Trygd for internasjonale forskere

Internasjonale forskere som skal være her kortere enn 3 måneder må ha reiseforsikring som dekker utgifter i forbindelse med eventuell sykdom eller skade.


Hovedregel

  • Forskere som er arbeidstakere i Norge blir som hovedregel medlem i folketrygden med rettigheter fra det tidspunkt vedkommende tiltrer tjenesten her i landet. Dette gjelder uten hensyn til om arbeidsgiveren er norsk eller utenlandsk, og uansett om lønnen utbetales i Norge eller i utlandet.
  • Alle som lønnes av UiO blir normalt automatisk medlem av norsk folketrygd.
  • Alle som kommer til Norge bør forhøre seg med hjemlandets trygdemyndigheter om hva deres trygdeforhold blir.

Unntaksbestemmelser

EØS-land

Forskere som er statsborgere av EØS-land og som opprettholder ansettelsesforhold i et slikt land kan unntas fra medlemskap i folketrygden dersom oppholdet i Norge skal vare inntil ett år. Det landet forskeren sendes ut fra utsteder blankett A1 (tidligere E-101) som dokumenterer at vedkommende fortsatt er tilknyttet utsenderlandets trygdeordning. Forskeren må selv sørge for dette. I noen tilfeller må UiO da betale arbeidsgiveravgift til hjemlandet/utsenderlandet.

USA/Canada

Forskere fra USA som opprettholder ansettelsesforhold i USA, dvs. at Universitetet i Oslo ikke har arbeidsgiveransvar, kan være unntatt fra medlemskap i folketrygdens pensjonsdel dersom ansettelsen i USA opprettholdes og oppholdet i Norge ikke skal overstige fem år. Blankett USA/N-101 utstedes av trygdemyndighetene i USA. Forskeren er medlem av folketrygden med rett til stønad ved helsetjenester og skal betale 3 % trygdeavgift til folketrygden (6,8 % hvis vedkommende ikke er skattepliktig til Norge). Det samme gjelder forskere fra Canada.

Trygdeavtaler

  • Norge har trygdeavtaler med flere land. Forskere fra land som Norge har trygdeavtale med kan være unntatt fra medlemskap i folketrygden dersom trygdemyndighetene i hjemlandet bekrefter at forskeren er omfattet av dette landets trygdeordning under det midlertidige oppholdet i Norge. Merk at de forskjellige avtalene kan ha forskjellige vilkår for unntak fra folketrygden.
  • Dersom forskeren kommer fra et land Norge ikke har trygdeavtale med, kan det søkes om unntak fra folketrygden. Det er i slike tilfeller et vilkår at forskeren er trygdedekket etter utenlandsk lov og at dekningen i det vesentlige tilsvarer folketrygdens stønadsprogram og omfatter skade/sykdom som inntreffer under oppholdet her i landet.
  • Skal oppholdet i Norge vare utover de ovennevnte tidsrom, blir forskeren pliktig medlem i folketrygden og skal betale ordinær trygdeavgift (8,2%).

Utdypende informasjon

For mer informasjon om trygderegler for utlendinger, se NAVs engelskspråklig webportal (nav.no).

Publisert 15. des. 2011 11:46 - Sist endret 23. jan. 2020 12:08