Landingssider under "Vi forsker på"

En landingsside er en presentasjon av et forskningstema, og skal lenke videre til relatert forskning innenfor dette temaet, for eksempel grupper og prosjekter.

Vi forsker på

”Vi forsker på” er en tematisk inngang til forskningen ved UiO. Når man navigerer seg gjennom kategoriene, skal man til slutt havne på det vi kaller en landingsside. Det skal være én landingsside per kategori på laveste nivå. Hvis flere enheter forsker på samme tema, skal de i utgangspuntket ha hver sine landingssider.

Eksempel på hvordan en landingsside kan se ut. Kort tekst om emnet, og lenker til relaterte prosjekter, grupper og kontaktinformasjon.

Les mer om Vi forsker på-konseptet

Hva er en landingsside?

Hovedformålet til landingssidene er å gi en kort innføring i hva et forskningstemaet dreier seg om, oversikt over UiOs pågående forskning innenfor temaet, og så gi inngangsveier til relevante forskere, forskergrupper, forskningsprosjekter eller forskningsområder. Lenker til relevant forskningsinfo er kjerneinnholdet på en landingsside.

Vær oppmerksom på at innholdet på landingssiden skal oppdateres manuelt, så det er viktig å ikke lage mer innhold her enn dere klarer å vedlikeholde.

Målgrupper

UiO sentralt har definert fire hovedmålgrupper for forskningsformidling og forskningsinformasjon på uio.no:

  • Forskere og studenter nasjonalt og internasjonalt
  • Samarbeidspartnere, dvs. forsknings- og utdanningsinstitusjoner og arbeidslivet – både nasjonalt og internasjonalt
  • Publikum med interesse for og noe forkunnskap om emnet
  • Media

I konseptet ”Vi forsker på” er det spesielt behovene til målgruppene media og studenter vi ønsker å ivareta. Språket i teksten bør derfor tilpasses disse målgruppene som ikke er fagpersoner innenfor temaet.

Artikkel-mal

For å lage en landingsside, bruker du dokumentmalen for artikkel.

Ingress

Formålet med ingressen er at den raskt skal fortelle leseren om temaet er relevant, leseren skal få akkurat nok informasjon til å avgjøre om temaet var det de lette etter. Vi vet at en del av forskningstemaene ved UiO ikke umiddelbart er forståelig eller kjente for allmenheten. Ingressen kan gi en kort forklaring av forskningstemaet, eller avgrense temaet eller sette det inn i en kontektst. Avhengig av forskningstemaet må du avgjøre hva som er mest hensikstmessig i hvert enkelt tilfelle.

Brødtekst

Brødteksten skal gi lesere nærmere oversikt over UiOs pågående forskning innen temaet. Alternativt kan man bruke noe av brødteksten til ytterligere forklaringer om forskningstemaet, hvis ingressen ikke er tilstrekkelig.

Det er ikke ønskelig å ha annen leksikalsk tekst om temaet. Vi skal ikke være en konkurrent til Wikipedia. Hvis noen av særskilte grunner ønsker å legge ut mer omfattende tekst om et tema, kan dette legges på egne sider som lenkes opp fra en landingsside.

Lengde: det ideelle er om brødteksten maksimalt er på 90-100 ord. Må avveies opp mot hvorvidt det er tilstrekkelig for å gi en forståelig beskrivelse av forskningens innhold. Det viktigste er at teksten ikke blir så lang at den trekker oppmerksomheten vekk fra landingssidenes kjerneinnhold, som er lenker til relevant forskningsinfo.

Grupper, prosjekter og områder

Dette er kjerneinnhold på siden. Legg inn liste med alle relaterte forskergrupper, forskningsprosjekter eller forskningsområder, avhengig av hvordan forskningen organiseres på din enhet. Listen ligger under brødteksten.

Vi anbefaler at gruppene, prosjektene osv. listes under hverandre i én kolonne på siden, men skulle du likevel ha behov for å liste dem i to kolonner finnes det en html-kode for dette som du kan legge inn.

Det er også anledning til å liste opp andre typer forskningsenheter i høyremargen. For eksempel kan du ha forskergrupper i hovedlistingen og forskningsprosjekter i høyremargen, om du vurderer at dette er hensiktsmessig.

Vi unngår å lenke opp prosjekter og/eller grupper som ikke er direkte knyttet opp mot temaet. Vi setter krav om at prosjektet/gruppen skal ha høy grad av relevans for temaet.

Tilbakemeldingsfunksjon

Legg inn en tilbakemeldingsfunksjon nederst på landingssiden. Det gir brukeren mulighet for å gi tilbakemelding på innholdet. Se hvordan du legger inn en tilbakemeldingsfunksjon.

I høyre kolonne:

Forskeroversikt

Vi kan oppgi én eller flere personer. Vi kan henvise leserne direkte til én eller flere forskere, eller en informasjonsmedarbeider som kan formidle kontakt. Hva som er best, vurderer vi i hvert enkelt tilfelle. Oversikten skal ligge i høyrekolonnen. Anbefalt overskrift: "Forskere".

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon til enheten som forskningen er tilknyttet, legger vi øverst i høyrekolonnen. Anbefalt overskrift: "Kontaktperson(er)".

Relevante studieprogram

Oversikt over studieprogram lenkes opp fra høyrekolonnen. Det er valgfritt å liste opp relevante studieprogram. Imidlertid er dette en anledning til å knytte vår forskning opp mot studier, så det anbefales å gjøre det. Det er viktig å avgrense oversikten til studieprogram med høy grad av relevans for forskningstemaet. Anbefalt overskrift: "Studier der du lærer mer om xxx (forskningstema)".

Relaterte landingssider

Hvis det er naturlig, kan du liste opp og lenke til relaterte landingssider. OBS: vi må da lenke direkte til en landingsside, og ikke til oversikter over andre landingssider. Anbefalt overskrift: "Du er kanskje også interessert i...".

Triggerord

Sjekk at teksten inneholder ord og uttrykk som det er vanlig å forbinde med temaet. Flett gjerne inn en liste med detaljerte forskningsaktiviteter innenfor temaet. For eksempel: I en artikkel om konservering bør vi nevne metallanalyse. Ord det kanskje ville vært naturlig å ha på et nivå 3, bør man liste på landingssiden. Dette gjør siden mer optimalisert for søk.

Bilde og bildetekst

Bilde bør kun brukes om det åpenbart er til støtte for lesere. Vil de enklere forstå hva et tema dreier seg om gjennom en illustrasjon? Er du i tvil, la være å bruke et bilde. Det er viktig å ikke trekke fokus vekk fra kjerneinnholdet på siden. Bildet bør være på størrelsen 200x150 pixler.

Det er valgfritt å sette inn et bilde. Se generelle retningslinjer for bruk av bilder. Usikker på bildestørrelsen? Se oversikt over bildestørrelser og plassering.

Var noe i denne veiledningen uklart?

Ta kontakt med forskningsredaksjon@admin.uio.no

Publisert 2. apr. 2014 10:31 - Sist endret 16. okt. 2017 12:16