Pleiepenger

Pleie og tilsyn av sykt barn og pleie av nære pårørende hjemme i livets sluttfase kan gi refusjonsrett fra NAV.


Hvem har krav på pleiepenger?

Innleggelse

Ftl § 9-10

 • Pleiepenger ytes dersom arbeidstakeren har omsorg for barn under 12 år som er,  eller har vært innlagt i helseinstitusjon og som trenger kontinuerlig tilsyn.
 • Retten gjelder til fylte 18 år dersom barnet er kronisk sykt eller funksjonshemmet.
 • Det forutsetter at fraværet utgjør mer enn 7 kalenderdager.
 • Begge foreldre kan ikke motta pleiepenger samtidig.
 • Refusjon kreves fra  og med den åttende dagen. Helseinstitusjonen vil utstede legeerklæring «Legeerklæring ved krav om pleiepenger ved barns sykdom». Denne leveres arbeidsgiver som en vanlig sykmelding; blankett 4 utløser refusjon.

Alvorlig sykt barn

Ftl § 9-11

Arbeidstakere som har omsorg for barn med livstruende eller svært alvorlig sykdom, har rett til inntil 3 års arbeidsfri med full lønn jfr. Statens personalhåndbok, fellesbestemmelsen § 20 nr. 4 (lovdata.no). Dette kan være mens barnet befinner seg på sykehuset, eller trenger tilsyn og pleie hjemme

I disse tilfellene ytes pleiepenger slik:

 • Pleiepenger kan ytes fra første dag.
 • Retten til pleiepenger gjelder til barnet er 18 år.
 • Dersom barnet er psykisk utviklingshemmet, ses det bort fra barnets alder.
 • Begge foreldre kan få pleiepenger samtidig.
 • Pleiepenger ytes så lenge det er nødvedig for det enkelte barn
 • Personer som har mottatt pleiepenger i minst 3 år, kan få ytterligere pleiepenger i 3 måneder i de tilfeller der barnet dør.
 • Refusjon kreves fra første dag på bakgrunn av legeerklæring.

Pleie av nære pårørende hjemme i livets sluttfase

Ftl  § 9-12

 • Personer som pleier nære pårørende hjemme i livets sluttfase kan få pleiepenger i 60 dager.

Dokumentasjon

Publisert 9. mars 2010 16:01 - Sist endret 14. nov. 2017 14:09