Ansvarsdeling mellom HF-personal og institutt i opprykkssaker

Merk: Det skal alltid følges fellesrutinene i opprykkssaker!

Ved spørsmål kontakt HR-personal.

PK = Personalkonsulent
ØK = Økonomikonsulent
SL = Seksjon for lønn

Oppgave Personal Institutt Fakultet
Motta søknader med frist 15. september. De som ikke trenger ny bedømmelse mottas fortløpende. X    
Føre søkere i oversikt over søknader som finnes på W:\Fellessaker\Professoropprykk oversikt.xls. X    
Sjekke om fagområdet er i samsvar med opprinnelig kunngjøringstekst. X    
Godkjenne søknader/fagområder.     Dekan
Sende e-post til instituttene med saksnummer til opprykksaken og ber om forslag til bedømmelseskomiteen. X    
Forslag til bedømmelseskomité sendes til PK i ePhorte. Evt. PK lagrer forslaget i ePhorte og instituttleder godkjenner. Merk: Det må alltid brukes samme mal.   Leder  

Godkjenning av komité ved dekan. Skjema til dekanens fullmakt finnes på W:\Institutter\Opprykk\Dekanens fullmakt – godkjenning av komite – mal.docx
Sendes til enkel godkjenning i ePhorte, dokumentet knyttes til søknaden.

X    
Sende e-post til komite med enkel forklaring av hva som forventes. X    

Sende oppnevnelsesbrev til komitémedlemmer.
Lage ny link.
Huske å sende med eget brev fra HF, habilitetsvedlegg og mal for innstilling

X    
Informere søkere om komitémedlemmer. X    
Sende søknader m/arbeider til komiteen. X    
Motta innstillingen fra bedømmelseskomiteen. X    
Sende innstillingen til dekanen på papir, sammen med fremlegg som finnes på W:\Institutter\Opprykk\Fremlegg\dekan X    
Godkjenne innstillilngen.     Dekan
Hvis innstillingen ikke godkjennes av dekan, returnere saken til komiteen. X    
Oversende godkjent innstilling med merknadsfrist til søker. X    
Forberede saken til TUV. X    
Sende takkebrev til komitémedlemmer. <lenke til mal> X    
Utbetale honorar til komitemedlemmer.
Signerte avtaler om bedømmelsesoppdrag lagres i ePhorte, men sendes til SL på papir.
Sender utfylt avtale til institutt ØK sender avtale til SL  
Brev om personlig opprykk til søker sendes hovedtillitsvalgte som har 10 dager frist til å uttale seg om lønn. X    
Sende brev om personlig opprykk til søker når lønn er avgjort. X    
Sende vitenskapelige arbeider tilbake til søker. X    


Publisert 8. nov. 2015 14:47 - Sist endret 2. mars 2020 19:17