UiOs nettredaktør

Nettredaktøren ved UiO har det overordnede operative ansvaret for UiOs nettsider, og leder UiOs nettredaksjon. Det er nettredaktøren som er øverste og avgjørende instans for nettfaglige spørsmål, og som skal sørge for at hele nettstedet blir forvaltet i forhold til de målene, handlingsplanene og retningslinjene som gjelder.

Rollebeskrivelse

Nettredaktøren utøver det daglige redaktøransvaret for UiO.no.

Myndighet

Nettredaktøren er redaktør for hele nettstedet og har rett til å:

 • Gi pålegg til redaktører ved hovedenheter om å følge retningslinjer eller håndheve disse for egne publisister/lokale redaktører.
 • Følge opp ovenfor linjeleder dersom enheter ikke følger retningslinjer og standarder på tross av pålegg om dette.
 • Gjøre endringer på nettsider uten å rådføre seg med lokal informasjonseier når en akutt situasjon gjør det nødvendig eller etter pålegg fra overordnet.

Ansvar

Nettredaktøren har ansvar for å:

 • Utarbeide planer for nettstedet og rapportere i henhold til de.
 • Kartlegge behov fra enhetene.
 • Foreslå budsjett for oppgaver knyttet til fellesløsninger for nettstedet.
 • Inngå rammeavtaler for leveranser til UiOs nettsted.
 • Utarbeide og vedlikeholde retningslinjer for nettpubliseringsarbeidet ved UiO i tråd med UiOs strategiske mål og ambisjoner og prioriteringer.
 • Gjøre retningslinjene kjent i organisasjonen.
 • Sørge for at retningslinjene er oppdaterte og justerte når det er behov for det, slik at de er i takt med kravene som til en hver tid stilles til et tidsriktig nettsted.
 • Forankre anbefalinger og avgjørelser i nettredaksjonen.
 • Sørge for at anbefalinger fra nettredaksjonen følges opp og at aktiviteter blir gjennomført.
 • Utarbeide bestillinger for leveranser til nettstedet og følge opp leverandørene.
 • Sørge for at det blir utarbeidet detaljerte kompetansekrav og kompetanseutviklingsplaner for de ulike rollene.
 • Se til at det jevnlig blir gjennomført evalueringer, ved hjelp av statistikk, brukerundersøkelser og annet.
 • Operativt ansvarlig nettredaktør for LOS, unntatt EA og USIT.

Nettredaktøren skal også lede UiOs nettredaksjon. I redaksjonen skal nettredaktøren:

 • videreformidle overordnede planer og beslutninger som kan ha innvirkning på nettarbeidet på UiO
 • legge til rette for erfaringsdeling og kompetanseheving
 • rådføre seg med enhetene mht. felles retningslinjer, planer, prioriteringer etc.
 • koordinere planer etc. med andre relevante nettverk, for eksempel kommunikasjonsnettverket
 • sikre at studiewebredaksjonens prioriteringer ses i sammenheng med øvrige prioriteringer og planer, slik at utviklingsplaner og ressursbruk koordineres
 • løfte prioriterte utviklingsønsker for vortex til organ for koordinering og prioritering av brukerbehov
 • gi tilbakemelding til nettredaksjonen om status for innmeldte utviklingsbehov
 • forankre planer for større utviklingsarbeid i linja
 • nedsette arbeidsgrupper for felles prosjekter

 

Publisert 12. mars 2014 11:35 - Sist endret 25. apr. 2017 13:55