Retningslinjer for ansettelse av vitenskapelige assistenter ved IMK


Ansettelsesvilkår for vitenskapelige assistenter

 • En person kan jobbe som vitenskapelig assistent ved UiO totalt 24 måneder – uansett stillingsprosent og uansett sted ved UiO.
 • Stillinger med varighet over seks måneder, må utlyses. Unntaket er stillinger med en stillingsbrøk under 15 timer per uke, hvor det kan ansettes en vitenskapelig assistent for inntil ett år.
 • Oppgavene som legges til stillingen skal være relevante og kvalifiserende for arbeid innen akademia, men vitenskapelig assistentarbeid skal ikke kreve forskerutdanning.
 • Dersom det er rene forskeroppgaver, bør vedkommende ansettes som forsker (NB på varighet / omfang som nevnt ovenfor).
 • Dersom det er rene administrative oppgaver, bør vedkommende ansettes som sekretær (NB på varighet / omfang som nevnt ovenfor).
 • Personer med doktorgrad kan ikke ansettes som vitenskapelig assistent. Heller ikke personer som tidligere har vært ansatt i stipendiatstillinger kan jobbe som vit.ass.
 • Fulltidsstilling som vitenskapelig assistent utgjør ca 150 arbeidstimer per måned (normalarbeidstid = 37,5 timer per uke)
 • IMK er arbeidsgiver og forsker/forskergrupper er oppdragsgiver.
 • Vitenskapelige assistenter har de samme arbeidstakerrettigheter som alle andre ansatte ved UiO.
 • Oppdragsgiver har ikke myndighet til å signere arbeidskontrakter, men skal godkjenne timelister.

Før arbeidet kan begynne

Nettskjema for vitenskapelig assistent

Merk: Skjemaet må sendes senest 10 dager før ønsket oppstartdato. Dette er fordi det tar flere dager fra kontrakten er signert og registrert i systemet til personen får brukerkonto og alle nødvendige tilganger i UiOs nettverk.

Kontaktperson: Vani Naguleswaran

Praktiske forhold

 • Arbeidsplass: Fra og med høsten 2018 er det nesten ingen arbeidsplasser for vitenskapelige assistenter som jobber noen timer i uken. Ta kontakt med administrasjonen for mer informasjon. 
 • Vitenskapelige assistenter får upersonlig adgangskort (utlånskort) til IMK. Vitenskapelige assistenter som er ansatt for mer enn tre måneder i en fulltidssstilling, kan få personlig adgangskort. 
 • Det forventes at vitenskapelige assistenter bruker eget utstyr for å utføre arbeidet. IMK kan stille utstyret til disposisjon kun for tilnærmet fulltidsstillinger som varer over lengre tid. Ta kontakt med administrasjonen i god tid for å avklare dette. 

Økonomi

 • Enkeltforskere og forskergrupper kan søke om ansettelse av vitenskapelig assistent for blant annet driftsmidler, småforskmidler, prosjektmidler etc.
 • Arbeidskontrakt med vitenskapelig assistent kan ikke inngås før tiltaksnummer eller prosjektnummer for lønnsmidlene er avklart.
 • En vitenskapelig assistent kan lønnes fra ulike tiltak og prosjekter, men det må inngås egen kontrakt for hvert tiltak eller prosjekt (inntil 100 % stilling).
 • Flere forskere kan gjerne gå sammen om ansettelse av vitenskapelig assistent - da er det viktig at oppdragene koordineres og totalarbeidsmengden avklares og avtales skriftlig på forhånd.
 • Se beregning av lønnskostnader under.

Oppfølging av timekontrakter

 • Prosjektleder kontrollerer timeliste og passer på at timeantall ikke overstiger det som er avtalt og godkjent.
 • Timelister må leveres fortløpende, og senest innen tre måneder etter at arbeidet er utført. Merk: Timelister som er eldre enn tre måneder vil ikke bli utbetalt.

Forlengelse av kontrakt

 • Når kontrakt nærmer seg utløp, må det gis beskjed til administrativ leder eller økonomikonsulent, og ikke senere enn 2 uker før gammel kontrakt utløper.
 • Vitenskapelig assistent kan kun være ansatt i 2 år (samlet ansettelsestid), uavhengig av stillingsprosent.

Lønn og lønnskostnader

Økonomikonsulenten hjelper til med beregning av kostnader og timetall.

Satser

Kvalifikasjon Stillingskode Lønnstrinn
Bachelorgrad 1019 44
Mastergrad 1020 51

Lønnsberegning

 • Brutto timelønn: beregning av timelønn
 • Sosiale kostnader (feriepenger, pensjonsforsikring og arbeidsgiveravgift) utgjør 44 % som må legges til bruttosum for lønn.
 • Overhead: Når det søkes om eksterne midler til ansettelse av vitenskapelig assistent, skal overhead beregnes i søknadssummen. Overheadsats varierer med prosjekttype. Dersom du er usikker, sjekk med økonomikonsulent/prosjektkontroller.

Pensjon

 • Pensjon utløses dersom man jobber mer enn 60 timer totalt per måned. Merk: Her skal alle ansettelsesforhold ved UiO regnes med.
 • Siden det ofte er vanskelig å forutse totalt timeantall per måned (flere arbeidsforhold ved UiO, flere oppgaver kommer til underveis), tar vi utgangspunkt i 44 % påslag for alle.
Publisert 14. nov. 2015 12:48 - Sist endret 17. nov. 2020 15:20