Refusjonen utbetales for 5 dager pr. uke, også for helligdager som faller på ukedager.
 • Dersom det er avtalt at arbeidsforholdet skal opphøre, så vil foreldrepengene etter denne datoen utbetales direkte til arbeidstakeren fra NAV og refusjonen til UiO stanses.

Bokføring av trygderefusjonskrav og oppgjørsskjema fra NAV

 • Foreldrepenger blir bokført på konto 5812 i påfølgende lønnskjøring etter at fraværet er registrert i SAP. Denne kontoen viser hva du kan forvente av refusjoner, det vil si utestående fordringer hos NAV. Eventuelle avvik blir bokført på konto 5813.
 • NAV-innbetalinger kommer etterskuddsvis hver måned og blir bokført i påfølgende lønnskjøring. Eksempel: Innbetalinger fra NAV for august måned vil bli lest inn og bokført ved lønnskjøring den 15. september.
 • Både bokføring av krav og innbetalinger blir oppdatert i SAP og overført automatisk til regnskapssystemet (OA) 2 ganger i måneden, dvs. ved hovedlønnskjøring og korrigeringskjøring.

Feriepenger av foreldrepenger

Ftl 14-8

Det beregnes feriepenger av foreldrepenger i følgende perioder:

 • de første 12 ukene ved valg av 100 % dekningsgrad
 • de første 15 ukene ved valg av 80 % dekningsgrad

Trygden yter feriepenger til arbeidstakere med 10,2 % av utbetalte foreldrepenger. For de over 60 år er satsen 12,5 %. Feriepenger for forrige år refunderes til UiO i mai-måned. Kontoen som benyttes er 5806.

Publisert 12. mai 2014 17:18 - Sist endret 2. mars 2020 18:47