Internasjonale forskere med bil

Regelverk for førerkort og innførsel av bil


Førerkort

 • Førerkort fra EØS-land er gyldige i Norge.
 • Andre utenlandske førerkort kan benyttes i inntil ett år etter innreise til Norge dersom man kjører en norskregistrert bil. Er bilen utenlandsregistrert, kan førerkortet benyttes så lenge bilen er lovlig i Norge. Førerkort dette gjelder likner de norske; med bl.a. latinske bokstaver, bilde, betegnelsen ”Permis de Conduire” i tillegg til hjemlandets betegnelse, og klasse A/B etc. som på norske førerkort.
 • Ved føring av norskregistrert kjøretøy må fører fylle de norske alderskrav i vedkommende førerkortklasse. Førerkortet gjelder for de motorvogngrupper det er utstedt for og må være gyldig ved innreise til Norge. Førerkortet må være utstedt i innehaverens faste bopelsland.
 • For nærmere opplysninger, kontakt Statens Vegvesen (vegvesen.no), Risløkka Trafikkstasjon (vegvesen.no), tlf.: 815 22 000.

Innførsel av bil

Opphold inntil ett (to) år

 • I henhold til Forskrift om toll- og avgiftsfri innførsel av utenlandskregistrert motorvogn til midlertidig bruk (lovdata.no) har personer med midlertidig opphold i Norge anledning til toll- og avgiftsfri innførsel av utenlandskregistrert bil, samt anledning til midlertidig bruk av denne. Med midlertidig opphold menes opphold hvor det kan dokumenteres at varigheten ikke vil overstige ett år fra innreisetidspunktet. Forskeren kan imidlertid ikke anses å ha midlertidig opphold i Norge dersom han har vært i Norge i mer enn 365 dager i løpet av de siste to årene før ankomstdato.
 • Forskere som skal være her inntil ett år kan følgelig ta med seg egen bil til Norge uten å søke om tillatelse. Imidlertid bør forskeren før avreise ha skaffet seg en bekreftelse fra universitetet – ved egen enhet – at oppholdet er midlertidig og ikke vil overstige ett år. Dokumentasjonen må være datert til før ankomstdato. Ved en eventuell kontroll under reisen vil en slik dokumentasjon trolig være tilstrekkelig. En kopi av bekreftelsen bør ligge i bilen til enhver tid.
 • Skatteetaten kan etter søknad bestemme at en person skal anses å ha midlertidig opphold i Norge i ytterligere ett år dersom det kan dokumenteres at oppholdet ikke skal vare utover to år fra innreisetidspunktet. Slik søknad sendes Skatteetaten innen ett år etter innreisetidspunktet. Dersom arbeidskontrakten på forhånd er utstedt for to år, må det søkes til Skatteetaten allerede ved ankomst. Dersom det er aktuelt, er det forskerens eget ansvar å søke.

Opphold over to år

Dersom det er klart før avreise at oppholdet vil mer enn to år, må forskeren importere bil på regulær mate (skatteetaten.no).

Fast oppholdssted i utlandet – familiemessig tilknytning

 • I visse tilfeller kan forskeren bruke en utenlandskregistrert bil i Norge for mer enn to år. Forskeren må i så fall ha familiemessig tilknytning til utlandet. Det vil si at hun har en ektefelle og/eller barn under 18 bosatt i utlandet, og som hun besøker og bor sammen med regelmessig i løpet av året.
 • Skatteetaten skriver ikke vedtak om familiemessig tilknytning. Forskeren må selv vurdere om han oppfyller vilkårene, og ha dokumentasjon i bilen som viser at dette er tilfelle.

Konsekvenser ved feil

Dersom forskeren blir kontrollert av tollvesenet/politiet/vegvesenet, og det konkluderes med at hun ikke var berettiget til bruk av utenlandskregistrert bil i Norge, vil det ilegges fulle avgifter på kjøretøyet. Det vil si at forskeren vil måtte betale merverdiavgift, klimagassavgift, vrakpant og engangsavgift til Skatteetaten. I tillegg vil det sannsynligvis bli ilagt et administrativt tillegg på en gitt prosent av de unndratte avgiftene.

Refusjon av engangsavgift

 • Om forskeren finner at han ikke oppfyller vilkårene for avgiftsfri bruk av et utenlandskregistrert kjøretøy og heller velger å omregistrere bilen til norske skilter, vil han ved gjenutførsel kunne søke om refusjon av engangsavgiften.
 • Søknaden om refusjon sendes til skatteetaten etter at bilen er gjenutført og avregistrert. Forutsetninger:
  • Gjenutførselen må dokumenteres med en utførselsdeklarasjon fra tollvesenet
  • Bilen må være nyere enn 10 år
  • Bilen kan ikke ha vært førstegangsregistrert i Norge før den 26. juni 2014.
  • Refusjonsbeløpet må være høyere enn kroner 7 500,-
Publisert 15. des. 2011 11:46 - Sist endret 23. feb. 2018 09:23