Retningslinjer nett

Veilederen gir oversikt over alle informasjonskanaler vi i studieadministrasjonen kan bruke når vi skal informere (gi beskjeder til) grupper av studenter. Veilederen viser hvilke kanaler som egner seg best i ulike situasjoner.