Årshjul for kvalitetssikring av innhold på fakultetets og institutters enhetssider

Å jobbe med å oppdatere innhold under fakultetets enhetssider på For ansattesidene gjøres kontinuerlig som en del av nettarbeidet som er tillagt nettredaktører og innholdsansvarlige ved fakultet og institutt.

I tillegg setter vi av tid to ganger i året til en grundigere gjennomgang av innholdet.

Målet er at alt innhold som ligger publisert og er i bruk skal være oppdatert. Dersom vi også avpubliserer innhold som ikke lenger brukes/besøkes, sparer det oss for uoppdatert innhold og uoversiktlige lenkerapporter.

Rutinen

To ganger i året, før sommer og før årets slutt, gjennomgås følgende:

Aktueltmappen

Lenkebrudd: Lenkebrudd i aktueltsaker og nyhetsbrev som nylig er publisert skal korrigeres. Lenkebrudd i eldre saker som ligger publisert korrigeres dersom innholdet fortsatt regnes som relevant. Hvis ikke avpubliserer du saken.

Avpublisere: Saker avpubliseres hvis saken er gammelt nytt og av liten interesse. Nyhetssaker og nyhetsbrev som har ligget publisert lenger enn tre måneder avpubliseres som hovedregel, dersom den enkelte sak ikke fortatt er særlig relevant. Nyhetssaker og - brev fra foregående år skal som hovedregel være avpublisert.

Struktur: Vurder om undermappene er organisert hensiktmessig, og gjør nødvendige endringer. Å avpublisere innhold samt å holde oversikt over innhold er enklere dersom man benytter årsmapper, eventuelt også månedsmapper. Merk: Dersom innhold i publiserte undermapper ikke automatisk feedes opp til personalisert For ansatt-side må Usit endre feeden slik at ny mappe inkluderes.

Dersom eldre saker som er avpublisert etterspørres av enkeltpersoner kan de få tilgang via å henvende seg til sin nettredaktør.

Arrangementsmappen

Lenkebrudd: Lenkebrudd i arrangementer korrigeres dersom arrangementet fortsatt regnes som relevant, det vil i hovedsak si kommende og pågående arrangementer.

Avpublisere: Arrangementsomtaler som har liten verdi etter at arrangementet er avsluttet, samt arrangementer som har ligget publisert lenger enn tre måneder avpubliseres. Arrangementer fra foregående år skal som hovedregel være avpublisert. Dersom eldre saker etterspørres av enkeltpersoner kan de få tilgang via å henvende seg til sin nettredaktør.

Struktur: Vurder ved årest slutt om undermappene er organisert hensiktmessig, og gjør nødvendige endringer. Å avpublisere arrangementer samt å holde oversikt over innhold er enklere dersom man benytter årsmapper, eventuelt også månedsmapper.

Andre undermapper under enhetssidene på instituttnivå

Det varierer mellom instituttene hvor mye som ligger her. Avpubliser hovedmapper (menypunkter) som ikke har innhold. Du kan re-publisere senere ved behov.

Gå igjennom innhold og tekster i undermapper og vurder om innholdet fortsatt er korrekt og relevant. Jobb med dårlige/upresise tekster, sørg for at informasjonen er korrekt og rett brutte lenker. Deleger dette til innhold-ansvarlige for de enkelte temaer dersom dette ikke er deg, men sjekk at kvalitetssikringsarbeidet blir fulgt opp. Avpubliser dersom innholdet ikke lenger er til nytte for noen.

Vær portvakt: Vurder om eventuell sensitiv informasjon trenger ligge publisert og om dette er korrekt lesebegrenset. Pass på at vi ikke utvikler et nytt intranett i intranettet. Innhold av typen Arbeidsstøtte o.l. skal bo på sentrale sider dersom ikke dispensasjon er gitt fra sentralt hold.

Andre undermapper under enhetssiden på fakultetsnivå

Tilsvarende gjelder som for rutinen for enhetssidene på instituttnivå. Men på grunn av innholdets art og omfang er det her særlig nødvendig at innhold-ansvarlige tar ansvar for å følge rutinen i det daglige.

Nettredaktør: Sjekk om alt stoff har en dedikert innholdseier og at vedkommende er kjent med sitt ansvar for å holde dette oppdatert. Orienter om rutinen. Bistå dem dersom de trenger nettfaglige råd eller opplæring.

Vurder om mappestrukturen på enhetssiden fortsatt er hensiktsmessig, og vurder om nye menypunkter bør opprettes dersom innhold skal publiseres som ikke passer under nåværende menyer.

Vær portvakt: Pass på at vi ikke utvikler et nytt intranett i intranettet. Innhold av typen Arbeidsstøtte o.l. skal bo på sentrale sider dersom ikke dispensasjon er gitt fra sentralt hold.

Innhold-ansvarlige: Gå igjennom tekster og filer i mapper og undermapper, og vurder om innholdet fortsatt er korrekt og relevant. Jobb med dårlige/upresise tekster, sørg for at informasjonen er korrekt og oppdatert, og rett brutte lenker.

Vurder om eventuell sensitiv informasjon trenger ligge publisert og om dette er korrekt lesebegrenset.

Avpubliser utdatert/gammelt innhold som ikke lenger gjelder. Gamle årstallsmapper med innhold som ikke lenger oppsøkes av ansatte kan avpubliseres. Innholdet kan hentes frem og gjøres tilgjengelig av innholdseier senere, dersom noen skulle ha behov for tilgang.

Hvem er innhold-ansvarlig for fakultetets enhetssider?

Administrative nettverk:

 • FANE JUS: Her er det ikke publisert nytt innhold siden 2015, er dette ikke lenger i bruk?
 • Nettredaksjonen: Jorunn Kanestrøm
 • Studieinformasjonsnettverket: Egil Jahren

Interne plandokumenter:

 • Skriveplan forskningsnyheter: Jorunn Kanestrøm
 • Søke ekstern forskningsstøtte: Egil Jahren

Administrative prosjekter:

 • Formidlingsutvalget: Jorunn Kanestrøm
 • Samlet arealløsning i sentrum: Steinar H. Myre
 • Digital Hjemmeeksamen: Odd Erik Pedersen
 • Kompetansebehov 2016: Egil Jahren
 • Ny opptaksløsning: Odd Erik Pedersen
 • Undervisningsressurser: Egil Jahren

Arbeidsområder:

 • Interne sider for Infosenteret: Christine Ødegård Steen
 • Oppgavetekster - arbeidsområde for oppgaveutvalg (Sensorportalen): Eksamensseksjonen/Odd Erik Pedersen
 • Interne IT-rutiner: Odd Erik Pedersen
 • Ledelses- og utvalgsmøter: Sekretærene på fakultetet.

Ledelses- og utvalgsmøter

De enkelte utvalgssekretærer.

 

(Innhold JUS har ansvar for som ligger under Arbeidsstøtte o.l. på sentrale sider følger egne rutiner som er definert sentralt.)

 

 

Av Jorunn Kanestrøm
Publisert 6. des. 2016 10:48 - Sist endret 9. des. 2016 13:56