Emneord til personpresentasjoner for teknisk-administrativt ansatte

Velg inntil 7 emneord som beskriver dine hovedarbeidsområder og -oppgaver fra listen nedenfor. Skriv dem i prioritert rekkefølge, ordrett og med stor forbokstav inn i Emneord-feltet på din personpresentasjon. Savner du emneord, kontakt nettredaktor@uio.no.

Tema

 

Tips: Hold inne Shift-tasten for å sortere flere kolonner om gangen.

Tema Norsk Engelsk
1 Analyse Analysis
1 Arrangementer Events
1 Brukerstøtte User support
1 Evaluering Evaluation
1 Forhandling Negotiation
1 Internasjonalt samarbeid International cooperation eller relations
1 Juridisk rådgivning Legal counselling
1 Konsulentvirksomhet Consultancy
1 Kontorstøtte Office support
1 Kontrakter Contracts
1 Kurs Courses
1 Lederstøtte Management support
1 Mobilitet Mobility
1 Næringsliv Business sector
1 Opplæring Training
1 Priser Awards
1 Prosjektledelse Project management
1 Rangeringer Rankings
1 Rapportering Reporting
1 Regelverk Regulations
1 Rekruttering Recruitment
1 Saksinnmelding Case filing
1 Statistikk Statistics
1 Strategi Strategy
1 Tilrettelegging Facilitation
1 Undervisning Teaching
1 Veiledning Academic supervision
1 Åpen vitenskap Open Science
1 Årsplan Annual plan
1 Årsrapport Annual report
2 Arkiv Archives
2 Arkivplan Archive plan
2 Avlevering Transfer to repository
2 Eldre arkiv In-active archives
2 ePhorte ePhorte
2 Innsynsbegjæringer Requests for access to information
2 Journalføring Registry
2 Kassasjon Appraisal
2 Lov om arkiv Archive Act
2 Offentleglova Freedom of Information Act
2 Offentlig journal Public registry
2 Postmottak Mail room
2 UiO-noark UiO-noark
3 Bibliotek Library
3 Alma Alma
3 Brukeropplevelse User experience (UX)
3 Databaser Databases
3 DUO DUO
3 E-bøker E-books
3 EndNote EndNote
3 E-ressurser E-resources
3 Erstatningskrav Replacement claims
3 E-tidsskrifter E-journals
3 Emneordindeksering Subject heading indexing
3 Fjernlån Interlibrary loan
3 Informasjonskompetanse Information literacy
3 Katalogisering Cataloguing
3 Klassifikasjon Classification
3 Litteratursøk Literature search
3 Lån Loan
3 Oria Oria
3 Purringer Reminder
3 Referanseverktøy Reference and citation Tools
3 Reference Manager Reference Manager
3 Tidsskrifter Journals
3 Tilvekst Acquisition
3 Veiledning Library guidance
4 Drift Service functions
4 Arealplanlegging Land use planning
4 Avfall Waste
4 Bud og transport Messenger and transport service
4 Byggesaker Building matters
4 Bygningsvern Building protection
4 Eiendomsforvaltning Property management
4 Eiendomskoordinator Property coordinator
4 Elektro Electrical services
4 Flytting Relocation
4 Gartner Gardener
4 Internhusleie Internal rent
4 Internkontroll Internal audit
4 Kunstforvaltning Art management
4 Laboratoriearbeid Laboratory work
4 Parkering Parking
4 Post Mail and postage
4 Renhold Cleaning service
4 Reprosentralen Print centre
4 Skilting Signs and directions
4 Uteområde Outdoor areas
4 Vakt og alarm Safety and preparedness
4 Vedlikehold Repair and maintenance
4 Ventilasjon Ventilation
4 VVS Heating, ventilation and sanitary
5 Forskningsadministrasjon Research support
5 Studieadministrasjon Student and academic administration
5 Alumnus Alumni
5 Ansattmobilitet Staff mobility
5 Arbeidsliv Working life
5 Attester Certificates
5 Avhandlinger Theses/dissertations
5 Canvas Canvas
5 Cristin Cristin
5 Digitale læringsressurser Digital learning resources
5 Disputas Disputation
5 Eksamen Examination
5 Ekstern finansiering External funding
5 E-læring E-Learning
5 Emner Courses
5 Erasmus+ Erasmus+
5 Etter- og videreutdanning (EVU) Continuing and further education
5 EU EU
5 Fadderordning Buddy system
5 Fellesgrader Joint programmes
5 Felles studentsystem FS Common Student System (FS)
5 Fleksibel læring Flexible learning
5 Forskergruppe Research group
5 Forskerlinjen The Medical Student Research Programme
5 Forskerskole Research school
5 Forskerutdanning Organized research training (doctoral porgramme)
5 Forskningsetikk Research ethics
5 Forskningsfond Research fund
5 Forskningsinfrastruktur Research infrastructure
5 Forskningskvalitet Research quality
5 Forskningspolitikk Research policy
5 Forskningsrådet The Research Council of Norway
5 Forskningssamarbeid Research cooperation
5 Forskningsstøtte Research support
5 Forskningstorget Research Mart
5 Fusk Cheating
5 Godkjenning Approval
5 Godkjenning Recognition
5 Godkjenning Accreditation
5 Høringsuttalelser Statements
5 IKT og læring ICT and learning
5 Innovasjon Innovation
5 Inspera Inspera
5 It's Learning (ITL) It's Learning (ITL)
5 Karakterutskrift Transcript
5 Karriereveiledning Career guidance
5 Klager Appeals
5 Kommersialisering (TTO) Commercialization (TTO)
5 Kompendier Compendium
5 Kompetansesamtale Competence interview
5 Kvalitetssystem Quality assurance system
5 Leganto Leganto
5 Mentorordningen Group mentoring scheme
5 Mottak av studenter Orientation week for new students
5 Nasjonal vitenskapsindeks (NVI) National science index (NVI)
5 National Institutes of Health (NIH) National Institutes of Health (NIH)
5 Nord-Sør-programmer og satsninger North-South programmes and prioritized areas
5 NORHED NORHED
5 NUFU NUFU
5 Open Access Open Access
5 Opptak Admissions
5 Oslo Universitetssykehus Oslo University Hospital
5 Partnerforum Partner Forum
5 Ph.d. PhD
5 PITRO PITRO
5 Plagiatkontroll Plagiarism check
5 Prøveforelesning Trial lecture
5 Randsone Periferal involvements
5 Rettighetsklarering Copyright clearance
5 Samarbeidsorganet UiO og Helse Sør-Øst (RHF) Cooperative body for UiO and South-Eastern Norway Regional Health Authority
5 Semesterstart Start of the semester
5 Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Centres for Research-based Innovation (SFI)
5 Sentre for fremragende forskning (SFF) Norwegian Centres of Excellence
5 Sentre for fremragende utdanning (SFU) Norwegian Centres of Excellence in Education
5 Skolekontakt School services
5 Studentdata Student data
5 Studentliv Student life
5 Studentmobilitet Student mobility
5 Studentrekruttering Recruitment of students
5 Studiekvalitet Quality of education
5 Studieplaner Programme descriptions
5 Studieveiledning Student guidance
5 Timeplanlegging Timetabling
5 TP TP
5 Tverrfakultære forskningsområder Interfaculty research areas
5 URKUND URKUND
5 Utlysninger Announcements
5 Utskriftstjeneste Transcript service
5 Utveksling Exchange
5 Vitenskapsbutikken Vitenskapsbutikken
5 Vitnemål Diploma
5 Æresdoktor Honorary Doctor
6 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Health, safety and environment (HSE)
6 AKAN AKAN
6 Arbeidsmiljøutvalg (AMU) Working environment committee (AMU)
6 Arbeidsmiljø Working environment
6 Bedriftshelsetjenesten (BHT) Occupational health service (BHT)
6 Brannvern Fire safety
6 Databriller Computer glasses
6 Ergonomi Ergonomics
6 Hvilerom Break room
6 Inkluderende arbeidsliv (IA) Inclusive workplace (IA)
6 Inneklima Indoor climate
6 Kjemikaliehåndtering Handling of chemicals
6 Laboratoriesikkerhet Laboratory safety
6 Lokalt arbeidsmiljøutvalg (LAMU) Local working environment committee (LAMU)
6 Læringsmiljø Learning environment
6 Personvern Protection of privacy
6 Personvern Protection of personal information
6 Psykososialt arbeidsmiljø Psycho-social working environment
6 Smittevern Protection against infectious diseases
6 Strålevern Radiation protection
6 Tilrettelegging Facilitation
6 Verneorganisasjon Safety organization
6 Yrkeshygiene Occupational hygiene
6 Ytre miljø External environment
7 IT-tjenester IT services
7 Administrative IT-tjenester Administrative IT services
7 Applikasjonsforvaltning Application management
7 AV-tjenester AV services
7 Bilde Image
7 Brukeradministrasjon User administration
7 Chat Chat
7 Datamaskin Computer
7 E-post E-mail
7 IT-støtte til forskning IT support for research
7 IT-støtte til utdanning IT support for education
7 Kalender Calendar
7 Lokal-IT Local IT support
7 Lyd Sound
7 Mobil Mobile
7 Nett Network
7 Programarkitektur Software architecture
7 Programmer Applications
7 Programmerer Programmer
7 Sever- og driftstjenester Servers and operating services
7 Sikkerhet Security
7 Systemering Systems design
7 Telefoni Telephone services
7 Utskrift Printing
7 Video Video
8 Kommunikasjon Communication
8 Administrativt språkbruk Use of administrative language
8 Apollon Apollon
8 Forskningsformidling Research communication
8 Foto Photo
8 Gaver Gifts
8 Gjesteforelesninger Guest lectures
8 Grafisk design Graphic design
8 Infosenter Info centre
8 Internkommunikasjon Internal communication
8 Konferanser Conferences
8 Kreeringer Conferments
8 Kronikker Feature articles
8 Markedsføring Marketing
8 Medieovervåkning Media survey
8 Museumspedagogikk Museum pedogogy
8 Nettpublisering Web publishing
8 Nettredaktør Web editor
8 Nettstatistikk Web statistics
8 Oversettelse Translation
8 Pressekontakt Press contact
8 Profileringsartikler Promotional items
8 Redaktør Editor
8 Resepsjon Reception
8 Samfunnsansvar Corporate social responsibility
8 Samfunnskontakt Public relations
8 Sentralbord Switchboard
8 Sosiale medier Social Media
8 Språkvask Copy editing
8 Strategisk kommunikasjonsrådgivning Strategic communication
8 Taler Speeches
8 Titan Titan
8 Uniforum Uniforum
8 Utstillinger Exhibitions
9 Administrativ ledelse Administrative management
9 Ansettelser Appointments
9 Barnehageopptak Kindergarten admission
9 Controlling Controlling
9 Endringsledelse Change management
9 Ferie Holiday
9 Forskudd Advance
9 Fravær Absence
9 Gjesteregistrering Guest registration
9 Honorar Fee
9 HR-system HR system
9 HR-utvikling HR development
9 Kompetanseutvikling Competence develpment
9 Kultur og velferd Cultural and social activites
9 Lederutvikling Leadership development
9 Likestilling Gender equality
9 Lønn Salary
9 Lønnsforhandlinger Salary negotiations
9 Lønnskjøring Salary payments
9 Lønnsrapportering Salary reporting
9 Lønnstrekk Salary deduction
9 Organisasjonsutvikling Organisational development
9 Pensjon Pension
9 Personaladministrasjon Human resources administration
9 Refusjon Reimbursement
9 Reise Travel
9 SAPUiO SAPUiO
9 Sidegjøremål External work
9 Sykmelding Sick leave
9 Tidsregistrering Registration of work hours
9 Tjenestemannsrett Civil service law
9 Valg Elections
9 Velferdslån Welfare loan
10 Økonomi Finance
10 Avstemming Reconciliation
10 Bestillingssystemet Ordering system
10 Betaling Payment
10 Bilag Voucher
10 Budsjett Budget
10 Fakturaer Invoices
10 Honorar Fee
10 Innbetaling Deposit
10 Innkjøp Purchasing
10 Innkjøper Purchaser
10 Intern revisjon Internal audit
10 Kontrollprogram Controlling program
10 Mva VAT
10 Oracle (OA) Oracle (OA)
10 Rammeavtaler Framework agreement
10 Regnskap Accounts
10 Utbetaling Payment
10 Virksomhetsstyring Activity management
10 Økonomistyring Financial management
11 Atferdstesting Behavioural testing
11 Bakteriearbeid Bacterial work
11 Celledyrking Cell Growth
11 DNS CNC
11 E-infrastruktur (UHN) E-infrastructure (UHN)
11 Elektromekanikk Electromechanics
11 Elektronikk Electronics
11 Elektronmikroskopi Electron microscope
11 Energi Energy
11 Enzymanalyse Enzyme analysis
11 Flow-sytometri Flow cytometry
11 Glassblåsing Glassblowing
11 Histologisk teknikk Histotechnique
11 In situ hybridisering In situ hybridization
11 Instrumentering Instrumentation
11 Isotoper Isotopes
11 Klinikk Clinic
11 Kromatografi Chromatorgraphy
11 Laboratoriedrfit Laboratory operation
11 LabVIEW LabVIEW
11 Lakkering Lacquer
11 Magasin Collection management
11| Mekanikk Mechanics
11 MikroCT-skanning MicroCT scanning
11 MikroPET-skanning MicroPET scanning
11 Mikroskopi Microscopy
11 Miljømessig bærekraft Environmental sustainability
11 Molekylærbiologiske teknikker Molecular biology techniques
11 Måleteknikk Measurement technique
11 Pacs bildebehandlingssystem PAC image processing system
11 Pasientmottak Patient reception
11 PKR-metode PCR-Method
11 Proteinanalyse Protein analysis
11 Radioaktivitet Radioactivity
11 Reparasjon Repair
11 Salud pasientdatasystem Salud patient data system
11 Slipe Grind
11 Snitteknikk Incision technique
11 Spirometri Spirometry
11 Sveise Welding
Publisert 30. apr. 2014 14:57 - Sist endret 20. sep. 2019 09:25