Merknadssaker til universitetsstyrets tilsettingsutvalg

Ved saker som er delegert til fakultetene har universitetsstyrets tilsettingsutvalg en tilsyns- og kontrollfunksjon.

Hvis en eller flere søkere har merknader til saksbehandlingen i en tilsettingssak som er delegert fra universitetsstyrets tilsettingsutvalg til fakultetene, skal saken etter visse prosedyrer oversendes til utvalget.

Dette følger av Regler for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger § 14 nr 2 c (2).

Hvilke merknader skal oversendes?

Bestemmelsen gjelder kun ved begrunnede merknader til saksbehandlingen. Kommentarer til skjønnet i den faglige vurderingen omfattes ikke.

Eksempler på saksbehandlingsfeil:

  • Feil sammensetning av sakkyndig komite
  • Inhabilitet
  • Manglende oppfølging av bestemmelser om kjønnsrepresentasjon og minoriteter

Hvis det er uklart om saken bør oversendes kan man rådføre seg med sekretariatet for universitetsstyrets tilsettingsutvalg.

Merknader som er avklart med søkeren trenger ikke å oversendes til tilsettingsutvalget.

Når skal saken sendes?

Kopi av merknaden og en orientering om fakultetets behandling av saken sendes automatisk og uten ugrunnet opphold til universitetsstyrets tilsettingsutvalg. Utvalget vil på dette grunnlaget avgjøre om det vil ta saken opp til behandling.

Tilsettingsutvalgets tilsynsrolle som kontrollorgan gjelder både før og etter at tilsettingsvedtak er fattet, men for å ivareta reell påvirkningsmulighet bør sakene oversendes før vedtak er fattet. Bestemmelsen er med andre ord ikke begrenset til kommentarrunden som søkerne har i forbindelse med den sakkyndige vurderingen, og som hovedsakelig er av faglig karakter.

 

Publisert 24. juni 2014 09:15 - Sist endret 9. okt. 2015 17:24