Retningslinjer for ansettelse av vitenskapelige assistenter ved IFIKK


Generelt om vitenskapelige assistenter

Før arbeidet kan begynne

 • Vitenskapelige assistenter må ha en kontrakt før de kan begynne med arbeidet. Prosjektleder må sende anmodningsskjema (word) til administrativ leder eller forskningsrådgiver senest 3 uker før arbeidet skal ta til.
 • Det er kun administrativ leder som kan agere som arbeidsgiver. Prosjektleder kan diskutere mulig oppdrag med en potensiell assistent, men prosjektleder kan ikke garantere ansettelse eller stillingskode.

Etter at timelønnkontrakten er underskrevet

 • Prosjektleder kontrollerer timeliste og passer på at timeantall ikke overstiger det som er avtalt og godkjent.
 • Timelister må leveres fortløpende, og senest innen tre måneder etter at arbeidet er utført. Merk: Timelister som er eldre enn tre måneder vil ikke bli utbetalt.

Forlengelse av kontrakt

 • Når kontrakt nærmer seg utløp, må det gis beskjed til administrativ leder eller forskningsrådgiver 2 uker før gammel kontrakt utløper.
 • Vitenskapelig assistent kan kun være ansatt i 2 år (samlet ansettelsestid), uavhengig av stillingsprosent.

Lønn og lønnskostnader

Satser

Kvalifikasjon Stillingskode Lønns-
trinn
Bachelorgrad 1019 44
Mastergrad 1020 51
Ph.d.* 1109 58

* Forsker-førstestilling

Lønnsberegning

 • Brutto timelønn: beregning av timelønn
 • Sosiale kostnader (feriepenger, pensjonsforsikring og arbeidsgiveravgift) utgjør 44 % som må legges til bruttosum for lønn.
 • Overhead: Når det søkes om eksterne midler til ansettelse av vitenskapelig assistent, skal overhead beregnes i søknadssummen. Overheadsats varierer med prosjekttype.

Pensjon

 • Pensjon utløses dersom man jobber mer enn 60 timer totalt per måned. Merk: Her skal alle ansettelsesforhold ved UiO regnes med.
 • Siden det ofte er vanskelig å forutse totalt timeantall per måned (flere arbeidsforhold ved UiO, flere oppgaver kommer til underveis), tar vi utgangspunkt i 44 % påslag for alle.

Månedslønn eller timelønn?

Månedslønn gjør ansettelsesforholdet mest oversiktlig for alle og skal vurderes ved ansettelse i mer enn 1-2 måneder i minst 20 %-stilling.
 

Publisert 12. nov. 2015 14:19 - Sist endret 17. nov. 2020 15:19