English version of this page

Charter og Code ved UiO

UiO støtter aktivt EUs initiativ for å styrke forskeres arbeidsvilkår og har implementert Charter og Code (pdf). Videreutvikling av vitenskapelig ansattes arbeidsvilkår og karriere er et sentralt mål i UiOs Strategi 2020 og gjenstand for flere pågående prosjekter.

Hvordan er Charter og Code ivaretatt ved UiO?

 • European Charter for Researchers and Code of Conduct for the recruitment of researchers (Charter and Code) (ec.europa.eu) legger til rette for at vitenskapelig ansatte og forskere har de samme rettigheter og plikter på tvers av forskningsinstitusjoner i Europa.
 • Charter og Code er delt inn i fire områder - etiske og faglige forhold, åpen rekruttering, arbeidsbetingelser og karriereutvikling - som beskriver roller, ansvar og rettigheter for forskere og arbeidsgivere når det gjelder forskerkarrierer.
 • En analyse utført av Norges Forskningsråd viser at nasjonal lovgivning samsvarer med prinsippene i Charter og Code, og UiOs avviksanalyse viser at UiOs personalpolitikk og praksis følger dette. Det er likevel områder som kan og bør forbedres, og utvikling av våre ansattes arbeidsvilkår og muligheter er en kontinuerlig prosess.
 • Både Charter og Code og UiOs strategi 2020, vektlegger arbeid med mobilitet og tilrettelegging for bedre internasjonalisering, bedre og tydeligere rekrutteringsprosesser, og muligheter for kompetanseutvikling og karriereutvikling for vitenskapelig ansatte. Disse områdene følges opp gjennom tiltak og prosjekt definert i UiOs årsplaner.
 • EU-kommisjonen stiller krav til kontinuerlig arbeid med Charter og Code for de deltagende organisasjonene. Disse er nedfelt i verktøyet HR-strategi for forskere (HRS4R) (ec.europa.eu) og er underkastet en treårig oppfølgingssyklus med ekstern evaluering. UiO hadde sin første eksternevaluering i 2014, og jobber i perioden 2014-2017 videre med en rekke prosjekter. Disse gjennomføres i tråd med UiOs Difi-baserte prosjektrammeverk som ivaretar HRS4Rs krav gjennom prosjektorganisering og tilhørende styringsdokumentasjon.

Prosjekter i perioden 2014-2017

 1. Mobilitet
  • International staff mobility office (ISMO)
 2. Rekruttering
 3. Karriereutvikling
  • Prosjekt for karrierepolitikk

Publisert 18. mai 2010 15:38 - Sist endret 4. juni 2019 16:39