Oppgaver for UiOs nettredaktør

Lede UiOs nett-redaksjon, planlegge UiOs nett-arbeid og følge opp leverandører

 1. Lede UiOs nettredaksjon. Tema: planer, vedlikehold, kompetanseheving, behov, sentrale retningslinjer og rutiner etc.
 2. Utarbeide planer for nettstedet og rapportere i henhold til de.
 3. Lage oppdateringsplaner for prioriterte oppgaver felles for enhetene.
 4. Kartlegge behov fra enhetene.
 5. Forankre anbefalinger og avgjørelser i nettredaksjonen.
 6. Sørge for at anbefalinger fra nettredaksjonen følges opp og at aktiviteter blir gjennomført.
 7. Inngå rammeavtaler for leveranser til UiOs nettsted.
 8. Utarbeide bestillinger for leveranser til nettstedet og følge opp leverandørene.
 9. Besvare og følge opp e-poster som kommer til nettredaktor@uio.no.
 10. Budsjettansvar. Foreslå budsjett for oppgaver knyttet til fellesløsninger for nettstedet.
 11. Se til at det jevnlig blir gjennomført evalueringer, ved hjelp av statistikk, brukerundersøkelser og annet.
 12. Eventuelle markedsføringsaktiviteter rundt nettstedet.
 13. Statistikk
 14. Motta og prioritere utviklingsbehov av Vortex i samarbeid med leder av Vortex.

Innholdsproduksjon, rådgivning og forankring sentralt og lokalt

 1. Produsere nytt innhold og nye nettsider i tråd med konseptet eller UiOs mål
 2. Rådgi hvis nytt innhold skal lages av publisister på enhetene. Spørre hvorfor og for hvem, og rådgi på hvordan nettsiden(e) skal bygges opp. Kvalitetssikre at det som publiserer følger retningslinjene.
 3. Ha jevnlig kontakt med UiOs kommunikasjons- og linjeledelse. Tema: ressurs-spørsmål, strategi og hvordan nettet kan bidra i å oppfylle den, årsplaner + evt. annet. Hvordan brukes nettsidene best mulig for å oppnå enhetens kommunikasjonsmålsetninger? Hvordan understøtter nettet enhetenes kommunikasjonsmål?
 4. Rådgi ledelsen på hvordan nettet best kan bidra til at UiOs mål blir oppfylt og på hvilke brukeroppgaver som er viktigst å tilfredsstille.
 5. Ha jevnlig kontakt med studieweb-redaktør for å samkjøre formidling.

Avpubliser, slett eller oppdater innhold

 1. Initiere rutiner for avpublisering av utdatert innhold, eller innhold som ikke skal ligge på nettstedet lenger. Lage egne rutiner på å holde kontroll på hva som skal fjernes eller arkiveres når på uio.no.
 2. Følg opp at innholdet til en hver tid er korrekt. Jevnlige oppdateringsrutiner er nødvendige, og minst en gang i året må alt innhold kvalitetssjekkes. Noe må kvalitetssikres langt oftere, avhengig av informasjonstype. Nettredaktør må gjøre jobben selv, eller gi oppdrag til publisister på enheten om oppdateringen.
 3. Lag egne oppdaterings og vedlikeholdsrutiner for LOS, unntatt EA og USIT.

Sikre at alt innhold følger retningslinjene og er kvalitetssikret

 1. Utarbeide og vedlikeholde retningslinjer for nettpubliseringsarbeidet ved UiO i tråd med UiOs strategiske mål og ambisjoner og prioriteringer.
 2. Sørge for at retningslinjene er oppdaterte og justerte når det er behov for det, slik at de er i takt med kravene som til en hver tid stilles til et tidsriktig nettsted.
 3. Gjøre retningslinjene kjent i organisasjonen.
 4. Følge opp rapportene om uio.no angående: lenkefeil, html-validering, filnavn, bilde-brudd, word-innhold. Nettredaktøren utfører oppgavene selv, eller delegerer og påser at publisister gjør dem.
  Målet er å ikke ha lenkefeil, feil html-kode, feil filnavn etc. Rapportene må derfor sjekkes ofte, og feilrettinger må skje kontinuerlig. Anslagsvis hver uke.
 5. Følge opp at alt innhold til en hver tid følger redaksjonelle retninglinjer mht. skriving for nett
 6. Følge opp at retningslinjer for bildebruk følges på alle nettsider.
 7. Følge opp at språklige retningslinjer følges.
 8. Følge opp arbeidet for å øke andelen nynorsk på uio.no
 9. Følge opp at personpresentasjonene avpubliseres når noen slutter, og oppdateres ved nyansettelser og hvis folk er i permisjon. Enten gjør nettredaktøren jobben selv, eller sørger for at rutiner for arbeidet følges opp av dedikerte personer.
 10. Følge opp at skriveveiledningene følges – for personpresentasjoner, forsider, studier, forskning, livet rundt studiene, tjenester og verktøy, om enheten og for ansatte.
 11. Følge opp at informasjonsarkitekturen er korrekt og følger UiOs retningslinjer og maler.

Ha oversikt over egne publisister, deres ansvarsområder, ressurser og kompetanse

 1. Hvem oppdaterer hvilke sider? Nettredaktøren må til en hver tid vite hvem som har ansvar for hvilke sider på uio.no. Dokumenter i et excel-ark som viser informasjonsarkitekturen, evt. på andre gode måter.
 2. Ha oversikt over hvorfor alt innhold på uio.no eksisterer, og eventuelt lage en plan for å fjerne innhold om det ikke er ressurser til å vedlikeholde alt.
 3. Hvem trenger hvilken kompetanse? Rådgi om hvem som skal ha hvilken kompetanse og tilby opplæring.

Kompetanseheving

 1. Sørge for at det blir utarbeidet detaljerte kompetansekrav og kompetanseutviklingsplaner for de ulike rollene.
 2. Arrangere kompetansehevende tiltak, og holde seg oppdatert på fagfeltet generelt
 3. Kunne bruke publiseringsløsningen Vortex, som superbruker, og holde seg oppdatert på nye løsninger.
Publisert 20. mai 2014 11:08 - Sist endret 26. apr. 2016 15:21