Innholdet i emnebeskrivelsen

Opprette ny emnemappe

Publisere emnebeskrivelsen

En emnebeskrivelse er publisert og tilgjengelig i emneoversiktene på nett hvis:

 • index.html (og i tillegg evt. index-eng.html) er publisert
 • FS-emnekoden er skrevet inn i feltet "FS-emnekode" på emnemappen under fanen "Rediger"

En nyopprettet emnebeskrivelse er upublisert, og det skal den være mens du jobber med å klargjøre den. Bruk muligheten for å vise arbeidsversjon for å se hvordan det blir. Å publisere emnebeskrivelsen er siste skritt før emnet går ut på nett. Da skal hele emnebeskrivelsen være korrekt og kvalitetssikret i tråd med denne veiledningen.

Redigere emnebeskrivelsen

Innholdet i emnebeskrivelsen er gruppert i redigeringsmodus i følgende temabolker:


Fakta om emnet

Boks øverst i høyre spalte for:

 • Studiepoeng
 • Nivå
 • Undervisningssemester
 • Eksamenssemester
 • Undervisningsspråk
 • Kursavgift

Felt som ikke er fylt ut, vil ikke vises.

Studiepoeng

Bruk nedtrekksmeny i redigering for å velge emnets omfang. Nedtrekksmenyen går fra 0-120 og har i tillegg valg for 2,5 og 7,5 studiepoeng.

Nivå

Velg Bachelor, Master, Ph.d. eller Ikke satt. Nivå er ett av filtrene i emneoversiktene. Ikke satt gjør at emnet ikke kommer ut i hhv. bachelor-, master- eller ph.d.-oversiktene.

Undervisning (undervisningssemester)

Bruk valgalternativene i nedtrekksmenyen. Fritekst er mulig, men ikke bruk fritekst til å angi semestre (bruk nedtrekksmenyer til dette), ellers kommer ikke emnet med i emnelistninger filtrert på semester.

Eksamen (eksamenssemester)

Bruk valgalternativene i nedtrekksmenyen. Fritekst er mulig.

Undervisningsspråk

Bruk valgalternativene i nedtrekksmenyen. Spesifiser Annet i fritekstfelt. Engelsk-emneoversiktene lister ut emner som har stilt undervisningsspråk til Engelsk eller Norsk (engelsk på forespørsel). Emnelistinger tar ikke hensyn til fritekst.

Kursavgift / pris

Hvis det koster penger å ta emnet kan dette spesifiseres her. Eller man kan spesifisere at det er kostnader i forbindelse med emnet til ekskursjoner el.l. Det vil stå Kursavgift: XXX som nederste punkt i faktaboks i høyre spalte.


Kort om emnet

Fritekstfelt hvor du gir en kort og konkret beskrivelse av det faglige innholdet i emnet: Hva handler dette emnet om?


Hva lærer du?

Fritekstfelt hvor du beskriver hva studentene skal lære på emnet, så konkret og direkte som mulig.

Læringsutbyttet på emnenivå skal bygge opp under læringsutbyttebeskrivelsene på programnivå, men har ikke samme krav til tredeling i overskriftene Kunnskaper, Ferdigheter og Generell kompetanse som på programsiden. Totalen av emner som inngår i programmet skal oppfylle læringsmålene på programnivå. Og det vil kunne variere hvilke av disse tre kategoriene et emne leverer læringsmål til.


Opptak og adgangsregulering

Velg felletekst. Suppler med info i fritekstfeltet ved behov (for eksempel hvis emnet er forbeholdt studenter med opptak på bestemte programmer).


Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Kombinasjon av fellestekst og fritekst. Hvis du velger "Ingen fellestekst" kommer ingen tekst ut under dette punktet.

List opp eventuelle emner og aktiviteter som må være gjennomført/bestått før det kan gis adgang til undervisningen i emnet. Bruk referansekomponenten for å sette inn lenke direkte til emner ved UiO.


Anbefalte forkunnskaper

Fritekstfelt hvor du lister opp emner eller aktiviteter som bør være gjennomført eller bestått før en person skal ta emnet, men som ikke er noe formelt krav.  Bruk referansekomponenten for å sette inn lenke direkte til emner.


Overlappende emner

Fyll ut hvis emnet overlapper med andre emner eller undervisningsenheter. Bruk knappen "Flere" for å registrere overlapp med andre emner.

Hvis du skriver inn fritekst, husk å bruke referansekomponenten for å få lenke direkte til emnet det overlapper mot.


Undervisning

Fritekstfelt hvor du beskriver hvordan undervisningen i emnet er lagt opp:

 • Hvilke undervisningsformer benyttes? Hvor ofte og hvor mye undervisning er det?
 • Er det ekskursjoner og bruk av lokaler utenfor UiO?
 • Obligatorisk undervisning. Krav til oppmøte. Er det obligatoriske aktiviteter som ikke teller med i vurderingen/karakterfastsettingen, men som må være fullført for å kunne ta eksamen i emnet?

Forsikring

Benytt fellestekst på emner med feltarbeid eller laboratoriearbeid.

Adgang til undervisning

Velg eventuelt fellestekst om adgang til ny undervisning ved kapasitet.


Eksamen

Eksamen er den største bolken i redigeringen og inneholder følgende felter:

 • Eksamen (fritekst og fellestekst)
 • Hjelpemidler (fellestekst og fritekst)
 • Eksamensspråk (fellestekst og fritekst)
 • Karakterskala (fellestekst og fritekst)
 • Begrunnelse og klage (fellestekst og fritekst)
 • Adgang til ny eller utsatt eksamen (fellestekst og fritekst)
 • Trekk fra eksamen (fellestekst og fritekst)
 • Tilrettelagt eksamen (fellestekst og fritekst)

Eksamen

Beskriv vurderingsordningen på emnet:

 • Hvilke vurderingsformer brukes?
 • Hvis det er flere eksamensdeler, hvordan vektes de ulike delene?
 • Hvis det er muntlig eksamen i emnet, gis det egen karakter på denne, eller er den justerende/vektes den sammen med de andre eksamensdelene?
 • Hvis det er obligatoriske aktiviteter for å kunne avlegge eksamen, hvor lenge er disse gyldige?
  Eksempel: "Godkjente obligatoriske aktiviteter i emnet er gyldige det semesteret de avlegges og de to neste gangene det gis ordinær eksamen i emnet."

Emner med oppgaveskriving: bruk fellestekst en under "Eksamen fellestekst" som heter "Oppgaveskriving: Kildebruk og referanser."

Hjelpemidler

Velg fellestekst eller skriv fritekst om hvilke hjelpemidler som er tillatt og hvordan/når disse kontrolleres (henvis evt. til mer info på annen nettside).

Eksamensspråk

Velg fellestekst eller skriv inn fritekst.

Karakterskala

Velg fellestekst. Hvis det finnes fagspesifikke karakterbeskrivelser, kan du lenke opp de i fritekstfeltet.

Begrunnelse og klage

Velg fellestekst om begrunnelse og klage på sensur.

Adgang til utsatt eller ny eksamen

Velg fellestekst om generelle regler for adgang til utsatt eller ny vurdering/eksamen eller skriv inn fritekst.

Hvis vurderingen i emnet består av flere deler, opplys om hva som må tas om igjen ved gyldig forfall/stryk/ønske om forbedring/annullering pga fusk. Må studenten ta opp alle deler, eller kun noen deler?

Trekk fra eksamen

Velg fellestekst om 3-gangers regel og trekk fra eksamen, eller skriv fritekst.

Tilrettelagt eksamen

Velg fellestekst om mulighet for tilrettelagt eksamen, eller skriv fritekst.


Evaluering av emnet

Velg fellestekst og/eller skriv fritekst. I fritekstfeltet kan du

 • opplyse om hvor ofte det er periodisk evaluering av emnet, og når neste periodiske evaluering skal gjennomføres.
 • lenke til informasjon/rapport fra forrige periodiske evaluering (hvis dette finnes).

Annet

Her kan du skrive fritekst om det som ikke passer inn under noen av de andre temabolkene. Vurder nøye om innholdet hører hjemme i emnebeskrivelsen.

Tekst som legges inn i dette fritekstfeltet får ingen overskrift i emnebeskrivelsen, men du kan selv legge inn en overskrift i fritekstfeltet som passer til den tematikken du skriver om i feltet. Overskriften skal formateres som "Overskrift 2".


Kontakt

Velg kontaktpunkt fra nedtrekksmenyen. Kontakt vises som boks nederst i høyre spalte. Samme kontaktpunkt vil vises på semestersidene. For å endre i tekst eller nettadresse til kontaktpunktet, send e-post til studieredaktor@admin.uio.no


 

Publisert 14. mars 2014 12:38 - Sist endret 22. jan. 2019 18:29