Hovedprinsipper for organisering og styring av nettarbeidet ved UiO

Nettarbeidet ved UiO er desentralisert med nettredaktører på alle hovedenheter og mange grunnenheter.

Seksjon for kommunikasjon (SK) har redaktøransvaret for nettstedet uio.no. Dette innebærer:

Redaksjonelt ansvar

 • SK har anvaret for felles retningslinjer for innholdsproduksjon, publisering og for å sikre profesjonalisert styring, utvikling og drift av uio.no.
 • SK sørger for gode verktøy i webarbeidet.
 • Dersom gjeldende retningslinjer ikke blir fulgt, følges dette opp av UiOs nettredaktør.
 • Nettsider som ligger under uio.no må følge gjeldende retningslinjer fastsatt av SK. Eventuelle unntak må behandles i hvert tilfelle etter felles retningslinjer og avtale med UiOs nettredaktør. Eksempel på dette kan være prosjekter som har særskilte behov for fleksibilitet.
 • Allment relevante grunntjenester og applikasjoner med et webgrensesnitt eies av linjeleder. Når slike tjenester skal presenteres på uio.no, er det et mål at de følger retningslinjene for uio.no. Linjeleder skal derfor rådføre seg med UiOs nettredaktør.

Teknisk ansvar

 • USIT er teknisk rådgiver for SK når det gjelder nettstedet uio.no.
 • I arbeidet med publiseringsverktøyet(ene) har SK ansvaret for utviklingsbehov knyttet til bruken av nettstedet, mens USIT er leverandør/systemforvalter av publiseringsverktøyet(ene).
 • SK har den overordnede bestillermyndigheten og koordinerer enhetenes utviklingsbehov ovenfor USIT. USIT og SK (på vegne av UiOs weborganisasjon) prioriterer utviklingsbehovene i samarbeid, og det er bruken av nettstedet som i utgangspunktet definerer behovene. Andre behov, som tekniske, økonomiske, tidsmessige eller sikkerhetsmessige, kan også påvirke priorteringene. Et brukerstøtteapparat knyttet til publiseringsverktøy(ene) finnes i samarbeid mellom USIT, SK og nettorganisasjonen.
 • Alle større behov for teknisk utvikling knyttet til web meldes til UiOs nettredaktør, som rådfører seg med UiOs nettredaksjon når det er hensiktsmessig.
 • Det er et mål at webarbeidet ved UiO preges av flere og bedre fellesløsninger, og at ressursbruken er kostnadseffektiv og kvalitetsriktig.

Nettorganisasjonen ved UiO

 • For hver hovedenhet ved UiO skal det være en koordinerende nettredaktør med en lokal nettredaksjon.
 • Alle grunnenheter skal ha en nettredaktør. Hovedenhetens nettredaktør eller nettrådgivere kan ha denne rollen også for grunnenheter.
 • Redaktøransvaret for enheter omfatter også sentre og enheter som organisatorisk ligger under enheten.
 • Hvordan enhetene velger å løse organiseringen internt vil variere, siden enhetene er ulike.
 • Det er linjeleders ansvar å sikre tilstrekkelig ressurser til webarbeid på enheten.
 • Nettredaktørene bør være kommunikasjonsmedarbeidere og webkompetansen bør ikke spres på mange delte stillinger.
 • Alle ansatte skal i tråd med sin rolle ha mulighet til å publisere innhold på UiOs nettsider. Alle roller i weborganisasjonen har en beskrivelse av oppgaver, myndighet og ansvar.
 • Ansvaret for oppfølgingen av sentraladministrative fagavdelinger og senter under universitetsstyret ligger hos SK.

Nettredaksjonen ved UiO

 • Nettredaktøren ved UiO har et rådgivende organ, nettredaksjonen, som består av nettredaktører fra alle hovedenhetene ved UiO, ass. nettredaktør og emneredaktør(er).
 • USIT er representert
 • Nettredaksjonen ivaretar den nødvendige gjensidige kommunikasjonen mellom sentralt og lokalt nivå.
 • Redaksjonen består av:
  • Nettredaktør ved UiO
  • Ass. nettredaktør
  • Emneredaktør(er)
  • Fakultetene (8)
  • Museene (2)
  • USIT (1)
  • UB (1)
 • Alle medlemmer i nettredaksjonen skal ha vara.

Kompetanse

 • Det er et behov for kompetanseutvikling knyttet til webarbeid ved UiO. SK har ansvaret for å definere kompetansekrav, iverksette kompetanseplaner gjennom opplæring og for at webkompetanse informeres og forankres i linjen.

Brukerstøtte

 • Alle enheter skal ha et kontaktpunkt for brukerstøtte for web, og alle henvendelser om slik støtte kanaliseres dit. Kontaktpunktet er en e-postliste der i alle fall nettredaktør og vara er medlem.
 • Hovedansvaret for mottak av spørsmål skal likevel ligge hos nettredaktøren. Den som henvender seg, enten det er fra underliggende enheter eller fra hovedenheten, må få svar som er forankret i de retningslinjene som ligger til grunn for webarbeidet. Henvendelser til IT-organisasjonen, enten det er til lokal IT eller USIT, må derfor videreformidles til riktige kanaler. Der nettredaktør ikke har kompetanse eller myndighet til å håndtere spørsmålet selv, er han eller hun ansvarlig for at den blir vidareformidlet til rette instans.
Publisert 12. mars 2014 11:35 - Sist endret 11. sep. 2019 15:23