Oversendelse av bedømmelse

Type U
Tittel i ePhorte Oversendelse av bedømmelse
Avsender Saksbehandler
Mottaker Søkerne
PV + hjemmel Ofl. § 25 (lovdata.no)
Leder  
Saksbehandler  
Standardtekst/annet Oversendelse av bedømmelse til søkerne  (word) - engelsk
Merknad til saksbehandling

Søkerne gis 14 dagers frist til å komme med merknader, jf Regler for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger § 10

Publisert 24. juni 2014 09:14 - Sist endret 19. okt. 2016 13:52