English version of this page

Forlenget tilknytning for pensjonist og emeritus

Pensjonister og emeriti som ønsker å yte en ulønnet innsats med relevans for UiOs virksomheten, først og fremst knyttet til forskningsaktivitet, kan tilbys forlenget universitetstilknytning uten å være ansatt.

UiO har dessuten et omfattende velferdstilbud til pensjonister.

Innhold


Mulige aktiviteter

Aktiviteter som en pensjonist på eget initiativ og uten lønn kan engasjere seg i kan være:

 • videre- og sluttføring av forskningsprosjekter
 • formidling og popularisering
 • mentorvirksomhet, støtte til nyrekrutterte og/eller yngre medarbeidere
 • prosjektdeltakelse
 • deltakelse i / utvikling av nettverk
 • evt. annet relevant engasjement

Tilgang til UiOs infrastruktur

Hva tilbudet til pensjonisten skal omfatte er gjenstand for individuell vurdering og avgjøres av ledelsen ved enhet. Eksempler kan være tilgang til:

 • virtuell arbeidsplass, med adgang til nett, baser, analyseverktøy
 • standard IT-verktøy, oppdatering av programvare, brukerstøtte
 • bibliotek, lesesaler, fysisk arbeidsplass
 • epostadresse, web-presentasjon av egne prosjekter, registrering av publikasjoner i baser
 • administrative støttetjenester
 • vitenskapelig utstyr, forbruksartikler, kjemikalier
 • teknisk bistand, laboratorietjenester

Merk: Tilgang til UiOs infrastruktur forutsetter at pensjonisten får tildelt gjesterollen Emeritus i UiOs lønns-og personalsystem, se registreringsrutinen for gjestetilgang til UiOs IT-systemer.

Avtale

Forlenget tilknytning til UiO skal reguleres gjennom avtale mellom pensjonisten og ansvarlig leder, se avtalemal (odt).

Eksempler på innhold i avtalen kan være:

 • formålet med pensjonistens fortsatte tilknytning til UiO
 • avtaleperiode
 • hva tilbudet om tilknytning konkret inneholder
 • pensjonistens rapportering til enhetens ledelse om status og utvikling i arbeidet
 • at pensjonisten må gjøre seg kjent med og overholde UiOs retningslinjer knyttet til helse-, miljø- og sikkerhet
 • regler for bruk av IT
 • evt andre spesielle forhold ved den konkrete aktiviteten som bør avtalefestes

Avtale inngås normalt ikke for mer enn ett år om gangen.

UiOs retningslinjer

Les de komplette retningslinjer for tilbud til pensjonister om forlenget tilknytning til UiO.

Lokale retningslinjer, rutiner og skjema

HF

ILOS

Emeriti/pensjonister ved ILOS tilbys plass på emeritikontoret. Ta kontakt med instituttleder.

MN

Farmasi

Retningslinjer for emeritusavtaler (FAI)

Farmasøytisk institutt ønsker å legge til rette for at ansatte som har hatt en vitenskapelig hovedstilling ved instituttet og som fortsatt ønsker å bidra i instituttets forskningsaktivitet og/eller og undervisningsrelaterte oppgaver, gis anledning til dette innenfor gitte rammer.

Farmasøytisk institutt har i henhold til universitetets praksis anledning til å tilby forlenget universitetstilknytning til tidligere ansatte, såfremt den aktuelle aktiviteten er verdifull for og ønsket av instituttet. Spørsmål om det skal gis slikt tilbud, avgjøres i hvert enkelt tilfelle av instituttleder etter innspill fra fagmiljøet personen har vært ansatt ved. Pensjonister kan således ikke påberope seg rett til fortsatt tilknytning.

Det skal inngås individuelle arbeidsavtaler, og avtaler inngås normalt ikke for mer enn ett år av gangen. Avtalen skal konkretisere de gjensidige ytelsene mellom emeritus og instituttet. Dersom en emeritus tildeles kontorplass og eventuelt laboratorieplass ved instituttet betinger dette at emeritus er villig til å påta seg oppgaver som undervisning, veiledning, formidling, deltakelse i bedømmelseskomiteer og sensorvirksomhet uten ekstra honorering innen rimelig omfang. Ønskes det kun tilgang til instituttets mailadresse/IT-brukerstøtte, skal det i stedet inngås en gjesteavtale.

Kontorplass tildeles av instituttet i den grad det er ledige plasser. Emeriti kan ikke forlange eller forvente en fast kontorplass, og vil kun i unntakstilfeller disponere et eget kontor. Det er vanlig at flere emeriti deler kontor, det kan også være aktuelt med såkalt free seating. 

Laboratorieplass vil normalt ikke være tilgjengelig for emeritus, men i den grad det er nødvendig skal det fremgå av og reguleres i emeritusavtalen.

Emeritus vil i tillegg få tilgang til universitetets IT-infrastruktur og brukerstøtte.

Tilbud om en emeritusavtale følger av en søknad fra den som skal fratre sin stilling og/eller fra det aktuelle fagmiljøet.

 

Søknadsprosedyre

Første gangs søknad skal sendes minst 6 måneder, gjerne tidligere, før fratredelse fra stilling.

Søknaden skal grundig gjøre rede for eventuelt gjenstående forpliktelser i den stilling vedkommende skal fratre (Veiledning av master/PhD-studenter), og hvordan disse planlegges avsluttet.

Før emeritusavtalen kan effektueres må kontor og laboratorier som vedkommende har disponert frem til fratredelse være ryddet. Er ikke dette kravet oppfylt, mister søker tilgang til IT-systemene inntil rydding har blitt utført.

Søknaden skal inneholde følgende opplysninger:

 • Hvem søknaden gjelder, inkl personopplysninger som personnummer, privat adressee, privat telefonnummer, og privat epostadresse.
 • Hva søknaden gjelder (kontor / laboratorieplass), og om det er videreføring av en eksisterende avtale.
 • Begrunnelse for søknaden (pågående/planlagte forsknings-, undervisnings- eller formidlings-aktiviteter)
 • Hvilke oppgaver man er villig til å påta seg.
 • Anbefaling fra fagmiljøet, ved seksjonsleder
 • Dersom det søkes om forlengelse skal omfanget av bruk av eventuell kontorplass siste 6 måneder oppgis
   

Kjemi

Kontor og laboratorieplass for emeriti ved Kjemisk institutt

Kjemisk institutt ser positivt på at pensjonister som har hatt en vitenskapelig hovedstilling ved instituttet, får anledning til å fortsette sin forskningsaktivitet. Pensjonistene innehar stor kompetanse og erfaring, og det er i Kjemisk institutts interesse å nyttiggjøre seg denne kunnskapen i den grad forskerne selv ønsker å fortsette.

Retningslinjer
 • Personer i emeritus-stilling har ikke krav på eget kontor. Seksjonsleder skal forsøke å finne gunstige løsninger som også ivaretar instituttets/seksjonens øvrige ansatte. Det presiseres at det skal meget gode grunner til for at personer i emeritus-stilling får beholde sitt gamle kontor.
 • Emeriti må være forberedt på å bytte kontor dersom det skulle melde seg behov for den arbeidsplassen de har fått tildelt.
 • De samme retningslinjene gjelder også for forskningslaboratorier.
 • For eksperimentell virksomhet må HMS-ansvar og myndighet være avklart. All eksperimentell virksomhet ved instituttet skal være underlagt en fast vitenskapelig ansatt. Dette kravet vil gjelde også for personer med emeritus-status.
 • Alle vitenskapelig ansatte plikter å rydde kontoret sitt, eventuelt også forskningslaboratoriet, når de blir pensjonister eller går over i emeritus-stilling. Arbeidsplassen forventes å være ryddet  14 dager etter fratredelse. De som har normal undervisning det semesteret de fratrer, forventes å ha ryddet kontoret innen 15. januar/15. juli påfølgende semester (semesteret starter hhv. 1. januar/1. august).
 • De som ønsker å gå over i emeritus-stilling må søke om dette, se søknadsprosedyren nedenfor. Emeriti kan bare benytte instituttets driftsmidler til moderat bruk av enkelt kontormateriell, kopiering og bibliotektjenester. Forskning må finansieres av eksterne midler eller med undervisning som motytelse. Større prosjekter kan bare igangsettes eller fortsettes dersom instituttleder har gitt sin tillatelse.
Søknadsprosedyre
 • Søknaden skal inneholde følgende opplysninger:
  1. Hva søknaden gjelder (kontor og/eller laboratorieplass). Angi hvilke/t rom som har vært stilt til disposisjon det siste året.
  2. Begrunnelse for søknad (pågående og/eller planlagte forskningsaktiviteter).
  3. Behov for adgangskort, dvs. tilgang til instituttet utenom Kjemibygningens åpningstider.
  4. Behov for brukerkonto.
  5. Dersom det søkes om forlengelse, oppgi hvor mye kontoret er blitt benyttet siste halvår.
 • En forutsetning for å få innvilget fortsatt kontor- og laboratorieplass er at utstyr og kjemikalier på lagerrom, kjølerom og fryserom er fjernet innen 1. mars påfølgende år. Hvis ikke opphører retten til kontor- og laboratorieplass. Oppryddingen skal dokumenteres av verne- og driftsleder og forskningsgruppeleder.
 • Søknad stiles til Kjemisk institutt og behandles administrativt av teknisk sjef.
 • Kontor/ laboratorieplass innvilges for ett år av gangen og følger kalenderåret.
 • Årlig frist for fornyet søknad om arbeidsplass: 1. november.
  Merk: Personer som ønsker å gå over i emeritus-stilling søker om arbeidsplass i god tid før avgang, uavhengig av tid på året.
 • Dersom emeriti får avslag på fornyet søknad om arbeidsplass, må kontoret være ryddet innen utgangen av det året arbeidsplassen er tildelt for.
Kontakt

Teknisk sjef, Bjørn C. Helland Hansen

Math

Kontorplass for emeriti ved Matematisk institutt

Matematisk institutt ser positivt på at personer som har hatt en vitenskapelig hovedstilling ved instituttet, får anledning til å videreføre sitt arbeid også etter at de har gått av med pensjon. Pensjonistene innehar svært mye kompetanse og erfaring som instituttet gjerne vil nyttegjøre seg. Instituttet vil derfor, i den grad det er praktisk mulig, legge forholdene til rette slik at aktive emeriti kan få en egnet kontorplass til disposisjon. Instituttets romsituasjon er imidlertid svært presset, så det er dessverre ikke mulig å etterkomme alle ønsker. Emeriti kan derfor normalt ikke forvente å få eget kontor. De som blir innvilget kontorplass må også være forberedt på å bytte kontor dersom det skulle melde seg behov for den arbeidsplassen de har fått tildelt.

Retningslinjer

Retningslinjer for tildeling av arbeidsplass til pensjonister som har hatt vitenskapelig hovedstilling og som ønsker å fortsette sin virksomhet fastsatt i referat av 24.04.85 og 10.10.85 fra hhv. Den sentrale romkomité og MN-fakultetets romkomité:

 • Personer i emeritus-stilling har ikke krav på eget kontor. Derimot kan fagenhetene forsøke å finne gunstige løsninger dersom disse ikke går til fortrengsel for instituttets/avdelingens øvrige ansatte. Det presiseres at det skal meget gode grunner til for at personer i emeritus-stillinger får beholde sine gamle kontorer.

Videre har Fakultetsstyret ved det Matematisk-naturvitenskapelige fakultet fattet følgende vedtak:

 • Det innføres en fast ordning hvor den enkelte emeritus årlig må søke om kontor- og laboratorieplass. Instituttet bør kunne forvente en viss grad av gjenytelser fra emeriti som får arbeidsplass ved instituttet, så som bidrag til undervisning, veiledning, formidling, bedømmelses-komiteer og sensorvirksomhet uten ekstra honorering. Hovedansvaret for denne typen oppgaver må imidlertid ligge hos instituttets faste ansatte.

I tråd med Fakultetsstyrets vedtak innførte Matematisk institutt ovennevnte ordning med virkning fra 1. januar 2006. For å klargjøre betingelsene for ordningen har instituttet utarbeidet utfyllende retningslinjer. Disse er beskrevet nedenfor, og gjøres gjeldende fra 1. januar 2010:

Kriterier for tildeling av kontorplass
 • Normalt vil ansatte som går av med pensjon måtte rydde kontoret innen utgangen av måneden etter at de har gått av.
 • Kontorplass tildeles kun aktive emeriti, dvs det må foreligge målbare bidrag innenfor instituttets kjerneområder som er forskning, undervisning og formidling.
 • For å bli vurdert må det foreligge en beskrivelse av planlagt aktivitet for kommende år.
 • Det må begrunnes hvorfor det er behov for en arbeidsplass ved instituttet for å kunne gjennomføre planlagt aktivitet.
Søknadsprosedyre
 • Søknaden skal inneholde følgende opplysninger:
  1. Begrunnelse for søknad (pågående og/eller planlagte aktiviteter)
  2. Begrunnelse for behov av kontorplass
  3. Behov for adgangskort, dvs. tilgang til instituttet utenom bygningens åpningstider
  4. Behov for brukerkonto
  5. Dersom det søkes om forlengelse, oppgi hvor mye kontoret er blitt benyttet siste år.
 • Søknad stiles til Matematisk institutt. Kontorplass innvilges for ett år av gangen og følger kalenderåret.
 • Årlig frist for fornyet søknad om arbeidsplass: 1. oktober
  Merk: 
  Personer som ønsker å gå over i emeritus-stilling søker om arbeidsplass i god tid før avgang, uavhengig av tid på året.
 • Dersom emeriti får avslag på fornyet søknad om arbeidsplass, må kontoret være ryddet innen utgangen av det året arbeidsplassen er tildelt for.

MED

Fakultetets overordnede retningslinjer for emeritustilknytning

Retningslinjer for emeritustilknytning ved Det medisinske fakultet

Fakultetet vil fremheve den store ressursen emeriti representerer. Vi er takknemlige for emeritis interesse og vilje til å bidra til miljøet og til å videreføre og være med på utvikle verdifull aktivitet.

Retningslinjene ble først vedtatt av Det medisinske fakultets styre 13.4.2010, revidert av fakultetsstyret 9.5.2017.

Det vises til UiOs retningslinjer for tilbud til pensjonister om forlenget tilknytning til UiO

Professor og førsteamanuensis kan søke om emeritustilknytning. Instituttleder kan innvilge søknad for inntil to år i forbindelse med overgang til pensjon. Periodene følger kalenderåret og det kan søkes om forlengelse for to år om gangen. Første søknad sendes instituttet senest tre måneder før pensjonsavgang, søknad om forlengelse sendes senest tre måneder før utløp av inneværende periode.

Emeritustilknytning gir rett til:

 • arbeidsplass, normalt i form av plassering i kontorfellesskap/landskap, med eller uten fast kontorplass
 • tilknyting til UiOs It-nettverk (web og mail)
 • titulering som professor emeritus, eventuelt 1. amanuensis emeritus

Det forventes at emeriti oppfyller ett eller flere av følgende kriterier:

 • publiserer vitenskapelige artikler, bokkapitler, el.l.
 • påtar seg noe undervisning
 • er registrert som medveileder for PhD-kandidater
 • på annen måte bidrar til fakultetets/instituttets virksomhet, f.eks. disputasledelse, forskningsarbeid m.v.

Emeriti skal:

 • være tilknyttet en forskergruppe
 • forholde seg til nærmeste linjeleder (f.eks. forskningsgruppeleder) når det gjelder organisatoriske forhold, samt formelle regler og bestemmelser

Emeriti kan ikke:

 • være prosjektleder
 • være hovedveileder for PhD-studenter
 • ha ledelsesfunksjoner eller være medlem i institusjonens styrende organer
 • delta i organisasjonsutviklingsprosjekter

Helsam

Retningslinjer for tilknytningsavtale som emeritus ved Institutt for helse og samfunn

Instituttledelsen vil fremheve den store ressursen emeriti ved Helsam representerer. Vi er takknemlige for emeritis interesse og vilje til å bidra til miljøet ved å videreføre og være med på å utvikle verdifull aktivitet.

Søknad og fornyelse
 1. Søker og avdelingsleder utformer i fellesskap forslag til avtale (word) i tråd med fakultetets overordnede retningslinjer for emeriti.

 2. Forslag til avtale oversendes instituttledelsen (e-post) for godkjenning. Søker sender parallelt inn nettskjema Søknad om assosiert IT-konto.

Personprofil og e-postlister
 1. Alle emeriti skal være synlige i UiOs elektroniske personkatalog og dermed søkbar på UiOs nettsider. Dette skjer automatisk ved registering av søknadskjemaet.
 2. All tilknytninger til e-postlister forsvinner når ansattforholdet opphører. Gå inn på Sympa og se hvilke lister som er aktuelle. Se også hvordan melde seg på epostlister.
Frist for søknad om avtale

Søknad må oversendes instituttet minst seks måneder før overgang til pensjon.

Frist for søknad om forlengelse

Frist for søknad om forlengelse er 1. mai. Forlengelse innvilges per påfølgende studieår, for to år av gangen.

Lønn/honorar til emeriti
 • For pålagte arbeidsoppgaver i den enkelte avtale vil det utbetales lønn eller honorar til emeriti. For de oppgavene som faller inn under timelønn skal det utbetales med pensjonistsats. De oppgavene som faller inn under honorar (bedømmelse av phd-grad og sakkyndig vurdering av søkere) kan det utbetales ordinært honorar til foretak.
 • Veiledningsoppgaver innen eget forskningsfelt vil normalt ikke honoreres.

IMB

Retningslinjer for tilknytningsavtale som emeritus ved Institutt for medisinske basalfag

(revidert april 2019)

Oppfølging ved instituttet

Som ansatt er du selv ansvarlig for å søke om emeritusstatus før overgang til pensjon. Som emeritus er du også selv ansvarlig for å søke om forlengelse av emeritusstatus etter periodens utløp.

Avdelingsleder/seksjonsleder har ansvar for dialog med kommende potensielle emeriti i god tid før fratredelse med pensjon og søknadsfristen (3 måneder før overgang til pensjon). Det samme gjelder forlengelser av emeritus-avtaler.

Frist for søknad om opprettelse av emeritus-avtale

Søknad må oversendes instituttet minst tre måneder før overgang til pensjon. Instituttet kan innvilge søknad for inntil to år ved overgang til pensjon. Sluttdato for den innvilgede perioden følger kalenderåret. Ved for sen innlevering av søknad vil søker kunne miste tilganger til instituttets ressurser i en periode.

Frist for søknad om forlengelse av emeritus-avtale

Søknad om forlengelse må oversendes instituttet minst tre måneder før sluttdato for nåværende emeritus-status. Forlengelse innvilges for ett kalenderår av gangen. Ved for sen innlevering av søknad vil søker kunne miste tilganger til instituttets ressurser i en periode.

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema for emeritustilknytning (odt) og send det til h.b.liudalen@medisin.uio.no. Kontakt Hilde Beate Liudalen ved spørsmål.

Søknaden behandles av instituttledelsen i samarbeid med avdelingsleder.

Retningslinjer for søknad
 1. Søker må ha tilknytning til en forskergruppe ved Institutt for medisinske basalfag.
 2. Søker forventes å bidra til undervisning og veiledning ved instituttet berammet til totalt inntil 100 timer per år. Avtalt undervisning kan honoreres etter satser for pensjonister.
 3. Søker må ha ryddet og være klar for å flytte ut av sitt kontor, og ha ryddet ut av eventuelle laboratorier senest 2 måneder etter fratredelse ved pensjon. Ved manglende oppfølging av dette reserverer instituttet seg retten til å fjerne eiendeler/prøver/forskningsmateriale uten varsel.
 4. På bakgrunn av søknad vil søker få tildelt arbeidsplass, fast eller etter clean desk-prinsippet, i et av kontorlandskapene for emeritus. Det er en forutsetning at tildelt arbeidsplass benyttes fast og jevnlig. Ved fravær over seks måneder vil retten til arbeidsplass falle bort. Hvis andre prioriterte behov skulle oppstå ved instituttet kan den tildelte arbeidsplass omdisponeres.
 5. Emeriti med behov for lab-fasiliteter må benytte lab-fasilitetene til den forskningsgruppen de er tilknyttet og felleslab'er tilhørende seksjonen. Ved spesialbehov kan det inngås tidsavgrenset avtale med andre forskningsgruppeledere om lån av fasiliteter. Avtalen må inngås av forskningsgruppelederen den aktuelle emeritus er tilknyttet til.
Følgende retningslinjer er også gjeldende for emeriti ved IMB:

Klinmed

Retningslinjer for søknad om emeritusstatus ved Institutt for klinisk medisin (Klinmed)

Retningslinjene tar utgangspunkt i UiOs retningslinjer for tilbud til pensjonister om forlenget tilknytning til UiO.

Hvem kan søke om emeritusstatus?

Retningslinjene gjelder for alderspensjonister som ikke har lønnet arbeid ved UiO (for de med lønnet arbeid gjelder andre retningslinjer). Både professor I, professor II og førsteamanuensis I og II kan søke emeritusstatus.

Hvem avgjør søknadene?

Det er arbeidsgiver som avgjør om pensjonistens virksomhet er av en slik karakter at den tilsier forlenget tilknytning (dette kan være videre- og sluttføring av forskningsprosjekter, formidling og popularisering, mentorvirksomhet, støtte til nyrekrutterte og/eller yngre medarbeidere, prosjektdeltakelse, deltakelse i - eller utvikling av nettverk og andre relevante engasjementer). Det avgjøres altså i hvert enkelt tilfelle om søker skal innvilges emeritusstatus eller ikke. Søknadene ved Klinmed innvilges for inntil to år av gangen.

Hvordan reguleres tilknytningen til UiO?

Den forlengede tilknytningen til UiO reguleres gjennom avtale (søknadsskjema) mellom pensjonisten og ansvarlig leder. Avtalen beskriver hvilken forskningsaktivitet søker skal ha, planlagt undervisning/veiledning eller annet arbeid, tidsrom for innvilget status, eventuelt andre forpliktelser.

Slik søker du om emeritusstatus
 1. Søker utarbeider, i samråd med det aktuelle fagmiljø, en søknad om emeritusstatus senest 6 mnd før avgang.
 2. Søknadsskjema sendes aktuell klinikkleder/forskningsleder til godkjenning. Klinikkleder/forskningsleder vurderer søknaden. Godkjent og signert søknad sendes personalseksjonen på personal@klinmed.uio.no
 3. Det er instituttleder som endelig avgjør om søknaden innvilges eller ikke.
 4. Søker underrettes om vedtak.
 5. Dersom det enkelte fagmiljø ikke kan tilby emeritus kontorplass, kan det søkes om deltidsplass ved instituttet. Søknadsfrist for kontorplass ved OUS-Rikshospitalet er 1. desember for søknader som skal behandles innen 1. januar. Ellers kan søknader sendes fortløpende hele året.

Emeritus er selv ansvarlig for å søke forlengelse av sin emeritusstatus etter periodens utløp. Ordinær søknadsprosedyre gjelder også for forlengelser.

Aktuelle skjema
Kontaktpersoner emerituskontor

OD

Retningslinjer for tilknytningsavtale som emeritus ved Det odontologiske fakultet

Det odontologiske fakultet vil fremheve den store ressursen emeriti ved OD representerer. Vi er takknemlige for emeritis interesse og vilje til å bidra til miljøet, og til videreføring og utvikling av verdifull aktivitet.

Hvem kan søke om status som emeritus?

Alderspensjonister som ikke har lønnet arbeid ved UiO (for de med lønnet arbeid gjelder andre retningslinjer). Professor I, professor II, førsteamanuensis I og førsteamanuensis II kan søke.

Hvem avgjør søknadene?

 • Det er instituttleder som avgjør om pensjonistens virksomhet er av en slik karakter at den tilsier forlenget tilknytning. Det skal gjøres en individuell vurdering i hvert enkelt tilfelle om søker skal innvilges tilknytning som emeritus eller ikke, og pensjonister kan ikke påberope seg rett til fortsatt tilknytning.
 • Virksomhet som kan tilsi forlenget tilknytning kan være:
  • videre- og sluttføring av forskningsprosjekter
  • formidling og popularisering
  • mentorvirksomhet
  • støtte til nyrekrutterte og /eller yngre medarbeidere
  • prosjektdeltakelse
  • deltakelse i- og utvikling av nettverk
  • andre relevante engasjementer

Når må du søke?

 • Søknad om å få status som emeritus må oversendes instituttet 3 måneder før man går av som pensjonist
 • Instituttet kan innvilge status som emeritus for en periode på inntil to år ved avgang med pensjon. Deretter kan forlengelse av tilknytning innvilges for ett år av gangen.
 • Emeritus må selv søke forlengelse av sin emeritusstatus etter periodens utløp. Ordinær søknadsprosedyre gjelder også for forlengelser.

Hvordan søke om å bli emeritus?

 • For å søke status som emeritus må søknadsskjema (word) sendes til det aktuelle institutt v/kontorsjef
 • Den forlengede tilknytningen til UiO reguleres gjennom avtale mellom pensjonisten og instituttet. Avtalen beskriver hvilken forskningsaktivitet eller annet arbeid søker skal ha, tidsrom for innvilget status, eventuelt andre forpliktelser.

Hva må søknaden inneholde?

 • Begrunnelse for søknaden (pågående /planlagte forskningsaktiviteter etc.)
 • Om du har behov for nytt adgangskort

Hva kan fakultet tilby de som tilknyttes som emeriti?

 • Brukerkonto, e-postadresse på fakultetet og medlem av epostlister som administreres av instituttet
 • IT-verktøy og brukerstøtte
 • Bruk av instituttets infrastruktur til moderat bruk av kontormateriell, kopiering og bibliotektjenester
 • Ved avgang med pensjon må kontorplassen man har disponert ryddes og forlates. Fakultetet vil i den grad det er mulig legge forholdene til rette for at aktive emeriti kan få egnet kontorplass. Fakultetets romsituasjon er imidlertid svært presset, så det kan ikke forventes å få kontorplass. I de tilfeller det utføres arbeid som krever at man er på arbeidsplassen, vil instituttet forsøke å ordne plass.

Emeriti vil ikke beholde en eventuell garasjeplass.

Alle emeriti skal være synlige i UiOs elektroniske personkatalog og dermed søkbar på UiOs nettsider. Ved opprettelse av emeritusavtale og fornyelse må det sendes inn søknadsskjema for assosiert brukerkonto.

Pensjonister har, i likhet med ansatte, ikke adgang til å benytte UiOs utstyr, infrastruktur og andre ressurser til private prosjekter, egen forretningsdrift og lignende.

Dersom emeriti får avslag på fornyet søknad om arbeidsplass, må eventuelle adgangskort, nøkler etc. være levert tilbake innen utgangen av gjeldende avtaleperiode.

SV

ISS

Emeritiordning ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (ISS)

Gjeldende emeritiordning ISS ble iverksatt 1. januar 2010 på grunnlag av Universitetets retningslinjer av 1. februar 2008. Revidert 8. januar 2021.

Søknad om forlenget tilknytning
 • Fortsatt tilknytning til ISS avtalefestes med instituttleder før avgang. Oppfølging av inngått avtale er delegert til kontorsjef.

 • Kriteriet for å få innvilget tilknytning er at pensjonisten fortsatt driver med aktiv forskning og/eller undervisning med relevans for instituttets faglige virksomhet.

 • Emeriti som har et underskudd på timeregnskapet ved avgang på mer enn 100 timer tilbys ikke kontorplass.

Tilbud til de som tilknyttes instituttet som emeriti
 • Tilgang til it-infrastruktur ved UiO (innebærer i hovedsak epost, lagringsmuligheter og standardlisenser.) Merk at IT-seksjonen ikke gir brukerstøtte til hjemmekontor eller private maskiner.

 • Tilgang til emeritirommet i 2. etasje Harriet Holters hus, med utskriftsmuligheter. Kontoret fungerer som et åpent landskap med «clean desk policy» med svært begrenset lagringsplass for bøker mm.

 • Emeriti disponerer ikke driftsmidler.

 • Posthylle på postrommet.

 • Tilbud om kortere webpresentasjon av egne prosjekter innenfor instituttets maler. Tilbudet forutsetter at publikasjoner oppgir ISS som adresse og at de registreres i Cristin.

 • Emeriti inviteres til instituttets faglige- og sosiale arrangementer

Museene

NHM

Retningslinjer for tildeling av emeritusarbeidsplass ved Naturhistorisk museum (NHM)

Tildeling av emeritusarbeidsplass ved NHM skjer i henhold til Universitetets retningslinjer av 1. februar 2008.

Søknad om emeritusarbeidsplass
 • Vitenskapelig ansatte som går av med pensjon i stilling ved NHM, kan etter søknad tildeles emeritusarbeidsplass for to år om gangen og ved fornyet søknad for ett år om gangen. Arbeidsplassen er er ingen rettighet, men avgjøres i hvert enkelt tilfelle etter søknad.
 • Tildeling av plass skal ikke skje til trengsel for ansatte ved NHM. Dersom det oppstår behov, kan emeriti bli bedt om å flytte til en annen plass  enn det som først ble tildelt.
 • Den som ønsker emeritusarbeidsplass sender en begrunnet søknad om dette i god tid før avgang. Emeriti skal rapportere om sin aktivitet når seksjonsleder ber om det, og uoppfordret ved utgangen av hvert år.
Forlenget tildeling
 • Ved utgangen av perioden kan det søkes om forlenget tildeling. Søknaden skal inneholde:
  • oversikt over hvor mye plassen har vært benyttet sist år
  • rapport over gjennomførte aktiviteter, inklusiv publikasjoner siste år
  • plan for aktiviteter i søknadsåret
 • Dersom søknad om forlengelse ikke blir innvilget, skal kontorplassen være ryddet innen utgangen av den perioden kontorplassen er tildelt for.
 • Ved pensjonering skal arbeidstaker rydde sitt kontor innen tre uker. Dersom det tildeles emeritarbeidsplass, kan NHM ikke kreve at tidligere kontorplass ryddes før den nye kontorplassen er klargjort.

 

Publisert 17. sep. 2015 14:35 - Sist endret 5. jan. 2022 10:10