Refusjon av sykepenger fra NAV

Informasjon og veiledning til saksbehandler av sykepenger om trygderettigheter i forbindelse med sykefravær

Sykefravær

Hvem kan få sykepenger?

Ftl § 8-18

 • Arbeidstakeren må fysisk ha tiltrådt i stillingen. Hta § 18.
 • Vilkår for rett til sykepenger fra trygden er at medlemmet har vært ansatt i minst fire uker. Ftl § 8-18.
 • Eksamensvakter har rett til lønn under sykdom i avtaleperioden jfr. hta § 11, men oppfyller ikke folketrygdens krav for refusjon.
 • Timelønnet ansatt har rett til lønn under sykdom i avtaleperioden, i de fleste tilfeller oppfylles også folketrygdens krav for refusjonsrett til UiO.

Arbeidstakeren må være arbeidsufør på grunn av funksjonsnedsettelse som skyldes egen sykdom eller skade.

Det er et vilkår at inntektsgrunnlaget for sykepenger utgjør minst femti prosent av folketrygdens grunnbeløp.

Sykepengedager

Ftl §§ 8-11, 8-12

 • Det ytes sykepenger i maksimalt 248 dager (stønadsdager) fra NAV i løpet av en tre års periode.
 • Trygden yter sykepenger for alle dagene i uken unntatt lørdag og søndag.
 • En ansatt som har vært helt arbeidsfør i 26 uker etter at vedkommende ble friskmeldt, opparbeider seg ny rett til full lønn under sykdom. Fravær innenfor arbeidsgiverperioden ses det bort fra.
 • Sykepenger refunderes kun etter orginal sykemeldingsblankett del D.

Dersom arbeidstakeren blir sykmeldt med dokumentasjon fra lege, har vedkommende rett til full lønn under sykdom i 49 uker og 5 kalenderdager (248 stønadsdager). Dette gjelder uansett om man er helt eller delvis sykmeldt.

Arbeidsgiverperioden

Ftl § 8-19

 • Arbeidsgiverperioden på 16 kalenderdager regnes fra og med første hele fraværsdag i hvert enkelt sykdomstilfelle.
 • Sammenlegging av perioder kan skje dersom det er gått mindre enn 16 kalenderdager siden forrige sykefravær
 • Når arbeidstakeren har vært i arbeid sammenhengende i 16 kalenderdager siden forrige sykefravær, skal det beregnes ny arbeidsgiverperiode.

Sykepengegrunnlag

Ftl § 8-10

 • Sykepengegrunnlaget er den inntekten som legges til grunn for beregning av sykepenger.
 • Sykepengegrunnlaget per år er maksimum seks ganger folketrygdens grunnbeløp.
 • En sykmeldt arbeidstaker mottar full lønn fra UiO under hele sykdomsperioden. Dette inkluderer lønn etter hoved- og tilleggslønnstabellene.

Sykepenger og alderspensjon

Ftl § 8-51

 • Ansatte i staten har rett til full lønn under sykdom i 49 uker og 5 kalenderdager, jfr. Hta § 18.
 • NAV yter sykepenger i inntil 60 dager, dersom inntektsgrunnlaget overstiger to ganger grunnbeløpet.

Dokumentasjon

Dokumentasjon av fravær

Ftl § 8-7

Fraværet må dokumenteres med legeerklæring. Dette gjelder ikke i arbeidsgiverperioden når arbeidstakeren har rett til å nytte egenmelding.

Dersom arbeidstakeren ikke dokumenterer sykefraværet sitt tilfredsstillende, har arbeidsgiver rett til å stanse lønnen under sykdom, jfr. Statens personalhåndbok, fellesbestemmelsene § 18 nr. 5. Arbeidstakeren må varsles om evt. bortfall av lønn på forhånd.

Egenmelding

Ftl § 8-24

 • Arbeidstaker må ha arbeidet ved Universitetet i Oslo i 2 måneder før rett til å bruke egenmelding. Går man direkte over fra stilling innenfor statlig sektor kan man se bort fra tomånedersperioden.
 • Egenmelding kan brukes i 24 kalenderdager i løpet av en 12 måneders periode. Det er ikke begrensning på antall ganger retten kan benyttes.
 • Arbeidstaker kan bruke egenmelding i opptil 8 kalenderdager sammenhengende. Fravær fredag og mandag telles som 4 egenmeldingsdager.
 • Egenmelding kan bare brukes i arbeidsgiverperioden.
 • Dersom arbeidstaker har vært syk i en hel arbeidsgiverperiode kan egenmelding ikke benyttes før etter 16 kalenderdager regnet fra gjenopptakelse av arbeidet.
 • Egenmelding kan ikke kombineres med gradert sykmelding.
 • Kan være at egenmelding kan knyttes til arbeidsgiverperioden i henhold til refusjon.

Med egenmelding menes at arbeidstaker melder fra til nærmeste leder om arbeidsuførhet på grunn av sykdom, uten å legge fram legeerklæring.

Sykmelding

Ftl § 8-7

For at den ansatte skal ha rett til lønn under sykefravær utover egenmeldingsperioden, må sykmelding leveres. Sykmeldingen kan ikke tilbakedateres av legen. Det kan gjøres unntak dersom arbeidstakeren var forhindret i oppsøke lege og det er godtgjort at arbeidsuførheten oppsto på et tidligere tidspunkt.

 • Den sykmeldte må sende/levere sykmeldingsattest del C og D til enheten så snart som mulig etter at vedkommende har fått sykmeldingen.
 • Arbeidstakere med flere arbeidsgivere skal sørge for at samtlige arbeidsgivere mottar originale sykmeldinger.
 • Den sykmeldte må fylle ut punktene 8.1 -8.16 på sykmeldingen, egenerklæring.
 • Enheten sender del D av sykmeldingen til Gruppe for fravær og NAV-refusjoner så snart som mulig.
 • Legeattest er ikke gyldig dokumentasjon for refusjonskrav.
 • Enheten må selv følge opp at det ved lengre sykefravær kommer sykmeldinger og påse at de er underskrevet av den syke. De må se at egenerklæringen er fylt ut, derunder ferietiden. Når arbeidstakeren friskmeldes har enheten ansvaret for å varsle Seksjon for lønn og Gruppe for fravær og NAV-refusjoner.

Som arbeidsgiver har UiO rett til refusjon fra NAV for forskuttert lønn under sykdom. Sykmeldingen er grunnlag for å kreve refusjon av sykepenger. Av samme grunn godtas ikke legeattest som dokumentasjon for sykefravær.

Forutsetning for at enhetene skal få refundert sykepenger er at sykmeldingene er riktig utfylt og sykmeldingens del D «Krav om sykepenger»  oversendes Gruppe for fravær og NAV-refusjoner i Seksjon for lønn. NAV har en 3-måneders frist for å motta refusjonskrav. Da postgangen kan være sen, vær tidlig ute.

Svangerskapsrelatert sykefravær

Ftl § 8-20 andre ledd

Arbeidsgiver kan bli fritatt for arbeidsgiveransvar i arbeidsgiverperioden når sykefraværet er relatert til svangerskapet.

Blir søknad om dette innvilget, kan avgjørelsen få virkning inntil tre måneder forut for den dag det lokale NAV kontoret mottok søknaden.

 • Ved svangerskapsrelatert sykefravær kan egenmeldinger benyttes til refusjonskrav.
 • UiO søker refusjon for enkeltstående fraværsdager og sykmeldinger selv for én eller få dager.
 • Når vedtak på Fritak grunnet svangerskap fra NAV foreligger, jf. folketrygdloven § 8-20, kan egenmeldinger benyttes til refusjonskrav i arbeidsgiverperioden.
 • En arbeidstaker med vedtak har samme antall egenmeldingsdager som andre
 • Når arbeidsgiverperioden er brukt opp, kan ikke den ansatte levere egenmelding før å ha vært friskmeldt minst 16 kalenderdager.

Søknad om fritak fra arbeidsgiverperiode grunnet svangerskap - NAV 08-20.20 (nav.no)

Langvarig eller kronisk sykdom

Ftl § 8-20 første ledd

Dersom den ansatte har hyppige fravær på grunn av langvarig eller kronisk sykdom, kan NAV trygd etter søknad dekke arbeidsgivers utgifter til sykepenger i arbeidsgiverperioden.

 • Søknad til NAV, kan fremmes av lege, arbeidsgiver eller arbeidstaker.
 • Når vedtak på kronisk sykdom fra NAV foreligger, jfr. folketrygdloven § 8-20, kan egenmeldinger benyttes til refusjonskrav
 • En arbeidstaker med vedtak har ikke flere egenmeldingsdager enn andre.
 • Når arbeidsgiverperioden er brukt opp, kan ikke den ansatte levere egenmelding igjen før å ha vært friskmeldt minst 16 kalenderdager.

Søknad om fritak fra arbeidsgiverperiode grunnet kronisk sykdom - NAV 08-20.05 (nav.no)

Alternativer ved sykefravær

Aktivitet ikke mulig

Ftl § 8-15

Punkt 2.8 i kravblankett del D. 100 % sykmeldt. Full refusjon til UiO.

Gradert sykmelding

Ftl § 8-13

Punkt 4.1: Aktuelt der den sykmeldte kan utføre deler av sine vanlige arbeidsoppgaver, men med redusert arbeidstid. Refusjon til UiO etter sykmeldingsgrad. Jf. folketrygdloven § 8-13.

Reisetilskudd

Ftl § 8-14

Punkt 4.3: Istedenfor sykepenger kan det gis reisetilskudd til dekning av nødvendige og ekstra skyssutgifter til og fra arbeidsstedet. Transportbehovet må være midlertidig. Dager det utbetales reisetilskudd for, skal ikke regnes med i antall brukte sykepengedager, men man har ikke rett til ytelsen lenger enn man ville hatt rett til sykepenger. Reisetilskudd kan ikke ytes dersom sykepengerettighetene er brukt opp. Arbeidstaker legger ut for transport og sender kvitteringene til NAV trygd som refunderer til arbeidstaker direkte. Hvis arbeidstaker ikke har anledning til å forskuttere, kan vedkommende låne drosjekort hos arbeidsgiver. UiO sender regning etter mottak av faktura til NAV trygd. Jf. folketrygdloven § 8-14. Det begynner ikke å løpe en ny arbeidsgiverperiode når en går over fra sykmelding til reisetilskudd eller omvendt.

Behandlingsdager

Ftl § 8-4

Punkt 4.4: Innebærer at arbeidstakeren er sykmeldt enkeltdager i løpet av sykmeldingsperioden. Det vil si at arbeidstakeren regnes som 100 prosent arbeidsufør den dagen behandlingen gis. For en arbeidstaker med vanlig fem dagers uke vil en full arbeidsgiverperiode være 12 behandlingsdager. Hvis behandlingen gis med mindre enn 16 dagers mellomrom legges fraværsdagene sammen til en arbeidsgiverperiode. Ved avbrudd i behandlingen på mer enn 16 kalenderdager for eksempel på grunn av ferie, høytidsdager, starter en ny arbeidsgiverperiode. Jf. folketrygdloven § 8-4 tredje ledd bokstav b. Datoene til behandlingsdager må føres på sykmeldingsblanketten.

Tilretteleggingstilskudd

Tilretteleggingstilskudd kan ytes for sykmeldte arbeidstakere som mottar sykepenger eller rehabiliteringspenger og har behov for tilrettelegging. Tilskuddet kan ytes ved igangsetting og gjennomføring av tiltak i form av:

 • utprøving
 • tilrettelegging
 • opplæring
 • arbeidstrening

Ved UiO, bistår fysioterapeuten ved Enhet for bedriftshelsetjeneste (BHT) til å gjøre en arbeidsplassvurdering. I samarbeid med arbeidstaker utarbeider nærmeste leder en søknad til NAV om tilretteleggingstilskudd NAV 08-07.12 (nav.no). Kopi av søknaden sendes Gruppe for fravær og NAV-refusjoner i Seksjon for lønn for oppfølging av refusjon fra NAV.

Oppholdssted

Ftl § 8-9

Utgangspunktet for rett til sykepenger er at arbeidstakeren oppholder seg i Norge

Unntak:

Det er flere situasjoner hvor sykepenger kan ytes selv om personen ikke befinner seg i Norge. Det kan blant annet være i følgende situasjoner:

 • For personer med spesielt medlemskap i folketrygden
 • Den sykmeldte har søkt og fått godkjent fra NAV om sykepenger i en begrenset periode under opphold i utlandet.

Sykmeldt under utenlandsopphold

Ftl § 8-17 andre ledd

Er den ansatte på utenlandsferie eller utenlandstur av kortere varighet, så skal egenerklæring følge med den utenlandske sykmeldingen: Egenerklæring for utenlandske sykmeldinger - NAV 08-09.06 (nav.no).

Midlertidig utenlandsopphold i arbeid for norsk arbeidsgiver. Søk medlemskap under opphold utenfor Norge: Medlemskap utenfor Norge (nav.no). Send inn søknad så tidlig som mulig. Saksbehandlingstid i NAV er ca. 3 mnd. Tilleggsskjema ved midlertidige opphold i følgende land:

For generell informasjon arbeid utenlands: Arbeid og opphold i utenlandet (nav.no)

Dersom ansatt med lønn fra UiO ikke er medlem av folketrygden vil ikke trygdeavtalene Norge har med EØS land eller andre trygdeavtaler mellom landene være gjeldende. I disse tilfellene må den ansatte selv ordne med trygdeordninger i det nye bostedslandet eller private forsikringsordninger.

Ferie, fridager og fritimer

Korte nødvendige fravær

Korte fravær som lege-/tannlegebesøk og lignende, må ikke dokumenteres. Dette gjelder også ved enkeltvise behandlinger, som for eksempel fysioterapi osv. Som en del av fleksitidsordningen ved UiO har de ansatte anledning til nødvendige korttidsfravær i arbeidstiden uten å bli trukket i lønn/avspasere. Dersom arbeidstakeren imidlertid er mye borte pga. gjentatte behandlinger, kan det vurderes om slikt fravær skal tas som fleksitid (for de arbeidstakerne som har fleksitid), eller velferdspermisjon.

Sykdom i forbindelse med ferie

Ftl § 8-17 andre ledd, ferieloven § 9

Sykdom før ferien

Dersom arbeidstakeren blir syk før vedkommende skulle påbegynt ferien, har han/hun rett til å be om utsettelse av ferieavviklingen.

 • Krav om utsettelse må fremsettes arbeidsgiver senest siste arbeidsdag før vedkommende skulle påbegynt ferien.
 • Vilkårene er at sykefraværet dokumenteres med sykmelding og at den ansatte er 100 prosent sykmeldt.

Sykdom i ferien

Dersom arbeidstakeren blir syk mens vedkommende avvikler lovfestet ferie, har han/hun rett til å be om utsettelse av de resterende feriedagene.

 • Sykefraværet dokumenteres med sykmelding.
 • Fraværet varer minst en arbeidsdag.
 • Krever 100 prosent sykmelding.

Ferieavvikling i sykmeldingsperioden

Ftl § 8-17 siste ledd, ferieloven

 • Kan avvikle ferie i en løpende sykmeldingsperiode.
 • Den ansatte fyller ut punkt 8.8 på sykmeldingsblankett del D i egenerklæringen.
 • Gradert sykmelding kan ikke kombineres med delvis ferieuttak. Tre uker ferie er 15 dager.
 • UiO sender melding om ferieavvikling til NAV, som stopper refusjon av sykepenger i ferieperioden.
 • Maksdato for rett til sykepenger forlenges tilsvarende ferieuttak.

Delvis arbeidsuførhet gir ikke grunnlag for å kreve utsatt ferie. En ansatt som er delvis sykmeldt, eksempelvis 50 prosent, kan ikke motsette seg å avvikle ferie i sykmeldingsperioden.  UiO krever ikke refusjon i perioden den ansatte avvikler ferie. Dersom den ansatte umiddelbart etter ferieuttaket fortsetter med sykmelding hel eller gradert blir det ikke ny arbeidsgiverperiode.

Overføring av uavviklet ferie

Arbeidstilsynet om ferie (arbeidstilsynet.no)

 • 14 dager kan overføres
 • 10 dager ytterligere på grunn av sykdom. Det vil si at det til sammen kan overføres 24 feriedager.

Arbeidstakere som har vært 100 % sykmeldt eller arbeidstakere som har hatt foreldrepermisjon og er blitt forhindret fra å avvikle all ferie innen årets avslutning skal overføre uavviklet ferie til påfølgende ferieår, les mer om overføring av ferie. Muligheten for utbetaling av lønn for uavviklet ferie bortfalt ved endring av ferieloven pr. 1.7.2014.

Seniordager

Seniorpolitikk ved UiO, Hta Seniorpolitiske tiltak

Seniordager er tjenestefri med lønn.

 • 12 seniordager pr. kalenderår fra det året den ansatte fyller 62 år.
 • Seniordager behandles ikke som feriedager.
 • Uavviklede seniordager kan utbetales dersom arbeidstakeren på grunn av sykdom ikke har avviklet disse i løpet av året.
 • Seniordager kan ikke overføres til neste kalenderår.

Frister

Frist for å fremsette refusjonskrav

Ftl § 22-13

Refusjon gis for opptil tre måneder før den måneden hvor NAV-kontoret mottar kravet.

I praksis kan vi beregne dette på følgende måte: Sykmeldingsblankett del D for august, må være mottatt av NAV trygd senest 30. november eller siste virkedag i måneden.

Tertialrapportering

Frister for innlevering av refusjonsbasert fravær i forbindelse med tertialrapportering. Dette gjelder sykefravær, foreldrepermisjoner, pleie-, opplærings- og omsorgspenger.

Merk: Det forutsettes at enhetene videresender sykmeldinger i ferdig utfylt stand  til Gruppe for fravær og NAV-refusjoner fortløpenede.

Tertial Dato Kommentar
1 30.04.2016 Refusjonskrav som skal være med i 1. tertial skal foreligge Seksjon for lønn ved Gruppe for fravær og NAV-refusjoner innen 30. april
2 01.09.2016 Refusjonskrav som skal være med i 2. tertial skal foreligge  Seksjon for lønn ved Gruppe for fravær og NAV-refusjoner innen 1. september
3 31.12.2016 Refusjonskrav som skal være med i 3. tertial skal foreligge  Seksjon for lønn ved Gruppe for fravær og NAV-refusjoner innen  31. desember

Maksdato

Ftl § 8-12

 • Med maksdato menes sluttdato for hvor lenge sykepenger utbetales fra NAV.
 • For UiO betyr dette siste utbetalingsdag for refusjon.
 • Ved rundt 7 måneders fravær sender Gruppe for fravær og NAV-refusjoner brev med informasjon om maksdato og uføreytelser til den sykmeldte.
 • Gruppe for fravær og NAV-refusjoner sender oppdaterte maksdato-lister fra NAV til enhetene.

Maksdato er ikke det samme som sluttdato for lønn under sykdom. Arbeidstakerens rett til lønn under sykdom, kan variere fra maksdatoen, da disse regnes ut etter forskjellig regelverk. Hver måned sender Gruppe for fravær og NAV-refusjoner ut lister over maksdatoer for ansatte ved enhetene som har fravær på grunn av sykdom eller foreldrepermisjon. Personalkonsulentene og Gruppe for lønnsadministrasjon i Seksjon for lønn er mottakere av disse listene. Gruppe for fravær og NAV-refusjoner skal ha tilbakemelding dersom friskmeldingsdato mangler for arbeidstakere som har gjeninntrådt i arbeid igjen.

For beregning av antall sykepengedager se sykepengedager.

Ferie utsetter maksdato. For at ferie skal utsette maksdato, må den tas ut før maksdato nås. Dager friskmeldt utsetter også maksdato.

Når man beregner utsettelse av maksdato på grunn av friskmelding, regnes ikke lørdag og søndag med ved 5-dagers arbeidsuke. Man legger 5 arbeidsdager til maksdato per 5 arbeidsdager friskmeldt. Er en friskmeldt 16 kalenderdager eller mer, starter en ny arbeidsgiverperiode. Disse dagene gir NAV ikke refusjon for og regnes derfor heller ikke med i beregningen av maksdato.

Å utsette maksdato lengst mulig ved hjelp av ferie kan være økonomisk lønnsomt for den det gjelder.

Refusjon til UiO

Hva får UiO refundert fra NAV?

Ftl § 8-30

 • Sykefravær over 16 kalenderdager er refusjonsberettiget. Sykmeldingsblankett del D ferdig utfylt, se veiledning (pdf), er utgangspunktet for kravet. Egenmelding innen 16 kalenderdager forut for sykmelding slås sammen med sykmeldtperioden.
 • Sykepengegrunnlaget kan ikke overstige seks ganger grunnbeløpet i folketrygden. Maksimum refusjon er da tilnærmet lik dagsatsen i ltr. 55. Den som er sykmeldt beholder sin lønn fullt ut og har rett til alle lønnsjusteringer som måtte følge av tilsettingen i løpet av året. UiO får refusjon etter den lønn vedkommende hadde ved sykmeldingstidspunket. Refusjonen følger folketrygdlovens bestemmelser om sykepenger, noe som innebærer snevrere tilbakeføring enn det de reelle lønnsutgiftene utgjør. Anslagsvis får UiO refundert ca. 75 prosent av lønnsutgiftene. Lønnsutgifter utover dette må dekkes av enhetens eget budsjett.
 • Sykepengerefusjonen fra folketrygden tar utgangspunkt i en dagsats i 5 dagers uke i maksimum 248 dager som er ca. 1 år.
 • For midlertidig ansatte som har en fastsatt sluttdato stoppes refusjonen når arbeidsforholdet opphører. Den sykmeldte vil da få sykepenger direkte fra NAV.
 • Når trygden har utbetalt sykepenger i til sammen 248 dager i de siste tre årene, opphører retten til sykepenger. Ny refusjon vil ikke bli gitt før arbeidstakeren har vært helt arbeidsfør i 26 sammenhengende uker.

Bokføring av trygderefusjonskrav og oppgjørsskjema fra NAV

 • Sykepenger blir bokført på konto 5802 i påfølgende lønnskjøring etter at fraværet er registrert i SAP-HR. Denne kontoen viser hva du kan forvente av refusjoner, det vil si utestående fordringer hos NAV. Eventuelle korreksjoner blir bokført på samme konto.
 • Oppgjørsskjema fra NAV med utbetalinger fra forrige måned, blir lastet inn i SAP-HR rundt den 6. hver måned og bokført i påfølgende lønnskjøring. Eksempel: Utbetalinger fra NAV i august, vil bli lest inn og bokført ca. 6. september.
 • Arbeidsgiveravgiftgrunnlaget blir samtidig redusert i denne bokføringen.
 • Både bokføring av krav og innbetalinger blir registrert/oppdatert i SAPUiO og overført automatisk til OA 2 ganger i måneden, ved hver lønnskjøring.

Feriepenger og sykepenger

Ftl § 8-33

Det beregnes feriepenger av sykepenger i følgende perioder:

 • 48 sykepengedager per kalenderår.
 • 60 sykepengedager per kalenderår dersom det er innvilget fritak fra arbeidsgiveransvar

Trygden beregner feriepenger etter en prosentsats på 10.2 %. For de over 60 år, er satsen 12.5 %. Feriepenger refunderes til UiO i siste halvdel av mai måned i det påfølgende året. Kontoen som benyttes i OA er 5850

Arbeidsgiveravgift og sykepenger

 • Samtidig med innlesning av oppgjørsskjemaet fra NAV i SAP-HR, dannes det en lønnsart med fradrag for arbeidsgiveravgiften. Arbeidsgiveravgift av trygderefusjoner og arbeidsgiveravgift av feriepenger vil bli trukket fra på neste terminoppgave til kemneren.
 • Sats for arbeidsgiveravgift er 14,1 %.

Uførepensjon og arbeidsavklaringspenger

Overgang fra sykefravær til uførepensjon etter 1 års sykefravær

Dersom den ansatte blir innvilget uførepensjon fra Statens Pensjonskasse kan vedkommende søke inntil 1 års permisjon uten lønn. Statens Pensjonskasse innvilger pensjon med virkning fra den 1. i måneden.

Generell informasjon

 • Retten til full lønn under sykdom opphører jf. sykepengedager.
 • Uførepensjon igangsettes - alltid fra den 1. i måneden
 • Deretter starter permisjon uten lønn i inntil ett år
 • Ved 50 prosent uførhet eller mer skjer en samordning av stønad mellom SPK og NAV
 • Ved uførhet 20-40 prosent, kun stønad SPK
 • Begrensninger i rett til å benytte egenmelding og rett til sykelønn fra UiO
 • Rett til egenmelding pga syke barn ev barnepasser jfr. ftl § 9-5

Uførepensjon (spk.no)
Søknad medisinsk begrunnet (lovdata.no)
Permisjonsavtalen (spk.no)

Uføregrad 20-40 prosent: overgang til delvis midlertidig uførepensjon i Statens pensjonskasse

 • Uføregrad 20-40 prosent
 • Arbeidstaker søker permisjon og viser til årsak, ev hva slags ytelse som er søkt.
 • Retten til full lønn under sykdom opphører, jf. sykepengedager.
 • Arbeidsgiver skriver brev om permisjon og opplyser hvilke rettigheter og plikter arbeidstaker har i permisjonstiden.
 • Arbeidstaker har rett til egen- legemeldt sykefravær innenfor arbeidsgiverperioden på 16 kalenderdager.

Delvis midlertidig uførepensjon fra Statens pensjonskasse uten samordning med folketrygden innvilges som hovedregel i de tilfeller der uføregraden er 20-40 prosent. Arbeidstakeren vil i dette tilfellet opparbeide seg nye sykelønnsrettigheter jf. Hovedtariffavtalens fellesbestemmelser § 18 og folketrygdloven § 8-12 andre ledd.

Malbrevet "uførepensjon" lastes inn som standardtekst i ePhorte.

Uføregrad 50 prosent eller høyere: overgang til delvis uførepensjon i SPK og arbeidsavklaringspenger i NAV

 • Uføregrad mellom 50 prosent og 100 prosent av stillingen ved ytelsens oppstart.
 • Uførepensjon i SPK samt Arbeidsavklaringspenger i NAV
 • Arbeidstaker søker permisjon og viser til årsak, ev hva slags ytelse som er søkt.
 • Retten til full lønn under sykdom opphører, jf. sykepengedager.
 • Arbeidsgiver skriver brev om midlertidig permisjon uten lønn tilsvarende uføregraden og opplyser om regelverket for den ansatte i permisjonstiden.
 • Uførepensjon igangsettes - alltid fra den 1. i måneden
 • Ikke sykepengerettigheter hos arbeidsgiver
 • Ikke egenmeldingsrett for egen sykdom
 • egenmeldingsrett pga syke barn ev barnepasser

Vedkommende har brukt opp sykepengeretten og mottar ikke lønn under sykdom fra UiO, men får delvis lønn fra UiO (arbeidsdel) og delvis stønad (uføredelen) direkte fra NAV og/eller Statens pensjonskasse.

Arbeidstakeren kan ikke benytte egenmelding så lenge vedkommende har delvis permisjon og mottar arbeidsavklaringspenger . Arbeidstaker som får ytterligere redusert funksjonsevnen må dokumentere uførheten med sykmelding. Sykmeldingen må leveres av arbeidstakeren direkte til NAV for å oppgradere uføreprosenten i sykmeldtperioden. UiO skal varsles umiddelbart slik at lønn kan reduseres ytterligere, eventuellt stoppes helt i perioden.

Malbrevene "midlertidig uførepensjon"  og "stopp av lønn ved uførepensjon" lastes inn som standardtekst i ePhorte.

Arbeidsavklaringspenger (nav.no)

Varig redusert stilling: overgang til delvis varig uførepensjon fra Statens pensjonskasse

 • Arbeidstaker reduserer sin stilling på grunn av varig sykdom
 • Egenmelding kan benyttes fra og med 17. kalenderdag etter at arbeidstakeren er gått over i den delvise uførepensjonen.
 • Egenmelding, legemelding kan videre benyttes innenfor arbeidsgiverperioden på 16 kalenderdager.

Arbeidstakeren opparbeider seg nye sykelønnsrettigheter fra innvilgelsen av den delvise uførepensjonen jf. Hovedtariffavtalens fellesbestemmelser § 18. Under opptjeningsperioden på 26 uker (6 måneder) har den ansatte kun anledning til sykefravær innenfor 16 kalenderdager. Sykefravær utover arbeidsgiverperioden vil avbryte opptjeningen av ny rett til sykepenger.

Malbrevet "varig uførepensjon" lastes inn som standardtekst i ePhorte.

Tilbake til arbeid etter uføretrygd

Dersom den ansatte prøver seg i arbeid eller utvider yrkesaktiviteten sin slik at uføreytelsen blir stoppet eller redusert, beholder vedkommende retten til å få tilbake sin tidligere ytelse i inntil tre år. Hvis den ansatte ikke kan fortsette i arbeidsforsøket, behøver vedkommende da ikke å søke om uføreytelsen på nytt. For å beholde denne retten er det et vilkår at den ansatte på forhånd har gitt NAV melding om inntektsendring fordi vedkommende har tatt seg arbeid eller oppdrag.

Dersom helsetilstanden bedrer seg, kan man søke NAV (nav.no) og Statens pensjonskasse (spk.no) om å komme tilbake i arbeid for en prøveperiode.

Tilbake til arbeid

Friskmelding

 • Etter langvarig sykefravær, er det viktig at enheten informerer Seksjon for lønn og Gruppe for fravær og NAV-refusjoner om ansatte som friskmeldes, slik at unødvendig lønnsstopp forhindres.
 • Malbrevet friskmelding lastes inn som standardtekst i ePhorte.

Opptjening til nye sykepengerettigheter

Når den ansatte gjeninntrer på full tid i sin stilling etter et år på grunn av sykefravær, må vedkommende jobbe i minst 16 kalenderdager før egenmelding og sykmelding kan benyttes innenfor arbeidsgiverperioden.

 • Fra gjeninntredelse må arbeidstaker ha jobbet i minst 16 kalenderdager før egenmelding på egen sykdom kan benyttes, slik at ny arbeidsgiverperiode inntreffer.
 • Rett til egen- og legemeldt sykefravær innenfor arbeidsgiverperioden
 • Helt arbeidsfør i 26 uker i stillingen  - rett til nye 49 uker og 5 kalenderdager med lønn under sykdom.

Når den ansatte gjeninntrer etter ulønnet permisjon på grunn av uførepensjon- arbeidsavklaringspenger, har vedkommende ikke opparbeidet seg nye sykepengerettigheter ved UiO før det har gått minst 26 uker. Den ansatte har likevel rett til kortere sykefravær innenfor arbeidsgiverperioden som er på 16 kalenderdager.

Opptjening til nye sykepengerettigheter for ansatte med følgende vedtak - fritak i arbeidsgiverperioden på grunn av kronisk sykdom

Når den ansatte gjeninntrer på  full tid i sin stilling etter et år på grunn av sykefravær, må vedkommende jobbe i minst 16 kalenderdager før egenmelding og sykmelding kan benyttes innenfor arbeidsgiverperioden.

 • NAV vedtak jfr. folketrygdloven § 8-20, påse gyldig dato
 • Rett til kortere sykefravær innenfor arbeidsgiverperioden på 16 kalenderdager
 • Refusjon til arbeidsgiver både for egenmeldt- og legemeldt sykefravær
 • Påvirker ikke opptjeningstiden på 26 uker

Skulle den ansatte eksempelvis bli sykmeldt i 20 kalenderdager, vil UiO betale lønn de 16 første dagene, så vil lønnen stanses. Den ansatte må i så fall henvende deg til NAV og høre om vedkommende har rett på  ytelse for de resterende fraværsdagene.

I slike tilfeller hvor fraværet går utover 16 kalenderdager, vil man også begynne på nytt å telle 26 uker, fra den dagen vedkommende kommer tilbake på jobb, før vedkommende igjen får rett til lønn under sykdom.

 

Publisert 13. juli 2016 11:41 - Sist endret 19. apr. 2018 10:01