Tilknytningsformer for timeansatte, oppdragstakere og selvstendig næringsdrivende

Oversikt over vurderingskriterier, eksempler, retningslinjer, juridiske rettigheter og plikter samt satser. I hvert enkelt tilfelle må det foretas en konkret helhetsvudering for hvordan enheten knytter til seg en ekstern medarbeider.

Merk!

 • Ansatte ved UiO kan ikke bli engasjert som ekstern timelærer eller sensor og liknende ut over 100 % fast tilknytning. I slike tilfeller skal medarbeider kompenseres med overtid.
 • Ansatte ved UiO kan ikke engasjeres som selvstendig næringsdrivende med mindre oppdraget avviker vesentlig fra deres normale arbeid. Det er enhetens ansvar å sjekke den selvstendig næringsdrivendes status som ansatt og lovligheten i å hyre inn personen som selvstendig næringsdrivende.
 • Partnerforum er en ekstern virksomhet og kan derfor engasjere ansatte ved UiO som selvstendig næringsdrivende.
 • Spesielt for alderspensjonister:
  • Ved tegning av timekontrakt med en alderspensjonist, skal mal for alderspensjonister benyttes.
  • Er arbeidsoppgaven av en slik art at man skal inngå en oppdragsavtale, for eksempel ved sensur i et fag man ikke selv underviser i, skal alderspensjonisten få en oppdragsavtale. Godtgjørelse for slike enkeltstående oppdrag rapporters ikke til Statens pensjonskasse og har heller ingen innvirkning på alderspensjonen.

Oversikt

Vurderingskriterier
Timeansatte Oppdragstakere Selvstendig næringsdrivende
 • UiO har ansvar for arbeidsresultatet
 • UiO  har adgang til å føre tilsyn med arbeidet og gi instrukser om hvordan dette skal utføres
 • Arbeidet går som regel over tid med en viss regelmessighet
 • UiO stiller lokaler og utstyr til rådighet
 • Oppdragstakeren har som regel ansvar for arbeidsresultatet
 • UiO har ingen styringsrett med hensyn til hvordan arbeidet utføres
 • Arbeidet er kortvarig og utføres som regel som én arbeidsprosess
 • UiO stiller som regel ikke lokaler eller utstyr til rådighet
 • Næringsvirksomhet er som regel en vedvarende virksomhet, drevet for den næringsdrivendes egen regning og risiko med erverv for øye.
 • Ellers samme definisjon som oppdragstakere.
 • Kan ikke være ansatt ved UiO med mindre oppdraget avviker vesentlig fra deres normale arbeid.
 • Merk: For undervisnings- og sensuroppdrag  kan kun tilknytningsformen "timeansatt" eller "oppdragstaker" benyttes siden UiO har eksklusivt eierskap til sin kjerneaktivitet.
Eksempler
Timeansatte Oppdragstakere Selvstendig næringsdrivende
 • Forelesere som holder en eller flere forelesninger/undervisningstimer i tilknytning til et emne
 • Sensorer og veiledere som i samme tidsperiode har arbeid som timeansatt på aktuelt emne
 • Feltarbeidere
 • Seminarledere
 • PC-stuevakter
 • Eksamensvakter
 • Eksterne medarbeidere som holder innlegg på konferanser og liknende
 • Eksterne sensorer for bedømmelse av eksamen
 • Eksterne veiledere og eksterne praksisveiledere
 • Eksterne medlemmer av bedømmelseskomite for stillinger og kompetanseopprykk
 • Opponenter i forbindelse med disputas
 • Eksterne medlemmer av styrer og råd
 • Eksterne personer som deltar i enkeltprosjekter med selvstendig ansvar for jobbutførelsen og resultatet (frilansere)
 • Deltagere i forskningsforsøk

Utbetalinger til:

 • Selskaper (ANS., AS, DA. mv.)
 • Allmennyttige lag, foreninger og stiftelser.
Retningslinjer
Timeansatte Oppdragstakere Selvstendig næringsdrivende
 • Arbeidsavtale må inngås før arbeidet gjennomføres.
 • Hvilket budsjett avlønning skal belastes må avklares (dvs. fastsette kontering).
 • Kontraktsperioden må avspeile den konkrete arbeidsperioden.
 • Merk: Dersom arbeidet er av en viss regelmessighet, bør det vurderes regulær ansettelse med fast månedslønn i stedet for bruk av attesterte timelister.
 • Arbeidsavtale arkiveres i ePhorte. Inntil automatisk løsning for arkivering av arbeidsavtale er i drift brukes eksisterende arkiveringsrutiner for enhetene.
 • Oppdragsavtale må inngås før arbeidet gjennomføres.
 • Hvilket budsjett oppdraget skal belastes må avklares (dvs. fastsette kontering).
 • Egne oppdragsavtaler som også brukes som utbetalingsskjema.
 • Oppdragsavtale arkiveres som regnskapsbilag.
Juridiske rettigheter og plikter
Timeansatte Oppdragstakere Selvstendig næringsdrivende
 • Omfattet av arbeidsmiljø-, ferie- og yrkesskadeforsikringsloven samt hovedtariffavtalen i staten
 • Mange timeansatte omfattes ikke av statsansatteloven, i henhold til lovens forskrift § 2 e (lovdata.no)
 • Rett til feriepenger
 • Rett til sykelønn, se retningslinjer for oppfølging av sykefravær
 • Meldes inn i SPK, se egne retningslinjer
 • Lønnes etter hovedtariffavtalen
 • Krav om timelister:
  • Der enheten ikke kan dokumentere grunnlaget for utbetaling, må det føres egne timelister, f.eks. ved assistent- og feltarbeid.
  • Der enheten kan dokumentere grunnlaget for utbetaling, er det ikke behov å føre timelister, f.eks. ved sensur (dokumentert i FS), undervisning (FS/TP/Vor-tex), veiledning (FS), bedøm-melse av disputas (ePhorte).
 • Som hovedregel ikke omfattet av regelverket i staten
 • Ikke krav på feriepenger
 • Ikke krav på sykelønn
 • Meldes ikke inn i SPK, men trekkes i skatt og omfattes av folketrygdeloven
 • Honorar avtales ut i fra enhetens egne fastsatte satser
 • Forholdet regulert av kontraktsrett
 • Ikke omfattet av regelverket i staten
 • Ikke krav på feriepenger
 • Meldes ikke inn i SPK
 • Trekkes ikke i skatt
 • UiO innrapporterer næringsinntekt til likningsmyndighetene en gang i året.
Satser
Timeansatte Oppdragstakere Selvstendig næringsdrivende
 • Satser og vekting fastsettes av enhetene.
 • Oppdragsgiver bestemmer honorar.