Nettarbeid i LOS

Nettredaktør ved UiO er også nettredaktør for alle enheter i LOS, unntatt EA og USIT.

Organisering av nettarbeidet i LOS

Organisering av nettarbeid i LOS bygger på følgende prinsipper:

  • Linjeledere som er faglig ansvarlig for innhold på nettsidene har ansvar for å sørge for at innholdet er korrekt og oppdatert.
  • Seksjon for kommunikasjon i AKS ivaretar rollen som nettredaktør for uio.no. Nettredaktør har ansvar for redaksjonell styring, planer, nyutvikling etc i LOS. I tillegg har nettredaktør ansvar for å forvalte standarder, rammeverk og prinsipper for nettarbeidet ved UiO, for utvikling av uio.no i tråd med utviklingen på fagfeltet, for statistikk og analyse, opplæring og rådgiving.

Organisatorisk er dette løst gjennom at:

  • Nettmedarbeidere i LOS som jobber kun med nett, er samlet i Avdeling for kommunikasjon of samfunnskontakt, i Seksjon for kommunikasjon.
  • Nettredaktør har kontakt med ledere og innholdseiere i de andre LOS-enhetene om planer og mål, og bistår med produksjon av innhold ut fra felles prioriteringer i LOS, eller prioriteringer i enheten.
  • Alle enheter i LOS er innholdseiere for sine felt. Medarbeidere som har ansvar for innhold på nettsidene har ansvar for å sørge for at innholdet er korrekt og oppdatert. Hvis behov, får de støtte til publisering av nettredaktør.
  • Alle innholdseiere må involvere nettredaktør når endringer skal gjøres, slik at vi kan sikre at det ikke er i konflikt med innhold som andre har ansvar for, og som er publisert andre steder på UiOs nettsted, at strukturen blir brukervennlig etc.
  • USIT og EA har i dag egne nettressurser til oppdatering av nettsider. AKS har likevel ansvar for at deres behov tas med i prioriteringer og planer, og bistår med nytuvikling for disse enhetene.

Rollebeskrivelse for nettredaktør i LOS (unntatt EA og USIT)

Nettredaktør i LOS har to ganger i året møter med ledelsen i de ulike enhetene i LOS. Agenda for møtet: ressurser, hvem publiserer hvor, behov for nyutvikling og oppdatering, oppfølging av pågående prosjekter, evaluering av samarbeidet. Ut over dette har ledelsen og nettredaktør løpende kontakt ved behov.

Se oversikt over hvem som er redaktør for hvilken enhet i LOS.

Ut over at hver enhet har sin dedikerte nettredaktør, har vi noen som er overordnet ansvarlige for noen tema:

Alle tema som både berører ansatte og eksterne brukere ses i sammenheng. Tema som går på tvers av enheter, må ses i sammenheng. Nettredaktør har ansvar for å involvere andre enheter når det er nødvendig.

Myndighet og ansvar

Se de generelle rollebeskrivelsene for UiOs nettredaktører

Publisert 27. juni 2016 11:10 - Sist endret 22. okt. 2020 10:08