Praktiske gjøremål ved ankomst av internasjonale forskere

Forskeren bør ha løpende kontakt med sin kontaktperson ved vertsenheten før ankomst og bør kontakte denne rett etter ankomst.

Her gis det en oversikt over viktige oppgaver som forskeren og/eller vertsenheten må ta seg av umiddelbart eller kort tid etter ankomst.


Politi

Innen 7 dager etter ankomst må forskeren møte opp på Servicesenter for utenlandske arbeidstakere (sua.no) for å få stempel med oppholdstillatelse i passet. Både pass og tilsettingsbrev må medbringes. I de tilfeller hvor forskeren har med seg familie, må alle familiemedlemmene bli med til SUA.

Personnummer/D-nummer

Vertsenheten har ansvaret for å fylle ut skjemaet Melding til Folkeregisteret om flytting til Norge (skatteetaten.no) - engelsk (skatteetaten.no)  for forskeren, evt. at forskeren selv fyller det ut. Forskeren leverer skjemaet ved personlig oppmøte hos Skatt øst Oslo, Schweigaards gate 17 0119 Oslo. Forskeren må ha med seg en god del dokumentasjon (skatteetaten.no), avhengig av hvor vedkommende kommer fra. Arbeidsavtale, pass og/eller bekreftet kopi av siden med gyldig oppholdstillatelse må medbringes. Åpningstiden er p.t. 9-15 mandag – fredag.

D-nummer er spesielle numre for utlendinger som bare skal være kort tid i Norge (vanligvis under 6 måneder). Borgere fra nordiske land som kommer uten familien får også vanligvis tildelt et D-nummer. Dersom det ikke er søkt om personnummer (gjennom melding om flytting fra utlandet), vil søknad om skattekort vanligvis fungere som søknad om D-nummer.

Skattekort

Se beskatning av internasjonale forskere.

Tuberkolosetest

For en rekke statsborgere fra ikke-vestlige land er det påbud om en tuberkolosetest innen to uker etter ankomst i Norge. Les mer om obligatorisk tuberkolosetest.

Utbetaling av lønn fra UiO

Forskere som trenger penger rett etter ankomst

Ved prekært behov for penger rett etter ankomst til Norge kan det sendes et lønnsbilag til Seksjon for lønn før personnummer/D-nummer foreligger. Merk da tydelig at utbetalingen er et forskudd på fastlønn.

Pensjonsopptjening

  • Alle som er er/har vært medlem av folketrygden, har betalt skatt og har vært minst tre år i Norge har rett til pensjonsopptjening. Denne minimumsgrensen gjelder ikke for EØS-borgere.
  • Ved fylte 67 år må forskeren søke gjennom trygdekontoret i hjemlandet til Folketrygdkontoret for utenlandssaker om utbetaling. For borgere av EØS-land er dette en uproblematisk prosess, for andre, kan det være vanskelig å få nyttiggjort seg pensjonsopptjeningen. Folketrygdkontoret for utenlandssaker forsøker å spore opp alle som har pensjonsopptjening i Norge, men særlig personer som er bosatt utenfor Europa kan være vanskelige å finne, da tidsrommet mellom oppholdet i Norge og pensjonsalder ofte er flere tiår. Forskeren må derfor selv ta ansvaret for å få nyttiggjort seg sin pensjonsopptjening. Det viktigste rådet, også for EØS-borgere, er å ta vare på alle likningsattester, kopier av selvangivelser og lønnslipper.
Publisert 15. des. 2011 11:46 - Sist endret 4. des. 2018 13:12