Retningslinjer for oppsett av rettigheter på uio.no

Alle enheter skal bruke samme navnekonvensjon for rettighetsgrupper på nettstedet.

Nettgrupper brukes til å definere rettigheter. Disse nettgruppene kan administreres av nettredaktør via brukerinfo.uio.no eller bofh.

Bruk grupper, ikke enkeltpersoner

Enkeltbrukere bør ikke ligge med egne rettigheter på åpne nettsider, og nettredaktøren på det enkelte fakultet og institutt er ansvarlig for å se til at det blir opprettet hensiktmessig med nettgrupper.

På grunn av fare for feilsletting og sensitiv informasjon på avveie i forbindelse med rot med rettigheter, bør så få som mulig ha admin-tilgang i Vortex. For de alle fleste som skal publisere, holder det med skrivetilgang. Men uten administrasjonsrettigheter kan du ikke lukke eller adgangsbegrense et område. Så for forskningsprosjekter og semester-sider på emner bør antageligvis den som skal publisere ha alle rettigheter.

UiOs nettredaktør har alle rettigheter

UiOs nettredaktør (nettgruppe: webredaktor-uio) skal ha full tilgang til alle åpne nettsider på uio.no, og til alle som er adgangsbegrenset til UiO-ansatte.

Fakultetet skal ha en nettredaktør (nettgruppe er for eksempel nettredaktor-hf) som skal ha full tilgang til alle åpne nettsider på fakultetets nettsted, og til alle sider der som er adgangsbegrenset til alle UiO-ansatte. I denne nettgruppen ligger webredaktor-uio som meta-medlem og moderator-tilgang. Ved behov kan det opprettes egne nettgrupper for institutter (for eksempel nettredaktor-hf-iln), og her skal da nettredaktor-fak ligge som meta-medlem.

Både UiOs nettredaktør og fakultetets nettredaktør skal på denne måten ha admin-tilgang til alle åpne nettsider til enheten. Dersom disse ikke har tilgang og ikke blir gitt det på forespørsel, kan USIT gå inn med systembruker og endre rettighetene.

Lukkede sider

Hvis ingen utenfor UiO kan eller bør kunne lese innholdet på nettsider, bør du dersom det er mulig, gi alle brukere ved uio (nettgruppe: alle@uio.no) eller alle tilsatte ved uio (nettgruppe: uio-tils) lesetilgang. Hensikten er at UiO-ansatte kan nyttiggjøre seg informasjon fra andre enheter.

Hvis du må adgangsbegrense sider til en enhet, kan du gi lesetilgang til dens ansatte ved å bruke grupper fra SAP, basert på stedkode (eksempel: meta-ansatt-352400).

Dersom du må adgangsbegrense sidene til færre, kan du bruke andre nettgrupper. Legg helst ikke inn enkeltbrukere.

Skal tilgang for lokal nettredaktør fjernes, skal dette avklares i forkant.

Publisister på fakultetet

Det er hensiktsmessig å opprette nettgrupper til bruk for publisister ved fakultetet. Disse vil da ligge med skriverett i vortex. Du bør ikke lage et for komplisert regime for disse nettgruppene, ettersom det kan bli tungt å vedlikeholde. Siden det til enhver tid er mulig å se hvem som har gjort de siste endringer i en fil eller mappe, er erfaringen at de fleste brukere ikke endrer filer de ikke skal.

Her skisseres en løsning der vi skiller både mellom fakultet og institutt samt administrativt og vitenskapelig ansatte. Enheten kan selv vurdere om man trenger hele dette skillet.

Administrativt ansatte som skal redigere på fakultetets nettsider, bortsett fra instituttsider, kan ligge i nettgruppen. Eksempel på nettgruppe: publisist-hf-adm. Vitenskapelig ansatte som skal publisere på samme område skal ligge i en gruppe, eksempelvis publisist-hf-vit.

Navnekonvensjoner

For institutter brukes følgende navnekonvensjoner:

  • Administrativt ansatte: publisist-fak-inst-adm (eksempel: publisist-hf-iln-adm)
  • Vitenskapelig ansatte: publisist-fak-inst-vit (eksempel: publisist-hf-iln-vit)

I mange tilfeller kan det være hensiktsmessig å legge gruppen for adminstrativt ansatte som METAMEDLEM (group) av gruppen for vitenskapelige ansatte. Dersom man ikke ønsker å skille mellom vitenskapelig og administrativt ansatte, kan nettgruppen kalles: publisist-fak og evt. publisist-fak-inst.

Forskningsprosjekter og andre mapper nede i strukturen

Dersom du skal opprette for eksempel en prosjektmappe på nettstedet, kan det være hensiktsmessig at denne har egne rettigheter, og at prosjektleder får admin-tilgang til denne mappa.

Opprett en nettgruppe for de som skal publisere i denne mappen. Her må prosjektledere og nettredaktør sammen gjøre en vurdering om det er hensiktmessig å legge til enkeltbrukere med skrive  og leserett eller om ny nettgruppe skal etableres.

Oversikt over detaljer for alle nettgruppene

Nedenfor finner du spesifikasjoner for de forskjellige nettgruppene som er anbefalt brukt. Data fra denne oversikten kan brukes av Lokal-IT ved bestilling av nettgrupper i bofh.

Oppdater nettgruppene på brukerinfo.uio.no, men husk: enkeltmedlemmer må legges inn som 'account', ikke 'person'.

UiO.no

NAVN: webredaktor-uio (bruker fremdeles gammel navnestandard)
MODERATOR (owner): webredaktor-uio-drift
BESKRIVELSE: UiOs nettredaktører i LOS
TILGANG: admin-tilgang til alle åpne websider på uio.no

Fakultetsredaktør-gruppe

NAVN: nettredaktor-fak
MODERATOR (owner): webredaktor-uio og Lokal-IT
BESKRIVELSE: Webredaktør for www.fak.uio.no. + ev. institutt-webredaktører.
TILGANG: Admintilgang til alle åpne sider under fak.uio.no
METAMEDLEM (group): webredaktor-uio
KOMMENTAR: Dette ville være liknenede grupper for: webredaktor-tf, webredaktor-hf, nettredaktor-sv, nettredaktor-matnat, webredaktor-odont, nettredaktor-med.

Instituttredaktør-gruppe

NAVN: nettredaktor-fak-inst
MODERATOR (owner): nettredaktor-fak
BESKRIVELSE:Webredaktør for www.fak.uio.no/inst/.
TILGANG: Admintilgang på instituttets sider.
METAMEDLEM (group): nettredaktor-fak (webredaktor-uio)
KOMMENTAR: Fakultetet bestemmer selv om de vil ha egne nettredaktører på instituttene, eller om de vil kun ha en felles gruppe for hele fakultetet. Det blir ev. tilsvarende lister per institutt.

Publisist-gruppe på fakultet (adm)

NAVN: publisist-fak-adm
MODERATOR (owner): nettredaktor-fak
BESKRIVELSE: Administrativt ansatte som skal publisere på fak.uio.no
TILGANG: Skrivetilgang på fakultetets sider
METAMEDLEM (group): nettredaktor-fak

Publisist-gruppe på fakultet (vit)

NAVN: publisist-fak-vit
MODERATOR (owner): nettredaktor-fak
BESKRIVELSE: Vitenskapelig ansatte som skal publisere på fak.uio.no
TILGANG: Skrivetilgang på deler av fakultetets sider
METAMEDLEM (group): nettredaktor-fak og ev. publisist-fak-adm

Publisist-gruppe på institutt (adm)

NAVN: publisist-fak-inst-adm
MODERATOR (owner): nettredaktor-fak-inst (NB: sjekke om da nettredaktor-fak Lokla-IT implisitt er moderator)
BESKRIVELSE: Administrativt ansatte som skal publisere på fak.uio.no/inst/
TILGANG: Skrivetilgang på instituttets sider
METAMEDLEM (group): nettredaktor-fak-inst (NB: sjekke om da nettredaktor-fak og webredaktor-uio implisitt er metamedlem)

Publisist-gruppe på institutt (vit)

NAVN: publisist-fak-inst-vit
MODERATOR (owner): nettredaktor-fak-inst
BESKRIVELSE: Vitenskapelig ansatte som skal publisere på fak.uio.no/inst/
TILGANG: Skrivetilgang på deler av instituttets sider
METAMEDLEM (group): nettredaktor-fak-inst og ev. publisist-fak-inst-adm

Publisert 14. mars 2014 14:21 - Sist endret 9. okt. 2015 17:26