Retningslinjer for ansettelse av vitenskapelige assistenter ved PSI

Ønsker du å hyre inn en vitenskapelig assistent ved Psykologisk institutt? Her kan du lese hvordan du går frem.


Arbeidsoppgaver og kvalifikasjonskrav

 • Som vitenskapelig assistanse/forskningsstøtte regnes f.eks. hjelp til ferdigstilling (redigering, layout, referanselister etc.) av bøker, notater etc., samt arbeid med datainnsamling og registrering.

 • Stillingen som vitenskapelig assistent skal gi innsikt i vitenskapelig arbeid og metode. Arbeidsoppgavene skal ligge på et akademisk nivå. I tilknytning til dette kan vedkommende pålegges undervisning, laboratoriearbeid og tilsvarende arbeid.

 • Arbeidet skal ikke kreve forskerutdanning. Stillingen kan ikke besettes av personer som tidligere har vært ansatt i stipendiatstilling eller har oppnådd tilsvarende kompetanse.

 • Alle som skal motta lønn fra PSI trenger en arbeidskontrakt som må utstedes før arbeidet starter opp.

Rutiner for tilsetting av vitasser ved PSI

UiO har vedtatt et nytt personalreglement som er gjeldende fra 1. juli 2019: https://www.uio.no/om/regelverk/personal/overordnet/personalreglement.html

Det er nå krav om å utlyse alle stillinger som strekker seg over mer enn 6 måneder, uansett hvilken stillingsbrøk eller timetall per uke stillingen har.

For å kunne oppfylle lovverkets krav om kunngjøring av stillinger må vi derfor organisere vitass-virksomheten ved PSI på en annen måte.

 1. Det opprettes en utvidet pool med vitasser ved PSI. Dette er personer som stort sett er tilsatt i 20 % stillinger for å bidra med arbeid innen et spesifikt område. Disse områdene er, i tillegg til labassistanse, bistand til datainnsamling (utvikling av spørreskjema med mer), forberedelse av data for analyser, intervjuer, transkribering, rekruttering, koordinering, programmering, annet praktisk prosjektarbeid etc.
 2. I stedet for at forskere tilsetter egne vitasser, kan de kjøpe tjenester fra poolen av vitasser med sine driftsmidler eller tildelte avdelingsmidler.
 3. Vitass-stillingene lyses ut en gang i året, og personene som får stillingene tilsettes for to år av gangen. Det vil bli mulig for forskere å melde inn behov for kompetanse til de som har stillingene i forkant av hver utlysning.
 4. Det vil fortsatt være mulig å tilsette uten utlysning, men bare i stillinger under 6 måneder. Disse stillingene vil ikke bli forlenget. Dette skal kun skje etter at det er gjort en vurdering av om vitassene i instituttets pool av vitasser kan hjelpe.
 5. Hvis det skal tilsettes vitasser i store stillingsbrøker på eksterne prosjekter, må de lyses ut utenom denne rutinen.

Timelister

 • Assistenten må føre timelister over arbeidet som utføres. Listene attesteres av den som har engasjert assistenten og leveres til økonomikonsulenten for utbetalingen.

 • Timelister må leveres fortløpende, og senest innen tre måneder etter at arbeidet er utført. Merk: Timelister som er eldre enn tre måneder vil ikke bli utbetalt.

 • Utbetaling av timelister foretas normalt i midten og i slutten av måneden, se kjøreplan. Assistentene bør derfor gjøres oppmerksom på at de ikke  kan regne med å motta lønn umiddelbart etter at ha levert timelistene.

Lønn og lønnskostnader

Satser fra 1.1.2019

Kvalifikasjon Stillingskode Lønnstrinn
Bachelorgrad 1019 43
Mastergrad 1020 51

Lønnsberegning

 • Brutto timelønn: beregning av timelønn
 • Sosiale kostnader (feriepenger, pensjonsforsikring og arbeidsgiveravgift) utgjør 44 % som må legges til bruttosum for lønn.
 • Overhead: Når det søkes om eksterne midler til ansettelse av vitenskapelig assistent, skal overhead beregnes i søknadssummen. Overheadsats varierer med prosjekttype.

Pensjon

 • Pensjon utløses dersom man jobber mer enn 60 timer totalt per måned. Merk: Her skal alle tilsettingsforhold ved UiO regnes med.

 • Siden det ofte er vanskelig å forutse totalt timeantall per måned (flere arbeidsforhold ved UiO, flere oppgaver kommer til underveis), tar vi utgangspunkt i 44 % påslag for alle.

Månedslønn eller timelønn?

Månedslønn gjør tilsettingsforholdet mest oversiktlig for alle og skal vurderes ved tilsetting i mer enn 1-2 måneder i minst 20 %-stilling.

Publisert 14. nov. 2015 15:40 - Sist endret 9. okt. 2019 11:13