Retningslinjer for ansettelse av vitenskapelige assistenter ved ISV

Ønsker du å hyre inn en vitenskapelig assistent ved Institutt for statsvitenskap? Her kan du lese hvordan du går fram.


Arbeidskontrakt

Alle som utfører arbeid ved ISV skal ha arbeidsavtale og lønnes etter instituttets satser for vitenskapelige assistenter avhengig av utdannelse og eventuelt kompetanse.

Merk: ISV har tatt i bruk UiOs helelektronisk bilagslønnsløsning innen forskning. Dette innebærer at papirkontrakter til vitenskapelige assistenter er erstattet med elektroniske kontrakter.

Send forskningsrådgiver Ilze Gehe følgende informasjon i god tid før arbeidet starter:

 • Navn på den som skal ansettes, og hans/hennes høyeste fullførte utdanning (bachelor eller master) 
 • Start- og sluttdato for arbeidet (hvis du er usikker, kan du oppgi omtrentlige datoer)
 • Overslag over hvor mye assistenten skal arbeide (omtrentlig)
 • Hvor lønnsmidlene skal tas fra (driftsmidler, småforsk eller eksterne prosjektmidler)

Timelister

 • Assistenten må føre timelister (excel) over arbeidet hun eller han utfører. Listene attesteres av prosjektleder og sendes til Ilze Gehe på epost eller legges i hennes hylle.
 • Timelister må leveres fortløpende, og senest innen tre måneder etter at arbeidet er utført. Merk: Timelister som er eldre enn tre måneder vil ikke bli utbetalt.

Lønn og lønnskostnader

Satser

Kvalifikasjon Stillingskode Lønns-
trinn
Bachelorgrad 1019 35
Mastergrad 1020 51

Lønnsberegning

 • Brutto timelønn: beregning av timelønn
 • Sosiale kostnader (feriepenger, pensjonsforsikring og arbeidsgiveravgift) utgjør 44 % som må legges til bruttosum for lønn.
 • Overhead: Når det søkes om eksterne midler til ansettelse av vitenskapelig assistent, skal overhead beregnes i søknadssummen. Overheadsats varierer med prosjekttype.

Pensjon

 • Pensjon utløses dersom man jobber mer enn 60 timer totalt per måned. Merk: Her skal alle tilsettingsforhold ved UiO regnes med.
 • Siden det ofte er vanskelig å forutse totalt timeantall per måned (flere arbeidsforhold ved UiO, flere oppgaver kommer til underveis), tar vi utgangspunkt i 44 % påslag for alle.

Månedslønn eller timelønn?

Månedslønn gjør tilsettingsforholdet mest oversiktlig for alle og skal vurderes ved tilsetting i mer enn 1-2 måneder i minst 20 %-stilling.
 

Publisert 14. nov. 2015 15:03 - Sist endret 10. juli 2019 10:34