Retningslinjer for gjennomføringsstipend for doktorgradsstipendiater ved HF

Bakgrunn

Norges forskningsråds rapport Evaluering av norsk forskerutdanning (forskningsradet.no) (pdf) konkluderte i 2002 med at en stor andel av norske doktorgradskandidater enten ikke fullfører eller bruker langt mer enn normert tid på sine prosjekter, sammenliknet både med andre fagfelt og med tilsvarende fagfelt i andre vestlige land. Vårt fakultets stipendiater representerer intet unntak her og fakultetsstyret har derfor valgt denne insentivmodellen for å få gjennomføringstiden forkortet for sine stipendiater og øke antallet ferdige doktorgrader ved fakultetet. Intensjonen med ordningen er at gjennomføringsstipendet skal brukes som et viderekvalifiseringstiltak med det siktemål å øke bredden på stipendiatenes kompetanse.

Retningslinjer

1 Samtlige doktorgradsstipendiater som leverer doktoravhandlingen til bedømmelse med skriftlig anbefaling fra veileder innen 3 år eller 3 ½ år etter stipendperiodens start, vil få tilbud om henholdsvis 12 eller 6 måneders gjennomføringsstipend.

2

Ordningen omfatter doktorgradsstipendiater HF har arbeidsgiveransvar for, inkludert stipendiater fra NFR som er ansatt ved HF. Ordningen omfatter ikke stipendiater med 4 års ansettelse inkludert 25 % arbeidsplikt.
3

Ordningen gjelder ikke dr.philos-kandidater.

4 Grensen på 3 år eller 3 ½ år er absolutte. Det betyr at man vil få 6 måneder stipend dersom man leverer etter for eksempel 3 år + 1 uke. Tilsvarende vil man ikke få stipend dersom man leverer etter 3 ½ år + 1 uke.
5

Eventuelle permisjoner eller redusert stilling tatt ut for å utføre undervisningsarbeid eller annet arbeid ved eller utenfor instituttet i stipendiatperioden, vil regnes inn i den samlede perioden.

Stipendiatene må selv påse at slike permisjoner ikke ødelegger deres muligheter til å motta gjennomføringsstipend fra fakultetet, dersom de vil prioritere et slikt stipend.

Stipendiatene står fortsatt fritt til å påta seg undervisningsarbeid underveis i stipendiatperioden dersom de får tilbud om det. Påtar man seg f.eks. undervisningsarbeid av av inntil ½ års samlet varighet, vil man fortsatt kunne få ½ års gjennomføringsstipend, så sant man leverer innenfor 3 ½-års grensen.

6 Perioder med sykemeldinger og uttak av lov- og tariffestede permisjoner (svangerskapspermisjon, omsorgspermisjon eller annen velferdspermisjon), vil derimot trekkes fra den samlede tiden fra påbegynt stipend og vil derfor ikke ha konsekvenser for den enkeltes mulighet til å motta gjennomføringsstipend. Dette gjelder også ved redusert stilling pga. omsorg for barn og nær familie.
7 Gjennomføringsstipendet gis for 6 eller 12 måneder. Det gis ikke stipend for perioder kortere enn 6 mnd, lengre enn 12 mnd eller for 7-11 mnd.
8 De som ønsker gjennomføringsstipend og tror de vil klare å levere avhandlingen innenfor tidsgrensene, skal skriftlig varsle sitt institutt, ved forskningskonsulent eller instituttleder, senest 6 måneder før planlagt innlevering.
9 Mottakerne av stipendet skal gjennomføre enten hele den pedagogiske basisopplæringen for universitetslærere (gjelder 12 måneders stipendene) eller fellesdelen (gjelder 6 måneders stipendene). Unipeds kurs har oppstart ved begynnelsen av hvert semester. Hele basisopplæringen er stipulert til 100 timers arbeid, der fellesdelen utgjør 50 timer.
10

Stipendiatene må planlegge gjennomføring av opplæring i god tid før innlevering av avhandling. For informasjon om kurs og påmelding, se Unipeds nettsider: http://www.uv.uio.no/pfi/om/fup/

Administrativ leder må sende en e-post til admin-fup@ped.uio.no med bekreftelse på at søkeren er gjennomføringsstipendiat.

11 Instituttlederne er forpliktet til å holde seg orientert om sine stipendiaters progresjon, med tanke på å kunne inkludere mottakerne av gjennomføringsstipend i sine planer.
12 Under følger eksempler på andre oppgaver som kan inngå i ordningen:
  • Hospitering i undervisning hos en annen foreleser.
  • Undervisningsvikariater.
  • Deltakelse i sensurarbeid.
  • Utarbeidelse av undervisningsplaner og annet faglig relevant prosjektarbeid.
  • Utarbeidelse og gjennomføring av evalueringsopplegg og utføring av annet kvalitetssikringsarbeid.
  • Deltakelse i arbeidet med planlegging og gjennomføring av faglige seminarer og konferanser.
  • Deltakelse i utforming av relevante forskningsprosjekter og/eller søknader om ekstern finansiering.
  • Utforming av post doc.-prosjekter eller andre forskningsprosjekter.
  • Vitenskapelig arbeid i forlengelse av doktorgradsavhandlingen, f.eks. skrive vitenskapelig artikkel.
  • Popularisering av egen forskning eller annet formidlingsarbeid.
Det kan være aktuelt å knytte stipendiatene til faglig relevant arbeid ved andre enheter.
13 Det nærmere innholdet i gjennomføringsstipendet for den enkelte avtales med instituttleder og godkjennes av dekanen. Det må her tas hensyn til hvilke kompetansehevingstiltak det enkelte institutt kan tilby, samt hvilke tiltak som er særlig aktuelle for kandidaten. Hoveddelen av arbeidet skal normalt knyttes til oppgaver som hever stipendiatens pedagogiske kompetanse. Når stipendiatperioden avsluttes, skal instituttleder attestere hvilke kompetansefremmende oppgaver kandidaten har gjennomført.
14 Fakultetet forutsetter at det vil være snakk om meritterende og faglig relevant arbeid, og det skal inngås en skriftlig avtale om innholdet i arbeidet ved avtaleperiodens start.
15 Mottakerne av stipendet skal som hovedregel tiltre umiddelbart etter avlevering av avhandlingen.
16 Fakultetet fullfinansierer ordningen.
17

Før innlevering av avhandling til bedømmelse:

Instituttet skal to uker før forventet innlevering varsle personalkonsulenten og oversende a) avtalen om stipendiatens arbeid og b) veilederens skriftlige anbefaling. Av veilederens anbefaling skal det fremgå at han/hun har lest det ferdigstilte avhandlingsmanuset og anser dette som klart til bedømmelse.

HFs personalkonsulenter står for den administrative håndteringen av gjennomføringsstipendene.
Publisert 19. nov. 2015 13:22 - Sist endret 30. nov. 2020 10:56