A-meldingen

Fra og med 1. januar 2015 innføres det en ny rapporteringsordning for alle arbeidsgivere og andre opplysningspliktige. Rapportering av lønns- og ansettelsesforhold til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå (SSB) skal heretter samles i én felles månedlig innrapportering, kalt A-meldingen.

Hva betyr rapportering av A-meldingen for UiO?

 • For enhetene vil denne rapporteringen medføre små endringer i kontraktsmalene.
 • Eksisterende rutiner for lønn og personal forblir uendret.
 • Seksjon for lønn (SL) innhenter data som tidligere gjennom lønns- og personalsystemet SAP, og rapporterer inn A-meldingen.
 • Det skal rapporteres inn to nye informasjonstyper i A-meldingen:
 1. Yrkeskoder (standard for yrkesklassifisering) som kobles til stillingskode
 2. Passnummer som alternativ person-ID for arbeidstakere uten norsk fødsels- og personnummer. Dette krever noen små endringer i kontraktsmalene for fast- og bilagslønnede ansatte.

Yrkeskoder

 • A-meldingen krever at alle stillingskoder (SKO) skal kobles til en yrkeskode i rapporteringen. Hvilken yrkeskode en stilling skal ha, bestemmes av arbeidsoppgavene. Denne informasjonen vil kun bli brukt av SSB.
 • UiO har utarbeidet en oversikt over gjeldende yrkeskoder og tilhørende stillingskoder.
 • Yrkeskoden skal svare til konkrete arbeidsoppgaver, ikke den ansattes utdanning, type ansettelsesforhold, kontrakt, lønn eller bransje.
 • For de fleste stillinger vil det være et én-til-én forhold mellom yrkeskode og stillingskoder. Men for enkelte tekniske og administrative stillinger vil det være ulike alternativ for yrkeskoder knyttet til stillingskode. For eksempel kan ansatte med stillingskode førstekonsulent jobbe innen studieadministrasjon, forskningsadministrasjon eller personal. Da må det knyttes riktig yrkeskode til stillingskoden slik at det kommer frem hvilket arbeidsfelt den ansatte har. Dette kommer tydelig frem i alternativene i UiOs oversikt.
 • I enkelte tilfeller kan det være vanskelig å finne en yrkeskode som passer til stillingskoden. Enhetene bes da ta kontakt med Seksjon for lønn (e-post) som kan bistå med å finne rett kode, eventuelt be SSB opprette alternativ yrkeskode dersom behovet ved UiO ikke dekkes av deres eksisterende liste. Dette vil være unntakstilfeller da de fleste stillingskoder skal dekkes av UiOs gjeldene oversikt.

Passnummer som alternativ person-ID

 • Utenlandske ansatte uten norsk fødsels- og personnummer må registreres med passnummer og utstedelsesland.
 • Dette innebærer en forenkling av ansettelse av utenlandske arbeidstakere. Gjestebrukerskjemaet skal ikke lenger sendes inn.
 • En del utenlandske ansatte er registrert i UiOs systemer med fiktive personnummer fordi de ikke har hatt norsk fødsels- og personnummer når de ble registrert, eller fordi de jobber for UiO fra utlandet. For å kunne rapportere på A-ordningen må alle ansatte registreres med fødsels- og personnummer, eller med passnummer.

Endringer i kontraktsmaler

 • Alle kontraktsmaler for fast- og bilagslønnede ansatte er oppdatert i tråd med de nye kravene:
 • Fra nå av skal disse nye malene benyttes ved alle nyansettelser.
 • Fra 1.1.2015 vil kontrakter på utgåtte maler bli returnert av Seksjon for lønn.
Publisert 20. nov. 2014 10:33 - Sist endret 9. okt. 2015 17:24