SAP-koder permisjon

Koder til bruk i svar på søknad om permisjon.

SAP - kode Forklaring på kode
117 - Syk u/lønn < 1 mnd Sykemeldt uten sykepengerettigheter
150 - Perm m/uførepensjon 100 % permisjon med stønad fra SPK
160 - Delv. perm m/uførep. Delvis permisjon med stønad fra SPK eller NAV
165 - Permisjon attføring Uføre, uten rettigheter i SPK
260 - Forskuddsferie m/lønn Forskuddsferie med lønn
310 - Militæ/siv.tj. u/lønn Militær-/siviltjeneste uten lønn
320 - Militæ/siv.tj.m.full/lønn Militær-/siviltjenste med lønn
410 - Perm v/fødsel/adopsj 100% Foreldrepermisjon ved fødsel/adopsjon 100%
415 - Perm v/fødsel/adopsj. 80% Foreldrepermisjon ved fødsel/adopsjon 80%
418 - Perm v/fødsel/adopsj u/lø Foreldrepermisjon ved fødsel/adopsjon u/lønn
420 - Gradert foreldreperm 100% Gradert foreldrepermisjon 100%
425 - Gradert foreldreperm 80% Gradert foreldrepermisjon 80%
435 - Omsorgspermisjon barn HTA § 20 nr 7 Omsorgspermisjon barn HTA §20 nr.7 (pensjonsgivende inntil 3 år, uavhengig av perm.pros.)
480 - D.perm. sykd.fam.u/l Godskriving av omsorgsarbeid
481 - Perm. sykd.fam.u/l Godskriving av omsorgsarbeid
490 - Redusert arbeidstid aml §10-2, pkt. 4 AML§10-2,pkt4 Fylt 62 år eller av helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsgrunner
530 - Velferdsp u/lønn < 1 mnd Velferdspermisjon uten lønn
531 - Velferdsp u/lønn > 1 mnd Velferdspermisjon uten lønn utover 1 mnd (ikke pensjonsgivende)
660 - Perm tillitsverv HA § 41 Permisjon tillitsverv HA § 41 - valgte verv
670 - Perm tilsatt i org HA § 42 Permisjon tilsatt i organisasjon HA § 42
710 - Utdanningsperm med lønn Utdanningspermisjon med lønn
720 - Ulønnet utdanningspermisjon - pensjonsgivende Ulønnet utdanningspermisjon, 100 % (pensjonsgivende), jf. Fellesbestemmelsene § 6
725 - Delvis ulønnet utdanningspermisjon Ulønnet utdanningspermisjon, deltid, jf. Fellesbestemmelsene § 6
850 - Perm u/lønn tj int.org Permisjon uten lønn for tjeneste i internasjonale organisasjoner (pensjonsgivende)
860 - Perm overgang annen stilling 100% permisjon u/lønn, ny stilling utenfor UiO (ikke pensjonsgivende
861 - D. perm u/l ovrg. ny st. Delvis permisjon u/lønn, ny stilling utenfor UiO (ikke pensjonsgivende)
865 - Perm ektfelle beordring Permisjon pga. beordret ektefelle (pensjonsgivende, men ektefelle må være i SPK)
960 - Annet frav u/lønn (timer) Trekk av timer
996 - Forskningstermin Forskningstermin med lønn

 

Publisert 10. juni 2013 13:49 - Sist endret 25. feb. 2020 13:23