English version of this page

Oppfølging av seniorer

UiOs avtale om seniorpolitiske tiltak omfatter arbeidstakere fra og med fylte 60 til 70 år. Seniorpolitikken skal bidra til at universitetet nyttiggjør seg den kompetansen som universitetets eldre arbeidstakere representerer, og til at UiOs seniorer får en meningsfull arbeidssituasjon.


Prinsipper i seniorpolitikken

Viktig målsetting med seniorpolitikken er å legge til rette for at arbeidstakeren opplever:

  • kontroll og mestring av egen arbeidssituasjon
  • å bli sett og verdsatt av sin nærmeste leder
  • å ha utfordrende og meningsfulle arbeidsoppgaver

Individuelle løsninger skal tilpasses, ut fra en kombinasjon av UiOs kompetanse- og personalbehov og enkeltindividets behov.

For utdypende informasjon, les UiOs avtale om seniorpolitiske tiltak.

Seniorsamtale

Når en medarbeider ved UiO passerer 60 år, skal vedkommende ha en ”seniorsamtale", det vil si en samtale om status og videre utvikling med sin leder. Samtalen skal kartlegge den enkelte seniors ønsker og ambisjoner, fremtidsutsikter og kompetanseutviklingsbehov, og danne grunnlag for planlegging av videre arbeidssituasjon.

Som forberedelse til seniorsamtalen bør medarbeidere som passerer 60 i det aktuelle året bør oppfordres til å delta på et seniorkurs i forkant av seniorsamtalen.

Ekstra ferieuke

Det året en medarbeider fyller 60 år har vedkommende rett til 1 uke ekstra ferie. Disse dagene kan kreves avviklet samlet, men ikke nødvendigvis sammenhengende med resten av ferien. Feriepenger utgjør 14,3 prosent av feriepengegrunnlaget fra fjoråret.

Ekstra fridager (seniordager)

  • Arbeidstakere i staten gis åtte ekstra fridager pr år fra det året de fyller 62 år. I tillegg gir UiO arbeidstakere over 62 år fire ekstra fridager, slik at det totalt gis 12 ekstra fridager med lønn pr kalenderår. Kvoten på 12 dager gjelder for et kalenderår og er basert på 100 %-stilling.
  • Fridager kan tas ut som hele dager, enten i sammenhengende perioder eller som enkeltvise dager. Fritiden kan også tas ut i form av fast redusert daglig, ukentlig eller månedlig arbeidstid etter avtale med leder.
  • Kvoten på 12 dager gjelder for et kalenderår og er basert på 100 % stilling. For deltidsstillinger beregnes antall fridager forholdsmessig ut fra stillingsprosent/arbeidsplan og forhøyes til nærmeste hele dag. Samme prinsipp om forholdsmessig beregning gjelder hvis arbeidstaker er ansatt ved UiO bare deler av kalenderåret.
  • Seniordagene er ikke ferie. Uavviklede seniordager kan derfor ikke overføres eller utbetales som lønn, se Hovedtariffavtalene pkt. 5.6 (lovdata.no).
  • Seniordager registreres som fravær med fraværstypen Tjenestefri senior selvbetjeningsportalen.
Publisert 22. sep. 2008 10:32 - Sist endret 17. aug. 2021 02:21