English version of this page

Ansettelse av vitenskapelig assistent

Ansettelsesvilkår for vitenskapelige assistenter

 • Ansettelsesvilkårene for vitenskapelige assistenter er nedfelt i forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialist kandidat § 1-4 (lovdata.no).
 • Stipendiater og ferdige ph.d.-kandidater kan ikke arbeide som vitenskapelig assistent.
 • Forskeroppgaver skal ikke tillegges vitenskapelige assistenter, og vitenskapelig assistentarbeid skal ikke kreve forskerutdanning.
 • Arbeidet skal være kvalifiserende for tilsetting som stipendiat og en videre akademisk karriere. Administrative oppgaver skal derfor ikke tillegges stillingenVed administrative oppgaver skal man velge en stillingskode i tråd med UiOs stillingsstruktur.
 • Månedslønn gjør tilsettingsforholdet mest oversiktlig for alle og skal vurderes ved tilsetting i mer enn 1-2 måneder i minst 20 %-stilling. Ta kontakt med administrativ leder ved spørsmål om dette.
 • Vitenskapelige assistenter har de samme arbeidstakerrettigheter som alle andre ansatte ved UiO.

Rekruttering og oppfølging

 • Stilling som vitenskapelig assistent skal som hovedregel kunngjøres, med mindre
  • stillingen er ekstern finansiert og særlige forhold tilsier ansettelse uten rekruttering
  • stillingen er under seks måneder
  • stillinger er under ett år, og kunngjøring vil medføre vesentlig ulempe for arbeidsgiver
 • Administrativ leder er ansvarlig for at det blir utformet kontrakt, oppdragsgiver ved prosjektleder/forsker kan godkjenne timelister.
 • Det er tre ulike stillingskoder for vitenskapelig assistent:

  • SKO 1018 kan benyttes for studenter uten oppnådd bachelorgrad

  • SKO 1019 forutsetter oppnådd bachelorgrad

  • SKO 1020 forutsetter oppnådd mastergrad

Før arbeidet kan begynne

 • Alle som arbeider ved UiO, også vitenskapelige assistenter, skal ha en kontrakt før de kan begynne med arbeidet.
 • En vitenskapelig assistent kan lønnes fra ulike tiltak og prosjekter, men det må skrives egen kontrakt for hvert tiltak eller prosjekt (inntil 100 % stilling).
 • Flere forskere kan gjerne gå sammen om tilsetting av vitenskapelig assistent. Da er det viktig at oppdragene koordineres og totalarbeidsmengden avklares og avtales skriftlig på forhånd.
 • Administrativ leder og forskningsrådgiver/saksbehandler må som regel ha beskjed om tilsettingen 2 - 3 uker før arbeidet skal ta til.
 • Det er kun administrativ leder som kan opptre som arbeidsgiver. Prosjektleder kan diskutere mulig oppdrag med en potensiell assistent, men prosjektleder kan ikke garantere tilsetting eller stillingskode.
 • Vitenskapelige assistenter lønnes etter hovedtariffavtalenes bestemmelse for de ulike stillingskodene, også når de blir tilsatt på et forskningsprosjekt. Noen enheter har fastsatt egne satser innenfor disse rammene.

Etter at kontrakten er underskrevet

 • Oppdragsgiver (forsker/prosjektleder) kontrollerer og godkjenner timeliste og passer på at timeantall ikke overstiger det som er avtalt og godkjent.
 • Timelister må leveres fortløpende, og senest innen tre måneder etter at arbeidet er utført.
 • Det kan ta inntil fire uker fra timeliste blir levert til lønn blir utbetalt, se kjøreplan for eksakte datoer.

Lønn og lønnskostnader

Lokal saksbehandler bistår med fastsettelse av lønn og beregninger av de totale lønnskostnadene som vil bli belastet dine midler/ditt prosjekt. Kostnadene består av følgende elementer:

 • Brutto timelønn fastsettes ihht den ansattes kvalifikasjoner (fullført Bachelor- eller Mastergrad).
 • Sosiale kostnader (feriepenger, pensjonsforsikring og arbeidsgiveravgift) utgjør 44 % som må legges til bruttosum for lønn.
 • Overhead: Når det søkes om eksterne midler til ansettelse av vitenskapelig assistent, skal overhead beregnes i søknadssummen. Overheadsats varierer med prosjekttype.

Lokale retningslinjer og skjema

Følgende enheter har utdypende retningslinjer og skjemaer for ansettelse av vitenskapelige assistenter:

Lønn

Lønnstrinn for vitenskapelige assistenter fastsettes av fakultetene og instituttene. 

For vitenskapelige assistenter