Refusjon av pleiepenger og opplæringspenger fra NAV

UiO har rett på refusjon for pleiepenger og opplæringspenger når den ansatte har fått innvilget vedtak om dette. Refusjonen utbetales fra første dag. For vilkår for disse ytelsene se informasjon til ansatte om pleie- og opplæringspenger.


Refusjon

Ftl §§ 22-3 og § 8-30

 • Den som har fått innvilget pleiepenger eller opplæringspenger beholder sin lønn fullt ut.
 • UiO får refusjon etter den lønn vedkommende hadde på tidspunktet for start av ytelsen, beregnet etter gjennomsnittlig ukeinntekt på dette tidspunktet.
 • Beregningsgrunnlaget fastsettes på nytt hvis det er lengre opphold enn 4 uker mellom stønadsperiodene eller dersom inntekten har endret seg uavhengig av lengde på opphold mellom stønadsperiodene.
 • Grunnlaget for pleiepenger og opplæringspenger kan ikke overstige seks ganger grunnbeløpet i folketrygden (G).
 • Refusjonen utgjør ca. 75 % av lønnsutgiftene; lønnsutgifter utover dette må dekkes av enhetens eget budsjett.
 • Refusjonen fra folketrygden tar utgangspunkt i en dagsats basert på den ansattes pensjonsgivende inntekt. Refusjonen utbetales for 5 dager pr. uke, også for helligdager som faller på ukedager.
 • Dersom det er avtalt at arbeidsforholdet skal opphøre, så vil pleiepengene eller opplæringspengene etter denne datoen utbetales direkte til arbeidstakeren fra NAV og refusjonen til UiO stanses.

Bokføring av trygderefusjonskrav og oppgjørsskjema fra NAV

 • Pleiepengene og opplæringspengene blir bokført på konto 5812 i påfølgende lønnskjøring etter at fraværet er registrert i SAP. Denne kontoen viser hva du kan forvente av refusjoner, det vil si utestående fordringer hos NAV. Eventuelle avvik blir bokført på konto 5813.
 • NAV-innbetalinger kommer etterskuddsvis hver måned og blir bokført i påfølgende lønnskjøring. Eksempel: Innbetalinger fra NAV for august måned vil bli lest inn og bokført ved lønnskjøring den 15. september.
 • Både bokføring av krav og innbetalinger blir oppdatert i SAP og overført automatisk til regnskapssystemet (OA) 2 ganger i måneden, dvs. ved hovedlønnskjøring og korrigeringskjøring.

Feriepenger av pleiepenger og opplæringspenger

 • Det beregnes feriepenger av pleiepenger og opplæringspenger for inntil 12 uker (60 stønadsdager) hvert opptjeningsår.
 • Feriepengene utgjør 10,2 % av stønaden.
 • Feriepenger for forrige år refunderes til UiO i mai-måned. Kontoen som benyttes er 5806.
Publisert 9. mars 2010 16:01 - Sist endret 19. apr. 2018 16:13